M 8. UMemsoorÖ, enj. «Qefóer, JTieutneÖiep Eerste Jaargang. 26 JU N IJ. WOENSDAG Eenige beschouwingen omtrent de toepassing der gemeente-wet. 1861. GOURANT DEN NIEUWE VAN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. III. GEMEENTE-EIGENDOMMEN. In de tweede plaats werd door een der leden de op merking gemaakt, dat het wapen aan eene courant een offi cieel karakter geeft, en dat men dus, door het verleenen van vergunning om zóódanig wapen te voeren, het blad als 't ware tot een officiel gemeente orgaan maakt. Hoewel deze bewering in geen verband staat met het eigendoms-reg't meenen wij toch dat ze onjuist is, want zoo het noodig ware dat de gemeente een eigen orgaan bezat, zouden de kosten daarvan moeten voorkomen op de begrooting der uitgaven der gemeenten, en dit is volstrekt het geval niet. Wij lezen toch in art. 205: Op de begrooting der uitgaven, die alle uitgaven der ge meente, van welken aard ook, vermeldt, worden gebragt: d de kosten der stukkendie ten behoeve der gemeente geschreven of gedrukt worden: ii de kosten van abonnement op het Staatsblad en op liet Provinciaal Blad der gemeente, maar er is nergens bepaald dat iedere gemeente of ieder gemeentebestuur hare besluiten in eene courant moet publi ceren veel minder dat ieder gemeentebestuur een eigen or gaan behoeft te hebben, en hierdoor vervalt de bewering van zelve; want toch volgt uit lett. d van het hierboven vermelde artikel 205 dat alleen de kosten van de stukken die ten behoeve der gemeente gedrukt worden, op de be grooting mogen voorkomen; zij kan dus slechts de kosten harer publicatiën en advertentiën enz. op de begrooting brengen, en moet voor het overige gedeelte van den in houd onverantwoordelijk blijven, iets, dat ten eenemale met de gedachte aan eene officiële courant in strijd is. En indien wij nu ten slotte vragen: Is het gemeen te-wapen haar eigendom, dan is, onzes inziens het antwoordjamaar in denzelfden zin, als eene brug, eene sluis,] enz. tot de bezittingen der gemeente behooren, ie Prijs der Advertentiën 15 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. dereen kan van zoodanige eigendommen gebruik maken, en het is slechts de pligt van 't bestuur, om tegen het misbruik dat van deze zou kunnen gemaakt worden, te waken; wanneer men b. v. het wapen wilde gebruiken, om aan eenige berigten van welken aard ook, het aan zien te geven, alsof ze van het bestuur uitgingen, zou zulks door hetzelve even goed kunnen worden belet, als dat dit bestuur een' voerman zou kunnen verbieden op eene brug met zijn voertuig te blijven staan, hoewel hij volstrekt geen verlof noodig heeft om over die brug heen te rijden. Het gebruik is geoorloofd, het misbruik verboden. Wij zullen hiermede deze discussie besluiten, doch alvo rens zulks te kunnen doen, moeten wij eene vraag beant woorden die welligt ook elk lezer ons reeds bij zich zelv' zal gedaan hebbennl. indien er geen voorafgaand verlof noodig is om het wapen te voeren, waarom is het dan verzocht? En hier op antwoorden wij openhartig: beleefd en welvoegelijkheids halve,anders om geene reden. Wie toch kan veronderstellen dat een bestuur alle mogelijke argumenten zal bijeenbrengen en verzamelen om eene jeug dige onderneming zoo veel het kan te belemmeren? Ten slotte nog een enkel woord: men heeft onze Cou rant genoemd een oppositie blad, gerigt tegen het ge meentebestuur wij noemen deze beschuldiging ten eene male onjuist; en zullen daarvan ter gelegener tijde het bewijs geven; maar éóne opmerking meenen wij ons te mogen, te kunnen en in het belang van het blad te moeten veroor loven namelijk dat het van wege het bestuur niet met die billijkheid wordt behandeld, waarop wij bij de oprigting meenden te mogen rekenenzoodat zelfsalle mogelijke bezwaren worden opgeworpen, om datgene tc weigeren, wat men slechts met eenigen schijn van billijkheid weigeren kan. In hoeverre daar partijgeest en eigenbelang eene rol in spelen, zullen wij liever niet beslissen, maar het ant woord daarop, aan het onpartijdig oordeel onzer lezers overjat-enr (IWordt vervolgd.)/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1