JTo 23. Eerste Jaargang. 1861. «geföer, JiieutoeÖtep ZATÜRDAG WtffemsoorÖ, enj. 17 AUGUSTUS. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zcgelr. voor elke plaatsing. JMitielï aDbcr3tgt. Volgens berigten uit Rome, zijn er aldaar in de laatste dagen zeer uitdrukkelijke en stellige, verzekeringen ontvan gen, dat keizer Napoleon het gezag van den Heiligen Stoel te Rome en in de hem nog onderworpen gewesten zal hand haven, dat hij het tegen eiken aanval, van waar ook ko mende, des noods verdedigen en ook tegen de geringste aanranding beveiligen zal. Die beloften zijn, naar verzekerd wordtzoo bepaaldduidelijk en stelligals er ooit gegeven zijn. Evenwel is men daar toch niet volkomen gerust, daar men zich herinnert, dat Sardinië, in strijd met Fr ankrijlcs vroegere belofteneen aanmerkelijk deel van het gebied der Kerk heeft kunnen overweldigencn daar het Fransche gou vernement, terwijl het te Rome geruststellende beloften geeft te Turijn de Sardinische politiek goedkeurt. Nog meldt men van daar, dat kardinaal Antonelli zijn leedwezen aan generaal de Goijou over het voorgevallene betuigden de door dezen gestelde voorwaarde aangenomen heeftom voort aan regtstreeks met den generaal te handelen. De politie heeft zeer vele personen in hechtenis genomen, op vermoe den dat zij de hand zouden hebben in ongeregeldhedendie naar men vreest, tusschen den 13™ en 15™ dezer maand zullen uitbarsten. De berigten uit Frankrijk zijn meerendeels zonder be lang. De koning van Zweden is over Engeland naar zijn vaderland teruggekeerd. Men spreekt van een verhoud dat tusschen dien vorst en keizer Napoleon zou zijn gesloten, betreffende de zaken van het noordelijk gedeelte van Europa. Z. M. was zeer ingenomen met al wat tot het militair we zen behoort, en heeft de groote wapenschouwing in het veld van Mars met groote belangstelling bijgewoond. Er waren daar meer dan 45,000 man troepen bijeen, waaron der men o. a. heeft opgemerkt de bruggentreinbestaande uit 12 rijtuigen met schuiten enz. "Weder is te Parijs het gerucht in omloopdat tusschen Oostenrijk en de ontevredenen in Italië een komplot ge smeed wordt, ten doel hebbende eene algemeeue beweging in het geheele nieuwe gebied van Vietor Emmanucl en eene plotselinge afleiding door het Oostenrijksche leger aan de noordelijke grenzeu. Den finantieelen toestand van Oostenrijk in aanmerking nemende, kan men gerustelijk aannemendat dit gerucht van allen grond is ontbloot. Van de Poolsche grenzen meldt men, dat Maandag de openbare tuinen en pleinen van IVarsc/iau door militairen bezet en met geschut beplant zijn. Graaf Wielopolski heeft zijn ontslag verzocht en erlangd, en zal worden opgevolgd door den graaf van Kisseleff. De stadhouder heeft bij plakkaten het publiek gewaarschuwd tegen deelneming aan eenige demonstratie en op strenge straffen verboden aau eenige plegtigheid deel te nemen of de winkels te sluiten. De gisting blijft echter voortduren of liever neemt in he vigheid toe. Te Brussel zijn twee priesters en de bestuurderes van een klooster, veroordeeld tot eene gevangenisstraf vau eene maand, ter zake van de ontvoering vau een protestantsch minderjarig meisje, dat zij met geweld tot het B.. K. geloof wilden doen overgaan. De drie veroordeelden hebben geene gratie gevraagd, daar zij in den waan verkeerden, dat de koning zich gelukkig zou achten ze hun aan te bieden; doch ze zijn teleurgesteld, want voor eenige dagen is bevel gekomen dat zij naar de gevangenis te Gent moe ten gebragt worden om er hunnen straftijd door te brengen. Nog heeft de Hertog van Braband, voor zijne bijzondere rekening, eene nationale belgische kolonie gevestigd op de Philippijnsche eilanden. Uit Napels verneemt men dat de opstand nog steeds blijft voortduren; stoomschepen kruissen voor de haven en wachtposten zijn uitgezet om de stad. De divisie van ge neraal Pinelli omsingelt Monte-Gargono. De Bourbonsche troepen hebben te Auletta een verlies geleden vau 100 man cft te Gioja wan 80 man. Men verwacht liet vertrek van generaal Cialdini naar Kalabriëgraaf Pepoli, zal als bui tengewoon gezant vau Victor Emmanuel naar 's Ilage wor den gezonden, om onzen koning, namens dien vorst, dank te betuigen voor de erkenning van het koningrijk Italië door onze regering. Het verdient opmerking dat die er kenning door Belgie tot nog toe niet is geschied, hetgeen men schijnt toeteschrijvenaan het wantrouwen dat koning Leopold koestert nopens de plannen van Keizer Napoleon. Indien men geloof mag hechten aan hetgeen door sommige binnenlandsclie bladen is medegedeeld, zou het voornemen bij Keizer Napoleon bestaan om zijne troepen uit Rome terug te roepen, waardoor die stad in handen van Victor Emmanuel zou vallen, vervolgens zich met dien vorst te verbinden, om zich meester te maken van die landen in Europa in welke de Fransche taal gesproken wordt (en dus ook Belgie)terwijl daarentegen ons vaderland eene ver grooting vau grondgebied zou verkrijgenteu einde in staat te zijn onze vloot uittebreidenen alzoo onze koloniën te gen Engeland te kunnen verdedigen. Voornoemde bladen melden tevens dat onze koniug, ten einde zelfs den schiju te vermijden, van de politiek des Keizers goedtekeureu heeft geweigerd het kamp van Chdlons te bezoeken. "Wat er van die geruchten waar is, zal de-tijd moeten leeren. 1T I E TWSg"KTD IIT 5~3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 10 Augustus 1S61. Heden morgen om half acht ure, is aan den kanaalweg voor het postkantoor, een kind van mej. Eeniorsl overre den, door eene vigelante van den stalhouder L. Aarsen, (hoewel buiten schuld van den voerman). Niettegenstaande de wielen dwars over het ligchaam zijn gegaan, is bij ge neeskundig onderzoek gebleken dat er niets gebroken is, en men alzoo op goede gronden mag veronderstellen, dat dit ongeluk geene ernstige gevolgen zal hebben. X Heden voormiddag, is door het battaillon Tnfedterie - der bezetting alhier, eene oc-fenings-marsch uitgevoerd, Deze marsdien zullen voortaan eenmaal per week plaats

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1