Eerste Jaarffansr. 1881 fjpfïlcr, JlteumeÖicp WOENSDAG HMemsoorÖ, 0115. 4 SEPTEMBER. J\o 28. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een blik op den toestand van Europa. I. NEDERLAND. Is het niet gelukkig dat, terwijl gansch Europa in een' toestand van spanning verkeert, terwijl annectien en opstanden aan de orde van den dag zijnterwijl de meeste Europesche landen door geheime agenten tegen hun ne regeringen worden opgezet, er in ons kleine Nederland eene algemeene en gewenschte rust heerscht? liet is toch het algemeene streven der natuur, verande ring te weeg te brengen, afwisselingen liggen in hare eeuwige ondoorgrondelijke wetten. En door het Nederlandsche volk wordt geene dusdanige verandering gewenscht. Komt dit, omdat ons land liet geluk heeft, in eene liberale zin geregeerd te worden of wel, door de^,onver schilligheid en de lafheid onzer natie? Zou het een gevolg wezen vau de constitutionele rege- rings-vorm, dan wel, van onderdrukking die de publieke opinie zóódanig aan banden legt, dat ze hare klaagtoonen, uit vreeze van straf, niet durft te uiten? Wij gelooven het eerstemen behoeft toch slechts de geschiedenis na te slaan, om te zien, dat hetzelfde volk dat zich tegen de tijraunij van een' Philips van Spanje durfde te verzetten, dat ten allen tijde zijne regten durfde te verdedigen tegen overheerschingvan welken kant ook, zich niet blindelings tot drift zoude laten vervoeren het blijft kalm en bedaard, maar zou toch in tijd van gevaar eendragtig en dapper bevonden worden. Yoorbij, ver voorbij zijn de tijden, toen de Bataven als uitgeweken burgers zich voor de Nationale-Conventie ver toonden, om daar Prausche hulp iuteroepen, tegen den stadhouder vau Holland, Willem V, toen het liuis van Oranje, als 't ware, voor een oogenblik vijandig tegenover de natie stond. Kent gij de rede lezers, die toenmaals door de afgevaar digden der uitgeweken Bataven in de vergadering der Con ventie gehouden werdin eene vergadering waarvan het meerendeel der leden door koniugs en- burgerbloed bevlekt was waarschijnlijk nietwe zullen ze daarom laten volgen om u te doen zien, hoe do tijden sedert dat oogenblik veranderd zijn //Wetgevers, de Bataafsche vaderlanders mogen dan //eindelijk hopen, de sedert zoo langen tijd verdrukte vrij- //heid in hun vaderland te zien herleven. Het besluitin //de gedenkwaardige zitting van sprokkelmaand genomen //zal voor altijd het lot van Europa beslissen. Het is de 7/doodsteek voor alle dwingelanden. Uw naam zal, door //hetzelve, in den eersten rang van de weldoeners des //menschdoms geplaatst worden." //In den naam onzer broederen, komen wij onzen lof, //onzen bijvalen zoo veel in ons isouze medewerking //aan den gewigtigen maatregel toebrengen, welken gij ge- //nomen hebt. Neen, gij vergist u niet, wanneer gij de //zaak der volken van dip der dwingelanden afzondert, die //beu verdrukken. Uw besluit heeft den oorlog verklaard //aau den stadhouder; aan hem, die zich ten allen tijde, //getoond heeft een wederstrever van de belangen der //Eransche natie; die in den Amerikaanschen oorlog, alle //roersels heeft in werking gebragt, om de inzigten van //Frankrijk te doen mislukken; die de alliantie, tusschen '/Amerika en de Bataafsche republiek gesloten, onnut ge smaakt, kortom, die niets verzuimd heeft, om tegen de //Pranschen, sedert dat zij hunne vrijheid herwierven, zijnen //haat aan den dag te leggen." //Met regt maakt uw besluit onderscheid tusschen Willem //van Nassau met zijne aanhangelingenen het gezonde ge- //deelte der Bataafsche Natie, vrienden van vrijheid en ge- //lijkheid, onder welke wij ons beroemen, ons zeiven te «rai^jschikken. Deze billijke, onderscheiding maakt liet //eigen wezen van uw besluit uit; zij is niet alleen voor //ons de «tvaarborg vau ons vertrouwen, maar ook van onze -■/nationale «dankbaarheid." //Wetgevers, sedert vijf jaren zuchten wij naar dit oogeu- //blik. Een zoo geruimen tijd door allerlei aristocraten //afgeweerd, is eindelijk het uur gekomen, waarin wij ons //waardig mogen betoonen, om uwe voetstappen te volgen; //waarin wij mogen hopen, dat geene listen onzer vijanden //zullen zegevieren. Eenige dagen meer, en de zon zal //over een vrij volk weder opgaannog eenige weken //en do monden vau den ïthijn zullen, gelijk die der Khone //vrij wezen." Vertegenwoordigershier is de dwinglandij verslagen. //In andere gewesten is hare val op handen. De veront- »waardigde volken staan allerwege op, tegen die dwinge- "lauden, die den aardbodem ouder zich willen verdeeleu. "Aan u is het voorbeeld van de bevrijding der menschen //te danken." "De verlossing onzes vaderlands zal de grootste voordce- »len toebrengen aan onze, aan de algemeene zaak der "volken. Ouze vloten, onze rijkdommen, onze magazijnen, //onze soldaten, onze matrozen zullen iets bijdragen, om //u eenen goeden uitslag te verzekeren, en zijn in staat, //om de wanhoop te jagen in den boezem van het Britsch «ministerie, dat u om den tuin leidt, dat ons in dienst- '/baarheid houdt, maar dat thans, op het naderen van zij- «neu valmoet beven." «Er kan niet meer eenig verschil, eenige verwijdering //van grondbeginselen bestaan: de Vrijheid, do Gelijkheid, «ziet daar de Godheden, welke de rede thans aanneemt; «het zijn moe Godheden; het zijn de onzen; het zullen «welhaast die vau de gansche wereld zijn." «Indien eenige bedreigingen de patriotten van ods land «hebben kunnen verdeeld houdenindien men eenige ver- «scheidenheid van gevoelen onder hen heeft kunnen be- «speurendat alles is verdwenen. De maatregel waartoe «gij besloten hebt, het belang des vaderlands, het licht, «dat sedert den lOden van oogstmaand, door Europa heeft //geschenen, hebben alle harten voor ons gewonnen. Er is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1