JP 22. Eerste Jaargang. 1861 Jjefóer, Jticuiurtlirj) WOENSDAG IMfemsood), en,v 14 AUGUSTUS. Pülitieft iplicr5i0t. 1TIB TT W S 7 IJ D 11T B1T. NIEUWE VAN RANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post«1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Sedert geruimen tijd is het gerucht in omloop dat H. M. de koningin van Engeland tot de 11. K. kerk was overge gaan, welk gerucht reeds door de Tijd NoordhollCour) als een zeker feit is medegedeeld. Thans schrijft men uit Engeland, dat er niet alleen geenszins aan zulk een over gang der koningin te denken valt, maar dat H. M. zich zelfs ten aauhoore van verschillende hooggeplaatste staats lieden zeer ongunstig heeft uitgelaten over dergelijken over gang van zekere dame. Tc Londen is van dit vertelsel dan ook weinig of geene notitie genomen. Men vreest te Londen, dat de blokkade der zuidelijke havens van Noord-Amerika aanleiding tot moeijelijkheden tusschen de Vereenigde Staten en andere zeemogendheden zal geven; omdat deze tot groot nadeel van den handel strekt. De Times ontraadt aan de Engelsehen dan ook alle deelneming in de geldleening der Vereenigde Staten als strijdende met Eugelauds onzijdigheid, en slechts die nende om dien verderftlijken oorlog nog te verlengen. Uit Parijs meldt men: dat het berigt omtrent het Ul timatum hetwelk de Keizer aan den Paus zou hebben doen toekomen, van allen grond ontbloot is. De half officiëele bladen echter, verzekeren, dat liet Eransche volk, over de handelwijze van den heer de Mérode, zóó verbitterd is, dat de invloed des Keizers ter naauwernood voldoende is, om het volk, dat eeue dadelijke en schitterende voldoening verlangt, langer in bedwang te houden. Waarschijnlijk zal het niet lang meer durenof de Eransche troepen zullen Eome verlaten, en door Sardiuische vervangen worden. De ridder Nigra, ambassadeur van koning Victor Emma- nuel, is Donderdag jl. op de Tuilerien ontvangen, en heeft bij die gelegenheid eene rede uitgesproken, waarin hij de Keizer zijnen dank betuigde, voor de erkenning van het koningrijk Italië. Te Parijs zoekt men nog naar de ware redenen, waar om de koning van Pruissen zijne reis heeft uitgesteld; sommigen beweren dat dit bezoek in October zal plaats hebben, en dat Z. M. alsdan vergezeld zal zijn van de ko ningen van Saksen, Beijeren, Wurtemberg en Hannover; anderen hebben gemeend, dit te moeten toeschrijven aan de vrees van vele Duitsche vorsten, dat Keizer Napoleon, zou trachten den koning van Pruissen over te halen, om in Duitscldand dezelfde rol te spelen, welke Victor Emrna- nuel in Italië vervuld heeft. De toestand in Warschau blijft overanderd. Laatsleden Donderdag avond heeft aldaar een conflict plaats gehad tusschen de bevolking en de militairenwaarbij een persoon gedood en onderscheidene anderen gearresteerd werden. Den volgenden dag was het in de stad zeer onrustig. Er had den zamenscholingen plaats, waarbij het volk, niettegen staande het bevel van uiteen te gaan, bijeen bleef. Eerst toen de militaire magt daartegen oprukte, ging de menigte uit elkander. Er hderschte evenwel nog steeds groote op gewondenheid. Te Bejruth heeft weder eene betreurenswaardige botsing plaats gegrepen, uitgelokt door zes officieren van het En- gelsche oorlogschip Renown. Deze officierenin staat van dronkenschap verkeerende, hebben een koffijhuis, door ze keren Franschman Trouget gehouden, aangevallen, en niet tevreden daar alles te vernielen, hebben zij zelfs den eige naar op verregaande wijze mishandeld. De schade, den Eranschman veroorzaakt, wordt op meer dan 2000 frs. be groot. Dit voorval heeft te Beyrnth groote sensatie ge maakt en de Engelsche admiraal heeft een onderzoek bevolen. Voorloopig zijn de officieren in arrest gesteld. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 13 Augustus 1S61. Heden avond zal alhier gevierd worden het vijftien jarig bestaan van de rederijkerskamer O/ympia, onder de zinspreuk «Niet Volmaakt"; de Nederlandsche driekleur met de initialen der Kamer wapperden reeds vroegtijdig van het lokaal Tivoli, hetwelk voor deze gelegenheid feestelijk is gedecoreerd. J. 1. Zondag namiddag sloeg de rook nit het dak bij den winkelier Gerritsen op den hoek van de steigers teeg alhier; daar de bewoners uit waren en het huis gesloten was namende buren, waaronder een agent van politie, de vrij heid om er in te brekenen tot de oorzaak der rook door te dringendie door hen gevonden werd op den zolderalwaar eenige voorraad turf aan het glimmen was geraakt; door ijverige en gepaste hulpmiddelen mogt het hen gelukken eene verdere uitbarsting voor te komen. Gisteren namiddag is alhier van eene schuit een man over boord gevallen, het gelukte den schipper, hem spoedig meester te wordenen weder aan de zijnen terug te geven. In den morgen van Vrijdag jl. heeft er te Schagerbrug in de Zijpe, een vrij hevige brand gewoed, die ontstaan is bij den broodbakker VP. Slot. De broodbakkerij, eene turfloods, twee woningen en een houtschuur zijn afgebrand, en nog twee andere huizen zwaar beschadigd; onderwijl werden de spuiten in werking gebragt, waaronder ook die van Schagen, St. Maarten en Burgerbrug, waardoor het ge lukt is de verdere belendende gebouwen, zijnde een pakhuis met gedistilleerde dranken en een dito met steenkolen van den heer K. de Goede, te bewaren. Des avonds circa 5 uresloeg de vlam op nieuw uit bij A Nottelman, herbergier en winkelier aldaardoch door spoe dig aangebragte en krachtdadige hulp slaagde men er in dezelve spoedig meester te worden. Groot vermoeden ont stond er tegen den bewoner, die van dit gevolg is geweest, dat hij in verzekerde bewaring genomen en gisteren naar Alkmaar getransporteerd is. Z. M. heeft bevorderd tot offic. van gez. le kb -bTjftle" zeemagtden offic. van gez. 2e kl. J. A. C. vou Eönigslöw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1