JW 31. Eerste Jaargang. 1861. lettier, JlieutneÖiep ZATURDAG IMfemsoorÖ, enj. 14 SEPTEMBER. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal 1.30. Franco per post»1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILT J E S. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een blik op den toestand van Europa. III. NEDERLAND. Vervolg van N°. 30.) Er is geen baud die de volken meer aan de vorstenhuizen verbindt, dan wanneer zij ouder vreemde heerschappij ver drukt geweest zijnde, weder tot hun wettig bestuur terug keeren. De geschiedenis van andere, natiëntoont ons ontel bare voorbeeldendat zelfs zij die vreemde hulp inriepen om van hunne souvereinen verlost te worden, later wederom hun vorig opperhoofd terug riepen, daar zij het vreemde juk ondragelijker vonden dan het slecht bestuur hunner eigene vorsten. Hoe moest dus het Nedcrlandsche volk, dat aan het huis van Oranje zijne verlossing van de Spaan- sche overheersching te danken hadte moede zijn, toen het tijdstip der bevrijding was aangebrokentoen het de regt- matige hoop kon koesteren van de Erausche onderdrukking waaronder het zuchtte verlost te worden De gemagtigden der mogendheden waren te Weenen bijeen gekomen om over het lot van Europa te beraadslagental- looze belangen eu bedoelingen waren daar vertegenwoordigd en de oplossing van het vraagstuk dat daar behandeld werd, scheen bijna eene onmogelijkheidomdat er zoo vele tegen strijdige belangen in overeenstemming moesten worden ge- bragt. Nieuwe koningrijken waren er ontstaan, andere ver dwenen bijna alle troonen in Europa waren door bloedverwan ten of generaals van den Franschen keizer bezet geweest; Oostenrijk en Pruissen wier gebied zoo zeer door Napo leon was verkleind geworden, trachtten het ten koste der ove rige Duitsche mogendheden te vergrooten, die wederom van hunnen kant alles aanwendden om het verkregene te behouden. "Wat kon daaruit voor een' staat zoo klein als Neder land verwacht worden En toch was de vergrooting der vroegere republiek het gevolg der onderhandelingen, Belgie werd met ons vader land vereenigd. Behalve keizer Alexander van Rusland die zeer met den prins van Oranje ingenomen washad geen der vorsten de vergrooting van ons vaderland op het oog, maar deze was slechts het gevolg der politieke omstandigheden, want later heeft men gezien, hetgeen toen reeds door een der ltussi- sehe gevolinagtigdenPozzo di Borgo, voorspeld was, dat dc vereeniging dier beide rijken eeue zamensmelting was van heterogene bestanddeelen. Engeland toch wenschte voornamelijk die vereeniging; want daaruit zou een koningrijk voortspruiten, dat als bolwerk tegen Frankrijk zou kunnen dienen; Oostenrijk had reeds vroeger leeren inzien dat die provinciën der Zui delijke Nederlanden, weinig of geene waarde voor dat rijk zouden opleveren, en de prins van Metternich was een der eersten die Keizer Frans aanried om die gewesten af te staan, maar daarentegen zijne magt in Italië te vergrooten. Ook voor Pruissen waren ze zonder belang, omdat het evenwigt van Europa medebragt dat elke vermeerdering van Pruissen zou moeten gevolgd worden door eene gelijke vermeerdering van Oostenrijk, terwijl Frankrijk, hoezeer door den uitstekendsten diplomaat van zijn' tijd vertegen woordigd, te veel door inwendige partijen en beroeringen verdeeld werd, om niet, zoo veel zijn eer het toeliet, aan de wenschen van Engeland en Rusland toe te geven. Iedereen weet van welk gevolg die vereeniging an beide rijken voor ons vaderland geweest is; eenige jaren, de eerste na de verlossing van de Erausche heerschappijbleef de meest gewenschte rust heerschenmaar weldra vertoon den zieli de duidelijkste sporen van de weinige symphatie die tusschen de beide, door de Diplomatie zamengesmolten volken bestond. Gescheiden door gewoonten en gebruiken door Godsdienst, gedeeltelijk door taal, kon er geen we zenlijke band bestaande Belgen scheurden zieli los en vormden, (altijd onder Engelauds invloed, maar door Fransche wapenen) een afzonderlijk koningrijk. Het lijdt geen twijfel, dat op dit oogenblik de vriend schapsband tusschen Holland en Belgie hersteld is, maar toch zijn de belangen van Belgie niet meer verbon den aan die van ons vaderland; het is hier de plaats niet de redenen te onderzoekendie tot die scheuring aanleiding hebben gegeven, of te beoordeelen of koning Willem I die provinciën door meer toegevende maatregelen had kunnen behouden; dan wel of de Belgen bepaaldelijk als opstande lingen konden worden aangemerkt. Maar zeker is het, dat de toestand onzes vaderlands, slechts beoordeeld kan worden van af het oogenblik, dat het vau Belgie geschei den was. En toen nog stonden verouderde begrippen op den voor grond; de grondwet na de afwerping van het Fransche juk gegevenkon niet meer aan den algemeeneu volksgeest voldoen, toen reeds wenschte men meer vrijzinnige begin selen, doch deze werden door de reactie wedersproken en tegengewerkt, en koning Willem 1 hield zich streng aan deze partij vast. Ook de toestand van 's lands fiuantien was alles behalve voordeelig, en veel was er toe noodig om de allernoodlot- tigste gevolgen daarvan te voorkomen; het eenige middel dat tot herstel daarvan te gebruiken was, werd door den toenmaligen minister van Fiuantien in het werk gesteld. Wordt vervolgd.) JMtticft #Uci5i0t. Algemeen wordt wederom de aandacht der pers bezig ge houden door de gevolgen van de reis des konings van Zweden naar Parijs. Men wil dat er weldra een bepaald tractaat tusschen dien vorst en den Franschen keizer zou worden gesloten, dat de koning vau Denemarken afstand zou doen van den troon, waardoor de vereeniging der drie kroonen op het hoofd van koning Karei XV onvermijdelijk zoude zijn. Zoowel de Duitsche vorsten als de Russische keizer zouden dit zeer ongaarne zien, omdat daardoor do invloed van keizer Napoleon op eene onrustbarende wijze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1