J\o 24. Eersle Jaargang. 1861 Ijefócr, JlieuiueDtep WOENSDAG UMcmsoorö, C115. 21 AUGUSTUS. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Donderdag, onder voorzitterschap van Mr. J. A. P/dlijpse, zijn aangenomen, al de haar door de Tweede Kamer, toe gezondene wetten, en is bepaald dat de discussien over de wet op de Nationale Militie, Vrijdag zouden aanvangen. In de bijeenkomst van Vrijdag heeft de heer Michiels van Kessenich zijne bezwaren tegen het ontwerp ontwikkeldvoor namelijk verklaarde spreker zich tegen de bepaling, betrek kelijk de aanvulling van de vrijwilligers van het Duitsche- Bondscontingent door Limburgsche troepen. De heer Sddmmeljoenninck van der Oije betreurde hetdat sommige bepalingen, die in de wet waren opgenomen, door de Tweede Kamer zijn verworpen; voornamelijk echter had hij gaarne gezien, dat het amendement van den heer JFinl- gensbetrekkelijk de vervanging van het stelsel van rem placement door dat vau afkoop, ware aangenomenookeene spoedige indiening van de wet op de Schutterijen achtte die spreker hoogst noodzakelijk. De heer v. Nispen v. Pannerden ontwikkelde verscheidene grondwettige bezwaren tegen het ontwerp, vooral nopens de sterkte en inrigting der militie. Hij maakte eene strenge afscheiding tusschen de militie en het staand leger, die hij niet in de wet vond opgenomen. Ook ontwikkelde spreker bezwaren tegen het aangenomen stelsel betreffende de zee militie, die, z. i. geheel op losse schroeven was gesteld. De Minister van Binnenlandsche zaken beantwoordde de verschillende bedenkingenen ontkende dat er eene ongelijke druk op de ingezetenen werd gelegd; Z. E. hield vol, dat sterkte, wijze van dienen en inrigting bij de wet was ge regeld, al kon dit welligt op andere wijze vollediger ge schieden, hetgeen de Minister allezins toegaf. Ook, de bepaling in de oorspronkelijke wet opgenomenter bevorde ring van de dienstneming der meerderjarigenwas door de regering terug genomen om aan de bezwaren van velen te voldoen; nog bejammerde de Minister, dat de overgangsbe paling, betreflende het langer dan vijf jaren in dienst blij ven der laatste ligtingeudoor de Tweede Kamer was ver worpen; echter had de regering in die verwerping geen genoegzame aanleiding gevondenom de wet terug te nemen. In de zitting van Zaturdag is de discussie voortgezeten ten slotte het ontw:erp met 30 tegen 6 stemmen aangeno men. Daarna zijn verschillende ontwerpen in behandeling gebragt en alle met groote meerderheid goedgekeurd. De Kamer is daarna tot nadere bijee.urocping geseheiden. JMittrii #beï5igt. Het berigt omtrent de plannen van Keizer Napoleon ten opzigte van Belgie, het eerst door de Utrechtsche Courant vermeld, en door ons gedeeltelijk in ons laatste nommer overgenomen, wordt thans door de Belgische bladen beoor deeld; de groote meerderheid der bevolking in Belgie ver langt de erkenning van het Koningrijk Italië en geens zins wordt door die meerderheid de meeuing der klericale pers gedeeld, dat deze maatregel Belgie's inlijving bij Frankrijk zou kunnen ten gevolge hebben. De klerikale bladen hebben dan ook het artikel van de Utrechtsche Cou rant met eene goedkeurende beoordeeling overgenomen, doch op de deukende Belgen heeft het hoegenaamd geen indruk gemaakt. In de vorige week heeft de Sardinische vertegenwoordiger aan het hof te Brusselde heer de Montalto, der regering officieel kennis gegeven dat Yictor Emmanuel den titel van koning van Italië heeft aangenomen, en reeds moet de Belgische minister van Buitenlandsche zaken de Hr. de "Vrière, dien staatsman medegedeeld hebben, dat zijn sou- verein voornemens was om tot de erkenning van het ltaliaan- sche koningrijk overtegaan; wanneer nu Frankrijk zich sterk genoeg zal rekenen, om Belgie te veroveren en eene Europesche coalitie te trotseren, zal die mogendheid de ^indelwijze der Belgische Tegering ten aanzien van Victor Emmauuel niet tot leiddraad of rigtsnoer nemen; want liet. zou vreemd wezen te zien dat laatstgenoemde vorst, ge- meene zaak maakte met de veroveraars van Belgie, juist omdat dat land zijnen nieuwen titel zou hebben erkend. Te Parijs is de Napoleons dag op de gebruikelijke wijze gevierd; het ontgaat de aandacht niet, dat sedert den Ita- liaanschen oorlog de Keizer zichbij de nadering vau den Napoleons dag, steeds uit Parijs heeft verwijderd. Men schrijft dit in diplomatische kringen toe aan de omstandig heid, dat gewoonlijk op 15 Augustus de Keizer op eeue meer nadrukkelijke en uitvoerige wijze door het oudste lid van het corps-diplomatique wordt toegesproken dan op den nieuwejaarsdag, en daardoor ook wordt verpligt, meer om standig te antwoorden. Ten gevolge vau den laatsten oor log zou inmiddels de staatkundige toestand zoo ingewikkeld en onzeker zijn geworden, dat de Keizer liever niets wil zeggen en hooren, dan onbestemde of zinledige uitdrukkin gen bezigen of vernemen, die Europa toch zonder noodzaak zouden kunnen verontrusten. Bij de Erausche regering is het berigt ingekomendat het doel der reis van den koning van Griekenland naar de hoofdstad van Beijeren eigenlijk is, dat aldaar in het begm der maand September eene bijeenkomst der voornaamste leden van de Beijersche vorstenfamilie zal plaats hebben welke bepaaldelijk ten doel heeft het kiezen van een' op volger voor don Griekschen troon, met het oog op een' mogelijken troonsafstand van koning Otto, waartoe deze zeer veel geneigdheid moet betoonen. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat het Eransche gouvernement deze gelegen heid te baat nam, om de eandidatuur van den prins vau Leuchtenberg op nieuw op het tapijt te brengen. De berigten uit Engeland zijn meerendeels van belang ontbloot; de koning van Zweden en zijn broeder prins Oscar zijn eenige dagen geleden te Tjonden aangekomen om daar gedurende eenige dagen te vertoeven. Zij woonden de revue te Aldershot bij, hoewel de koningin verhinderd' was daarbij tegenwoordig te zijn. Algemeen is de rejk'van I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1