JV 16. Eerste Jaargang. 1861. WilTemsoorÖ, cn;>. 24 JUL IJ. ijeföcr, 'lucuaieöicj) WOENSDAG Di. J. HA RE MA KER. Jb. GRAAT. Jb. GOEDKOOP. COURANT DEN EUWE VAN- Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILT3 ES. Herstemming voor den Gemeenteraad. In ons vorig N°. hebben wij reeds getracht, het groote belang aan te toonen, dat er voor de gemeente in den uit slag der herstemming voor leden van den Raad gelegen is en tevens gewezen op de noodzakelijkheid van eene ge trouwe en algemeene opkomst der kiezers. Wel is waar, is reeds nu bij de eerste stemming, het aantal der opgekomen stemgeregtigden grooter geweest, dan iu vorige jaren het geval was, maar toch is het niet te ontkennendat nog een aanzienlijk gedeelte der kiezers afwezig is geblevenen van het stemregt geen gebruik heeft gemaakt. De reden daarvan is welligt gelegen iu de omstandigheid dat er in eene gemeentezoo uitgebreid als de onzeen welker gedeelten zoo verre van elkander verwijderd zijn slechts één enkel bureau van stemopneming aanwezig is waardoor de kiezers geuoodzaakt zijn, hunne bezigheden voor een' gcruimen tijd te verlaten, om van de uiteinden der gemeente naar de stembus te komeneene zwarigheid welke menigeen van het uitbrengen zijner stem zal terughouden, hoewel ze ligtelijk en gemakkelijk te verhelpen is. De gemeente-wet toch vordert dat in gemeenten van 25,000 zielen en daarboven, de afdeelingen, ter inlevering van stembriefjes, verdeeld worden (Art. 6)terwijl bij klei nere gemeenten die verdeeling lcan en mag geschiedenom dat deze strekt, zoowel tot meerder gemak der kiezers, als tot vereenvoudiging van de werkzaamheden der stembureaus. Maar toch hopen en verwachten wijdathoewel deze maatregel in onze gemeente nog niet in praktijk gebragt zijde kiezers zich niet door eene wandeling zullen laten afschrikkenom naar hunne overtuiging de belangen der plaats hunner inwoning te behartigen, en dat zij in grooten getale zullen opkomen, ten einde daardoor hunne belang stelling te doen blijken. Wij hebben reeds in ons vorig nommer, de wenschelijk- heid aangetoond, om ecnige geneeskundigen in den Raad als leden te zien; het belang der medische politie, het ne men van algemeene gezondheids- en voorbehoedsmaatregelen doen deze ten sterkste uitkomen; want hoe toch zal dc raad voor deze kunnen zorg dragenwanneer er geene specialitei ten aanwezig zijn, om over deze gewigtige onderwerpen te adviseren Eene groote administrative kennis, kan en moet ook onder de hoofdvereischten van raadsleden gerekend wordenwij betwijfelen dan ook geenszins of ieder zal ons toestemmen dat de benoeming van een' lioofd-ambtenaarmet deze be kwaamheden volkomen toegerust, die geheel onafhankelijk is in gemeente-zaken, bepaald noodig is. Ook wat den handel betreftachten wij het een waar achtig belang der gemeente, dat deze bij ons gerepresenteerd zij, door menschen die een algemeen vertrouwen bezitten, die cu door hunne daden, èn door hunnen naam, dit ver trouwen kunnen inboezemendie in den Raad hunne mee ning, durven, kunnen, en mogen zeggen zonder dat zij be- Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. hoeven te vreezendat dit hun belang in het dagelijksch leven zal benadeelendie durven hun_/'« of neen uitbrengen al strijdt zulks ook met hun eigen voordeel of met dat hunner vrienden. Op deze grondenkiezersblijven wij er bij u aan te bevelen, dingsdag a. s. uwe stemmen uittebrengen op de II. II. Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de zitting van Vrijdag jl. zijn de beraadslagingen over de militie-wet voortgezet met de discussie over art. 126, dat zonder stemming wordt aangenomen. Op art. 127, houdende dat de bij de militie te land in- H^clijfden niet tot het aangaan eener verbindtenis voor de buitenlandsche zeevaart worden toegelaten, zonder schrifte lijke toestemming van den Minister van Oorlog, heeft de heer v. Bosse een amendement ingediend, daartoe strekkende, dat die toestemming iu vredestijd niet geweigerd mag wor den aan lotelingen, die reeds vóór hnnne inlijving bij de nationale militiehun beroep van de buitenlandsche zeevaart maakten. De heer v. Bosse heeft zijn voorstel uitvoerig toegelicht hetzelve werd door de II. II. Ilugeuhollz en van Franck alsmede door de Ministers van lSiunenlandsche Zaken en van Marine, hevig bestreden; laatstgemelden meenden.dat door de aanneming van dit amendementhet geheele stelsel der wet zou worden omvergeworpen, terwijl daardoor ook geen enkel matroos aan de koopvaart zon worden geschon ken; reeds thans was de matroos verpligt een jaar dienst te doen en was hij aan de koopvaardij onttrokken. Het amendement werd na verdere discussie met 41 tegen 16 stemmen verworpen. Vervolgens werden de artt. 128144, na korte beraad slaging aangenomen. Op art. 144 is door den heer de Bieberstein een amende ment ingediend, strekkende om den bij het Limburgsch Bondscontingent ingedeeklen militien als bij de militie te land ingelijfd te beschouwen. De heer Storm van 'j Gra- vesande herinnerde dat het Limburgsch-bondscontingent geen deel uitmaakt van ons leger. De v. d. Linden opperde de vraag, wat gebeuren zal, indien strijd mogt ontstaan tusschen de verpligtingen van het Limburgsch-bonds contingent volgens tractaat en volgens de militie-wet. De Minister van Biunenlandsche Zaken antwoordde dat het contingent bij voorkeur uit Limburgers zou worden zamengestelden dat, zoo er ooit strijd ontstond, de Mi nister dc militiens uit het contingent zou terugtrekken. IJ.; II. li. v. cl. Linden en van Zuylen voerden nog hisïow*»*^ het woord. De heer de Bieberstein trok zijn ainetidement terug, waarna het artikelbenevens de beide volgend.*, werden aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1