«fjeföer, JïicttiöeÖiep UMemsoorÖ, cny J\s 17. Jb. GRAAT. Jb. GOEDKOOP. Eersle Jaargang. 18*> J NIEUW VAN ZATURDAG COURANT DEN 27 JULIJ. Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.80. "1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan (Ion Uitgeier S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 33 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing Een laatst woord over de herkiezing van Gemeente-Raadsleden. Til onze beide vorige nommers hebben wij reeds getracht onze denkwijze kenbaar te makenover de vereischten, die wij meenen, dat de vertegenwoordigers onzer Gemeente bezitten moetenom aan het vertrouwen dat de kiezers in hen stellen te beantwoorden; eti wij hebben de namen genoemd van diegenen, welke wij daartoe het geschiktst oordeelen. Zoo als natuurlijk is, wordt door verschillende kiezers deze ome zienswijze niet gedeeld, en achten zij an deren meer of evenzeer de eer eeuer herkiezing of ver kiezing waardig. In ons laatste nommcr wordt ifi ecne der advertentien de vraag geopperd, waarom wij, die personen aanbevelen, bekend met plaatselijke omstandigheden, met hare hulpmid delen gebreken en met de middelen roodig om deze te herstellenniet een' man aanbevelendie, gedurende zijn langdurig verblijf, als burger en als lid van den raad, veel teil voordcele der gemeente heeft gedaan? Er ligt, onzes inziens, in deze vraag, een zeker verwijt van partijdigheid opgeslotendat wij, met het oog op de belofte van onpar tijdigheid in ons eerste nommcr gedaanniet onopgemerkt of onbeantwoord mogen laten voorbijgaan. liet antwoord, dat wij moeten gevenisdat hoeveel vertrouwen wij ook in het aftredende raadslid stellenen hoe gaarne wij hem ook' herkozen zagen, echter onze over tuiging is, dat die heer te veel in gemeente-belangen en zaken persoonlijk betrokken is, om geheel'en al onafhan kelijk te zijn, en dat wij daarom zwarigheid moeten maken om hein als lid voor den gemeente-raad aan te bevelen. Deze en geene andere is de reden, waarom de naam van dien Heer niet onder de opgegevcne candidaten voorkomt. Kiezers! op dit oogenblik dient gij toe te zien, dat men U niet misleidt; dat gij menschen kiest, niet omdat ze U, door ons of anderen, worden aanbevolenmaar omdat gij ze naar Uwe overtuiging voor de bekwaamste en geschikt ste houdt, omdat gij ze Uwvertrouwen schenkt. Kiest, onafhankelijke, brave, achtenswaardige en solide mannen, die liet lidmaatschap van den raad niet zoeken uit ijdele titelzucht, of ter bevordering hunner eigene belangen, of die hunner vriendenof om zich daardoor naar hunne meening te verhellen; kiest mannen die zonder hunne middelijke of onmiddelijke medewerking gekozen wordende, die keuze beschouwen als een bewijs van het vertrouwen, dat hunne medeburgers in heil stellenen dat vertrouwen beantwoor den door eene algeheele toewijding aan de belangen der gemeente. En thans ten slotte nog een enkel woord. Van den uitslag Uwer stemming kan de toekomst en de bloei dezer plaats afhangenen daarom is het een noodwendig ver- eischte, dat er eene getrouwe opkomst van kiezers plaats hebbe; daardoor toch, worden persoonlijke intrigues ver ijdeld, en zijn de verkozenenwezenlijk, de vertegenwoor digers van de meerderheid der bevolking. Met het volste vertrouwen, blijven wij, met het oog op het gezegde, U dringend aanbevelen Uwe stemmen uitti - brengen op de II. H. Dr. J. IIAREMAKER. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Maandag en Dir/gsdag zijn de discussien over het wets ontwerp betredende de nationale militie voortgezet en t, n einde gebragt. liet eerste is beraadslaagd over Hoofdstuk XII1. "net verzuim van inschrijving, van liet niet verschijnen Gedeputeerde Statenvan het niet voldoen aan de oproe ping ter inlijving, en van vrijstelling op valsche bewijsstuk ken verkregen". De art. 161171 w orden zonder belangrijke wijzigingen aangenomen. Art. 172 en 173 bevatten het geval van achterblijviug waarop ecne inlijving voor vijf jaren als straf is gesteld. De Hr. van Bosse stelt voor: 1°. dat de 'gedeputeerde Sta ten zullen te letten hebben, oji de redenen waarom die ach- tcrblijving is geschied, en 2Ü. dat de aldus ingelijfde, ge durende dien ganscheu tijd zal worden onder de wapenen gehoudenten zij Gedeputeerde Staten beslissendat om standighedenonafhankelijk van zijn wil, hem hebben belet aan de oproeping te voldoenalsmede dat een buitenlandse!) zeevarende, die zich tijdens dat hij aan de oproeping vol doen moet, op reis bevindt, zal geacht worden door om standigheden buiten zijn wil verhinderd te zijnten zij het blijke dat hij tijdens het aangaan der verhindteniskou berekenen daardoor zeker verhinderd te worden. liet eerste gedeelte van het amendement werd verworpen het laatste aangenomen. Daarna kwamen de vroeger aangehoudene art. 121 en 122 aan de orde. Het eerste bevatte de bepaling, dat de Re gering, behalve de gewone ligting, steeds -J- van het gehecle bedrag der vijf ligtingen van de militie te land, onder de wapenen kan houden. De strekking van dit artikel voiul bij vele leden eene sterke afkeuring, omdat het een te drnkkenden last legde op de natie, en ongrondwettig was: de minister van Binnenlandsche Zaken bestreed de beschul diging van ongrondwettigheid, terwijl de Minister van Oorlog betoogde dat het voorstel, thans in behandeling, door den eisch van liet leger, allezins werd geregtvaardigden zuiverde zich van de verdenking, welke r.ogtans door geen der leden was tegengeworpenalsof het belang" van fiPé leger, bij hem, specialiteit, gold koven het belang dtSr-jn- gezetenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1