1861. UMemsoorÖ, cnj. Ijctcïer, 'Jïicuüicöicp *M 6. Eerste Jaargang. 19 JUNIJ. WOENSDAG Eenige beschouwingen omtrent de toepassing der gemeente-wet. 1°. VOOE.T.OOPIGE VEKGADEItlNGEN. COURANT DEN NIEUWE VAN Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.30. //1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. 6ILTJES. De vraag werd eenigen tijd geleden geopperdof eene voorloopige bijeenkomst van de leden van den gemeenten raad, geoorloofd is, dan wel of ze strijdt tegen de bepa-> lingen der gemeente-wet. Ten einde die vraag, naar ons inzien te beantwoorden, zal men behooren te onderzoeken, welke de geest dier wet is, en met welke bedoeling ze in het leven is geroepen. Daartoe zal het echter noodig zijn, eenige voorloopige beschouwingen op den voorgrond te stellendie ons dit doel duidelijker zullen doen uitkomen. Het is bekend hoe in het jaar 184S, toen eene algemeene revolutie, Europa dreigde in vuur en vlam te zetten, en een burgeroorlog in de verschillende staten van ons we relddeel onvermijdelijk scheen, ons klein vaderland, geluk- kiglijk van die ouheilcn mogt gespaard blijven; toch meende onze koning, "Willem II, te mogen toegeven, aan een bijkans algemeen geopenbaard verlangen, namelijk aan eene herziening der grondwet, in eene meer liberale rigting vastgesteld, dan de toenmaals bestaande. Deze wet, den 14 October van dat jaar afgekondigdhad tot grondslagen 1°. Begtstreeksche verkiezingen, 2°. vrijheid van drukpers, 3°. vrijheid van Godsdienst; men wilde dat de kiezers zelve hunne afgevaardigden voor de volksvertegenwoordiging zouden benoemen, dat zij zelve aansprakelijk zouden blijven, voor de keuze der personen, die zij het meest geschikt achtten de belangen van het vaderland te behartigen, terwijl als een tweede beginsel werd aangenomen, dat hunne beraad slagingen, behalve in bijzondere gevallen, openbaar zouden zijn. Beeds eenige jaren na de invoering der grondwet en wel op den 29 Junij 1851, verscheen de gemeente-wet op de zelfde grondslagen vastgesteld als de grondwet: 1°. Ver kiezing van den gemeenteraad door de kiezers uit de gemeente 2°. Openbaarheid der beraadslagingen. Prijs der Advertentiiin 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Het nut dezer bepalingen valt van zelf in het oog zoodra toch, de kiezers die bij het welvaren huuner ge meente belang hebbenzelve hun bestuur verkiezenvalt de verautwoording der daden van dat bestuur op hen zelv' terug; kiezen zij onbekwame of ongeschikte personen tot hunne vertegenwoordigers in den raadwaardoor de gemeen te belangen of verwaarloosd of niet genoeg behartigd wor den, de schuld is aan hen zeiven te wijten, terwijl men, bij klagten daarover, hen zou kunnen toeroepenhet beken de gezegde van Molière: tu 1'as voulu George Dandin. En nu komt van zelf de vraag op: Welke waarborgen hebben de kiezers dat hunne representanten den vooruitgang der gemeente-belangen, de welvaart en bloei huuner plaats in liet oog houden, dat zij geene dingen laten geschieden die daarmede schadelijk of nadeelig zijn, dat zij handelen naar de rigting der meerderheid Het antwoord volgt van zelf: die waarborg is de open baarheid hunner zittingen en beraadslagingen. Art. 41 toch der gemeente-wet luidt aldus De vergadering wordt in het openbaar gehouden De deuren worden gesloten, indien zulks door drie leden wordt gevorderd, of de Voorzitter het noodig keurt: De vergadering beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd". De bedoeling van den wetgever met deze bepalingen is duidelijk De kiezers, moeten de beraadslagingen hunner afgevaar digden kunnen bijwonen, om te weten of hunne beginselen overeenstemmen met die, welke zij wenschen dat hunne representanten belijden; ten einde indien, zulks niet het geval is, hen in staat te stellen, ze door anderen te ver vangen; slechts daar waar bijzondere redenen het noodig maken, dat die discussien niet openbaar worden, heeft de raad het regt, zijne zittingen in het geheim te houden. Dat dit de hoofdgedachte der wet isvolgt duidelijk uit art. 44; daarin toch wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de raad in eene beslotene vergadering noch kan beraadsla gen, noch een besluit nemen, over de meeste zgkch die^v, ft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1