NIEUWE Jïteumeöiep cn,v Eerste Jaargang. 1861. ZATERDAG 10 AUGUSTUS. Jo 21. YAN DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. •Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den S. GïhTJES. Uitgever Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. JMttieli i£>lier5igt. De tijdingen ons in de laatste dagen medegedeeld, zijn bijna allen van belang ontbloot. Uit Home wordt berigt dat de Paus bepaaldelijk weigert, den heer de Mérodemi nister van oorlog, te ontslaan, terwijl ook de goede ver standhouding van den generaal de Goijon en dien bewinds man, nog niet is hersteld. Integendeel meldt men, dat de wederzijdsche verbittering, door eene latere gebeurtenis met een' pauselijken schildwachteer verhoogd dan verminderd is. De biechtvader van graaf Cavourpater Jacopo, die dooi de inquisitie in hechtenis genomen was, is te Orvieto aan gekomen. Het hof van Homeheeft dezen geestelijke van zijne parochie beroofd. Uit Parijs schrijft men, dat het bezoek dat de koning van Pruissen aan den Keizer zou brengenvan den eeuen dag tot den anderen uitgesteld wordt, en Woensdag was het gerucht iu omloop dat er ten eenen male van is afge zien. In den gespannen toestand waarin Europa en Duitsch- land tegenwoordig verkeeren, heeft men den koning drin gend en van verschillende zijden verzocht, dit bezoek uit te stellen. Woensdag is de koning van Zweden en Noorwegen met zijn broeder te Parijs aangekomenen de Keizer heeft hen bij het verwelkomen hartelijk omhelsd. Heden heeft er op het Champ de Mars eene groote wapenschouwing over de Keizerlijke garde en het garnizoen plaats. De reis van den Oostenrijkscheu aartshertog Ferdinand Maximiliaan naar Engeland wordt door velen toegeschreven aan een staatkundig doel; dat bezoek wordt beschouwd als eene soort demonstratie tegen de aanstaande zamenkomst van eenige vorsten te Chdlons. Volgens anderen echter, heeft de reis des aartshertogs alleen een dubbel doel, voor eerst om den dank des Keizers overtebrengenvoor de gastvrijheid door de Keizerin genoten bij hare reis naar Maderaen vervolgens ernstige studiën aan de Engelsche zeemagt te wijden, teneinde zich zijne daaromtrent vcr- kregene kennis bij gelegenheid der debatten in het Oostcn- rijksche hoogerhuis over het Oostenrijksche budget van Marine ten nutte te maken. ITIEïïWg T IJ D IIT C- B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 9 Augustus 1861. Uit Hellevoetsluis schrijft men: Zaturdag avond jl. heeft alhier op straat een verschrikkelijk voorval plaats ge had. De matroos N. van de zich slechts tijdelijk hier bevin dende Frans Naereboutis door een der matrozen van Zr. Ms. stoomschip Cycloop op het onverwachts zoodanig met een mes gestoken, dat hij dadelijk of kort daarna is over leden. De vermoedelijke dader is door het publiek gegre pen en naar het wachtschip gebragt. Beiden moeten in een publiek huis twist hebben gehad. Uit de achter Eijerland gestranden fransche schooner waren den 7den dezer reeds 200 mudden koolzaad geborgen. Bevracht door de Nederl. Handelmaatschappij de na volgende 5 schepen Voor Amsterdam, lonisekapt. P. Buijs Jr.; IFsslroom kapt. A. Hansen; Bataviakapt. J. J. Prauge, van Uotterd. Voor Rotterdam, Watergeuskapt. W. II. Kramer. Voor Schiedam, Nederwaard, kapt. ICwakkelsteinvan Rotterdam. Dingsdag den 6n Augustus, werd de zesentwintig ste algemeene Kerkelijke vergadering der Hersteld Evan- gelisch-Luthersche kerkgeopendiu tegenwoordigheid van Z. Exc. den Minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz. De Heeren J. TC. Sonstral en C. Smit, waren afgevaardigd door de gemeente alhier. In Amsterdam bestaat het plan eener wedstrijd iu het schieten met het tirailleur geweer en de buks, door de .officieren der Kavallerie, Infanterie, Mariniers en Schutterij. Men meldt, dat de zoon van den decoratie-schilder v. Ilooe te 's Hage, iu de Fransche garde dienende, die reeds 20 veldtogten medemaakte en de Krim- en Italiaansche medailles verkreeg, bij de laatste revue te Vichy door kei zer Napoleon persoonlijk begiftigd werd met het legioen van eer. Eergister morgen is door de waakzaamheid derpoliiie te 's Hage aangehouden een persoonafkomstig van Amster dam, die zich onder bedriegelijke voorwendsels in een huis op den Bezuideuhoutsehen weg aldaar had ingedrongen, en het niet wilde verlaten, zonder dat hem eenige gelden wa ren verstrekt. Hij is naar liet commissariaat van politie gebragt, van waar hij naar het huis van burgerlijke en militaire verzekering is overgebragt. Den 30 Julij zou in het onder-kiesdistrikt Ooster- wolde, de herstemming plaats hebben van drie leden voor den raad der gemeente Ooststellingwerf. Ten 9 ure ver gaderde de voorzitter van het stembureau met de leden van hetzelve in de zaal van de logementhouder Schadeal waar de herstemming van het onder-kiesdistrikt Oosterwolde zou geschieden. Zoodra de klok 9 uur had geslagen waren er reeds verscheidene kiezers ter bestemder plaats om hunne stembilletten in te leverenmaar helaaser was geen stembus aanwezig, zoodat de opgekomen kiezers on- verrigter zake en zeer misnoegd huiswaarts kouden keeren. Daarop hebben de kiezers, de II. H. A. L. van der Sluis, mcd. doet. te Oosterwolde, M. Wassenaar, pred. te Hauler- wijk (beneden), protest tegen bet gebeurde ingediend, op grond, dat zij ten gevolge van het gemis der stembus niet iu de gelegenheid warenom hunne stemmen uit te brengen. Daarop is 's namiddags ten vijf ure het jongste lid van het stembureau met het proces-verbaal van niet-stemming en stembusloos naar het hoofd-kiesdistrikt Oldeberkoop ver trokken. J\len is zeer nieuwsgierig, om tc vernemen ho» deze zaak zal afloopen. Men schrijft uit Venlo, 4 Augustus. Het is zdwler twijfel eene aangename taak, van een uitstekend voorbeeld u

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1