29. Eerste Jaargang. |efÖer, ïïieutüeötq) ZATURDAG 7 SEPTEMBER. Zitting van den Gemeenteraad 1861 NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILT JE S. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. JMttieft (£5tieï5igt. De gebeurtenissen in de laatste dagen zijn grooteudeels van belang ontbloot, en geven weinig stof tot nieuws. Een onzer binnenlandsche bladen vestigt de aandacht op het feit dat niettegenstaande de officiële erkenning van het koningrijk Italië door onze regering, koning Victor-Emma- nuel tot nog toe geen buitengewoon gezant naar 's Hage heeft gezonden, zoo als zulks tegenover de andere mo gendheden geschied is. Het blad meent dat welligt bij die erkenning, geheime bepalingen gemaakt zijn, welke tot dit zonderling gedrag van den kant des konings van Ita lië aanleiding geven. Dingsdag jl. heeft de minister van Binnenlandsche zaken, namens den koning, de zitting van de beide kamers der Staten-Generaal geslotenen in die sluitiugsrede gewag ge maakt van de verschillende en belangrijke wettengedu rende dit jaar door de kamers aangenomen. In de gedragslijn van Keizer Napoleon tegenover de Heilige Stoel schijnt eene verandering te zijn gekomen, zoodat men de bezetting van Home door Sardinische troepen niet spoedig te gemoet ziet. Sedert twee jaren hebben de betrekkingen tusschen het kabinet der Tuilerien en het hof van Rome gevaarlijke crises moeten doorstaan; reeds een jaar geleden heeft de Paus zijnen vertegenwoordiger te Parijs, teruggeroepen en vrij scherpe nota's werden gewisseld. Thans worden de diplomatieke betrekkingen officieel hervat, en nieuwe gezanten zullen naar Rome en Parijs worden gezon den. Ook van de terugroeping der Fransehe troepen schijnt de regering te hebben afgezien. Dat deze voorvallen eene verandering in het Turijnsche kabinet noodzakelijk maken is duidelijk; de minister Ricasoli kan zich niet langer met de leiding der Buitenlandsche zaken belasten, en is dan ook afgetredenterwijl het zeer onzeker is wie hem als zoodanig zal opvolgen. Uit Londen meldt men dat de prins de Joinvillede graaf van Parijs en de hertog van Chartres naar Amerika zijn ver trokken en dat zij op uituoodiging van den president Lin coln in het leger der Vereenigde Staten zullen dienst nemen. Uit New-York wordt geschreven dat behalve de schermutse lingen, die dagelijks tusschen de voorposten der beide legers plaats grijpende toestand steeds dezelfde blijft. Het bonds- leger is nog niet voorbereid tot een' aanval en de separatisten schijnen hoofdzakelijk verdedigenderwijze te willen handelen. Het zou kunnen geschiedendat Jefferson Davis besloot tot een' aanval op Washington, doch dit is niet waarschijnlijk; want moge ook het bezit van Washington veel bijdra gen tot eene spoedige erkenning door de Europesche mo gendheden, het mislukken van zulk een' aanslag zou alles welligt bederven. Hierin ligt misschien de reden, dat de koelbloedige Beauregard na de overwinning bij Buil Run zijn voordeel niet opvolgde. Mogt het weder tot een treffen komendan kan men eene vreeselijke botsing verwachten. De officieren van het Zuidelijke leger zijn verre boven die van het Noorden verheven in kunde en ervaring. opi Dingsdag 3 September 1861. Voorzitter de Hr. A. Boomsma. Secretaris dc Hr. L. Veiiheij. De vergadering wordt door den Voorzitter geopend. Af wezig zijn de H.H. Mr. K. J. C. Stakman Bossc en D. de Lange. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De Voorzitter vraagt of de Heeren C. Bakker Bz, 1'. A. BcetsJ. Graat en ür. J. Haremaker bereid zijn de bij de Grond- en Gemeentewet gevorderderde eeden af te leggen en leest die eeden voor. Nadat zulks geschied is, houdt de Voorzitter eene korte redewaarin hij de herkozene leden en het nieuw benoemd lid geluk wenschtde Heer Graat hooptvoor zoo verre zijne krachten het toelaten, aan het vertrouwen door zijne me deburgers hem geschonken te zullen beantwoorden. Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming van een' Wethouder. De H.H. Recringh en Haremaker vormen met den Voorzitter het stembureau. De Heer C. Bakker Bz. er langt 9, de Heer Strootman 2 en de Heer Reeringh ééne stem bovendien is er een blanco billet. Na de voorlezing van art. 85 der Gemeentewetverklaart de Heer C. Bakker Bz. die benoeming te aanvaardenonder dankbetuiging aan den Raad voor het in hem gestelde ver trouwen. Aan de orde is de benoeming van een Ambtenaar bij den Burgerlijken Standzonder stemming wordt de Heer C. Bak ker Bz. als zoodanig herkozen. AVordt gelezen een verzoek van den Heer C. Visser, hulponderwijzer op eene der openbare scholen, om eervol uit zijue betrekking te worden ontslagen, als zijnde be noemd tot hoofdonderwijzer te llensbroeh. De Voorzitter stelt voor hieraan te voldoen, hetgeen met algemeene stem men wordt aangenomen. De Heer Strootmanniet in de vorige vergadering tegen woordig geweest zijnde, vraagt naar aanleiding der voorge lezen notulen, welke uitvoering er gegeven is aan liet besluit omtrent voorgenomen werken nog in dit jaar. De Voorzitter zegt, bij absentie van den Burgemeester, niet bij magte te zijn hieromtrent terstond de noodige inlichtingen te kunnen geven, doch dat de aanbesteding van het Ziekenhuis binnen kort zal plaats hebben en het bestek van een ander werk aan het kanaal gereed is. De Heer Reeringh zegt dat er verschillende plannen be staan, doch dat sommige gelden tot andere doeleinden zul len moeten besteed worden, dan voor welke ze aanvanke lijk waren uitgetrokken. Spreker had het, om geen tijd te verliezen, wenschelijk geacht dat de aanwending dier sommen, in deze zitting, aan den Raad ware voorgedragen. Dezelfde spreker vraagt waarom de begrooting nog niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1