JW 19. Eerste Jaargang. 1861. ijeföer, 3iieutoeÖiep ZATERDAG lïïiffemsoorö, 6115. 3 AUGUSTUS. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post"1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILT J E S, Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De uitslag van de verkiezingen voor den Gemeenteraad. Be strijd, reeds in ons artikel h over de herstemming" voorspeldis thans beslisthet groot aantal kiezersdat op gekomen is om hunne stemmen uit te brengen, bewijst de belangstelling en het gewigt die men aan deze verkiezing hechtte; want terwijl bij de opening der stembus op den 16 Julijbleek, dat 230 stemgeregtigden daaraan hadden deelgenomen, is thans dit aantal tot 311 geklommen; eene vermeerdering die zeker niet onbelangrijk kan geacht, wor den. Ook de vele advertentien, en de tot op het laatste oogenblik, volgehoudene aanbevelingen vau candidaten, too- nen ons aan, dat men met gespanne verwachting, den uitslag te gemost zagterwijl ookde vereeuwiging van de namen der candidatendoor de poëtische zangen van een onbekend dichter, genoegzaam is, om dien strijd aan de ver getelheid te ontrukken, even als die der Grieksche helden, door de zangen van den Griekschen bard. En wat nu dien uitslag betreft, wij aarzelen niet, dien, gelukkig voor de gemeente te noemen. Door de herkiezing tochvan Dr. Haremaker krijgen wij in den raad, een' man, die jaren lang in deze gemeente heeft doorgcbragtcn zoowel door zijne uitgebreide medische kennis, die alom erkend wordt, als door zijne kennis van de gemeente cn hare belangen, daarin zitting behoort te hebben. Dat deze. zienswijze, ook die, van de meerderheid der kiezers was, blijkt alléén daaruit, dat de heer IIaremaker die vroeger 101 stemmen verkreeg, thans dit aantal tot 209 opgevoerd zag. Wat den heer Bakker betreft, reeds in een der vorige nommers, hebben wij over diens herkiezing ons oordeel medegedeeld. Wij voor onshielden die verkiezing voor minder wenschelijk, omdat voornoemde heer, onzes inziens, te veel in gemeente zakenpersoonlijk betrokken is, om geheel en al zelfstandig en onafhankelijk te kunnen zijn; toen reeds hebben wij de verklaring afgelegd, dat dit de eenige reden was, waarom wij den heer Bakker minder gaarne in den raad zagen zitting nemen. De meerderheid der kiezers echter, heeft deze bezwaren niet gedeeld, en de heer Bakker heeft zijne plaats in den raad hernomen. Wanneer het waar is, wat ons door drie alom geachte raadsleden, is medegedeeld, en waaraan wij niét twijfelen, 7/ dat de heer Bakker vroeger veel voor de ge meente en hare belangen, gedaan heeft", dan hopen en vertrou wen wij, dat zijne herstemming, hem zal aansporen op denzelfden weg voort te gaan, en naar zijne krachten en inzigten, die belangen te blijven bevorderen; en dat hij dit hernieuwd bewijs van vertrouwenhem, door zoo vele ingezetenen dezer gemeente geschonken, zal beschouwen, als een teeken, dat men van hem veel verwacht. Het strekt ons tot een wezenlijk genoegen, te zien, dat dc heer Graat, als lid van den raad benoemd is, in plaats van den heer J. Bakker, die, na. zijne periodieke aftreding, verzocht heeft niet meer in aanmerking te komen. Daar door tochis een kundigijverig cn alom geacht hoofd- ambtenaar in ons gemeente-bestuur gebragt, diewij zijn er overtuigd van, lust en bekwaamheid bezit, oin de alge- meene belangen te behartigen. Ten slotte nog eene enkele opmerking, die wij reeds vroeger hebben in het midden gebragt, en die wij bij deze gelegenheid meenen te moeten herhalen. De gemeente is te uitgebreid, om slechts één stembureau te bezitten. Van ver schillende kanten hebben wij daarover deze week hooren klagen, omdat sommige kiezers meer dan een uur tijds noodig hebben, om van hunne woning naar het stembureau te komen. Blijkt thans reeds de belangstelling, die de kie zers in de herstemming stelden, gerustelijk mogen wij zeg gen, dat het getal der opgekomen stemgeregtigden nog grooter zou geweest zijn, indien de gelegenheid zich hadde op)gedaau, om hunne billetten naar een meer digtbij gele gen bureau te brengenen wij twijfelen geenszins of het gemeente-bestuur, zal bij eene volgende gelegenheid midde len weten te vinden, om dit bezwaar uit den weg te ruimen want ook wordt de taak der stemopnemers bij het openen der bussen, door de splitsing der gemeente, in verschillende stembureaux, aanmerkelijk verligt. Wij eindigen deze beschouwingen met de opregte wenscli dat door den uitslag der stemming, het groote doel der regeringmet de invoering der vrije verkiezingenmoge bereikt worden. Dat doel toch is alleenom de burgers gelegenheid te geven om diegenen in het bestuur te bren gen iu welke zij het meeste vertrouwen stellendie zij liet meest geschikt achten hunne belangen te bevorderen. Moge dan ook thans, later blijken, dat deze keuze wezenlijk ge strekt heeft tot den bloei en vooruitgang der gemeente. De bcrigten uit het buitenland outvangenzijn onbelang rijk. Men verzekert thans te Parijs stelligdat de keizer van Vichij komende, gedurende acht dagen, zijn verblijf zal houden te Fontainebleauvan waar hij zich naar het kamp van Chdlons zal begeven. De generaal Ney, heeft uit Baden een eigenhandigen brief van den koning van Pmissen medegebragt, inhoudende dat de koning wel ge volg wil geven, aan de uitnoodiging des keizers, maar niet voor 12 Augustus het kamp van Chdlons zal kunnen be zoeken. Waarschijnlijk zal Z. M. niet langer dan 48 uren bij den keizer blijven, en zal die tijd worden doorgebragt met groote manoeuvres, en het bezoeken van eenige nabij gelegene plaatsen. Het gerucht, dat ook keizer Alexander van Rusland, die zamenkomst zou bijwonen, is uit de lucht gegrepen. De heer de Grammont heeft zich te Vichij zep^eijvercTSK cn den keizer gunstig voor den Paus gestemd/. Napéhson'UKj zou dientengevolge markies Cadore hebben opg$dragen ,V3èï£. Paus te verzekerendat hij steeds hem en het [pausdom met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1