NIEUWE fjcfDcr, JïieiKDföifj) Eerste Jaargang. WOENSDAG 28 AUGUSTUS. 26. 1861 VAN DEN Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.30. «1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Partijdigheid. Het is eene onaangename taak voor iemand die gaarne het stilzwijgen bewaren wil, tot spreken gedwongen te zijn; en dat onaangename wordt verhoogd wanneer men spreken moet over zaken, die ons zeiven betredendie ons daarom belang inboezemen, doch welligt aan het algemeen zonder eenig gewigt toeschijnen. Maar het allerbezwaarlijkst valt het, te schrijven tegeu personen die men uit vele andere oogpunten hoogachting toedraagt, omtrent welke men liever vóór dan tegen, wenschte te kunnen handelen; w-ant de oude Itomeinsche spreuk, nVleijerij maakt vriendenWaarheid baart haaf is ten allen tijde van toepassing geweest en zal het ook wel blijven tot den jongsten dag. Ons laatste nommer bevatte een hoofdartikel getiteld //Inconsequentie", hetwelk door velen is Jeoordeeld, door andereu z/e/uordeeld. Sommigen vonden het te scherpte sarcastisch, te satiriek, te bijtend,weer anderen vonden het «ad rem", doch begrepen tevens dat er eene aanleiding, eene oorzaakeene reden bestaan moestom het besluit te nemen, hoofdartikelen eener Courant, in minder gematigde woorden te stellen en te publiceren. Vooral voor OMiwas dit, naar aanleiding van het gezegde bij het versclujuen van het eerste nommer onzer Courant, hoogst onwelgevalligdaar toch schreven wij «Een blad, dat op den naam van onpartijdig aanspraak wenscht te maken, mag zich dus ook alleen inlaten met de beoordeeling van zaken of feiten, zonder personen in aanmerking te nemen: het moet goedkeuren daar waar het meent te moeten goedkeuren, doch datgene afkeuren, wat het meent afkeurenswaardig te zijn". «Een tweede vereischte van een blad dat zich voorstelt eenig wezenlijk nut te stichten, is gematigdlieid; hetzij het goedkeurt of verwerpt, moeten de artikelen met ge matigdheid. en kalmte, zonder hartstogt of opge wondenheid, worden geschreven". Zóódanig zijn de woorden waarmede het eerste nommer dezer Courant in het licht verscheen. Maar mogten wij toen reeds rekenen op eene stelselma tige en berekende tegenwerking van het gemeentebestuur Konden wij toen wij naar onze innige overtuiging en meeniug die woorden schreven, verwachten, dat een plaatselijk be stuur bijna alles in het werk zoude stellen, om een ver schijnend blad, hinderpalen en moeijelijkheden in den weg te leggen Mogten wij gelooventoen wij ons beleefdheidshalve (en daarom alléén) wendden tot dat bestuur, met verzoek op dit blad het gemeente-wapen te mogen plaatsen, dat die aanvraag zou geweigerd wordenterwijl anderen, zonder toestemming (die ze trouwens niet noodig hebben) er gebruik van maakten en voortgaan te maken Neen dat konden noch mogten wij doen, alvorens daar van, de onaangename overtuiging te hebben; maar thans, nu wij éénmaal die. overtuiging verkregen hebben, zullen wij die beleefdheidsvormen achterwege laten, en ons bepalen bij de vrijheid, door de wet toegestaan. Eene gemeente kan nooit lijden, kan nooit schade of nadeel hebben bij het verschijnen van meerdere bladen. Concurrentie is altijd voordeelig voor derden, en daarom behoort deze te worden aangemoedigd. Hoe meer personen, handelende in hetzelfde vak, in dezelfde plaats gevonden worden, hoe meer voordeel daaruit voortspruit voor het algemeen. Maar bij de concurrentie van bladenheeft het publiek nog een bijzonder belang; namelijk: de openbaarheid van de gemeente-zaken, die in den Baad behandeld worden; die zelfs in andere steden door het bestuur verlangd wordt, als bevorderlijk voor den bloei der plaatsIn sommige steden toch, vindt de Voorzitter van den Baad het noodig, de verslaggevers van de zittingen van dit ligchaamte ver zoeken, het gesprokene getrouw weder te geven, om daar door te voldoen aan den geest der wet, die openbaarheid eischt. ^Zie o. a. het verslag van de laatste zitting van den gemeenteraad te Botterdam). Indien wij nu eenmaal onze lezers hebben kunnen over tuigen dat concurrentie voordeelig is voor de gemeente dan vragen wij of het bestuur eener gemeente verstandig handelt wanneer zij die concurrentie tegenwerkt Bevordert zoodanig bestuur die openbaarheidwanneer het zelfs zijne gewone berig'tenverordeningenpublioatien en aankondigingen, alleen laat plaatsen in een bladuitgege ven onder toezigt van iemand, die zélf regtstreeks m het bestuur betrokken is Eigenbelang, protectie of vriendschap, mogen en kunnen in geen geval redenen zijn, om onregtvaardig en partijdig te handelen. poïiticft (Pberjigt. De bcrigten uit Engeland zijn grootendeels onbelangrijk; de bladen behelzen vele bijzonderheden omtrent het proces van den baron Vidildat onlangs in behandeling is geweest, ten slotte waarvan de baron is schuldig verklaard aan poging tot moord, en xcroordeeld tot dwangarbeid voor den tijd van een jaar. Het bezoek van prins Napoleon te Richnond, heeft veel ver wondering gebaard en velen ineenen daaruit reeds te mogen opmakendat Frankrijk de zuidelijke confederatie zal er kennen, terwijl men in Washington zelfs zoover gaat te beweren, dat Engeland in dat geval het Noorden zal te hulp komenom aan den tegenwoordigen staat van anar chie een einde te maken, en tevens Frankrijk eene les te geven voor zijne onnoodige interventie. Anderen zeggen dat Prins Napoleon in het kamp der geconfedereerden eene groote terughoudendheid in acht genomen heeft. Uit Parijs meldt men, dat er in het kamp van Chdlons eene nog al hevige woordenwisseling heeft plaats gegrepen, tusschen deu Keizer en den generaal Fanti, omdat het ka-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1