52. Eerste Jaargang. 1861. 4}e(Öer, JTieutöeÖiep WOENSDAG lïïtffemsoorö, enj. 18 SEPTEMBER. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. 6ILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een blik op den toestand van Europa. IV. NEDERLAND. Vervolg van N°. 31). Slechts korten tijd nadat koning Willem I de bepalingen der conferentie van Londen had ingewilligdwaardoor de betrekkingen tusschen ons land en Belgie werden vastge steld hetgeen niet geschiedde zonder een langdurig eü kostbaar dralen (19 April 1839), besloot die vorst afstand te doen van den troon ten behoeve van zijn' oudsten zoon Willem 11, die dan ook den 2S November 1S40 plegtig te Amsterdam als koning werd gekroond. Zelden aanvaardde een vorst het bewind onder moeijelijker en hagchelijker om standigheden doch zijn ijver en zucht om alles aan te wenden wat tot heil van het volk strekken kondeden hem deze bijna onoverkomelijke hinderpalen grootendeels over winnen. Zijne pogingen om het volknaar al zijn vermogen gelukkig te maken, bleven dan ook niet onopgemerkt en zóó was het dat, toen het vreeselijke oproer te Parijs uitbarstte, toen bijna alle troonen van Europa wankelden, ons vaderland van de onheilen van inwendige verdeeldheid grootendeels verschoond bleef. Doch hoezeer ook het Nederlandsche volk aan orde en rust gehecht was, hoezeer het bewust was te leven ouder een' vorst, die het algemeen heil als zijn hoogste doel be schouwde, toch was reeds geruimen tijd de wensch geuit dat de algemeene instellingen van staatsbestuurdoor de grondwet geregeld, in een' meer vrijgevigen zin mogten veranderd wor den; in andere woorden, men verlangde eene grondwet in meer liberale rigting dan de bestaande. Het is hier de plaats niet om omtrent de discussien hier over gevoerd, in bijzonderheden te treden; deze zijn te bekend dan dat het noodig zoude wezen daarover uit te weiden. Willem II gaf aan het uitgedrukt verlangen van het volk toe, en weldra werd de nieuwe wet plegtig afge kondigd. Maar reeds in 1849 overleed deze vorst en werd opge volgd door onzen tegenwoordigen koning, die dus aan deze eene volledige uitvoering geven zoude. Dat die taak niet gemakkelijk was, noch zelfs op dit oogenblik boven bezwa ren verheven is, behoeft geen betoog voor hem, die de verschillende staatkundige partijen kentwelke in een vrij land elkanders invloed trachten te verminderen of te ver nietigen. Want, aangenomen zelfs dat er noch eigenbelang, noch baatzucht, noch poging tot zelfverheffing als anderzins in het spel komen, onderstellende zelfs dat het algemeen heil des vaderlandsde vurige begeerte en het wezenlijk doel der volksvertegenwoordiging zijdan nog moet de wijze waarop hare verschillende leden trachten dit te bereiken, verschillend zijn. Eene vergadering bijeen te brengen van één en zeventig ledenwaarin geene partijen aanwezig zijn is eene onmogelijkheid, maar juist door de wrijving dier partijen wordt het groote constitutionnele beginsel bereikt. Moeijelijk ondertusschen is het voor het hoofd van den staat, voor hem, die loven de partijen staan moet, eene keuze uit deze te doenwant of de eene bf de andere rig ting moet boven drijven; een gemengd ministerie kan slechts tot nadeel van een land strekken. Welke rigting Willem 111 zich bij zijne troonsbestijging voorstelde te volgen, was duidelijk: reeds den 31 October 1849 werd de heer Thorbecke, de ijverige en kundige voor stander der grondwets-herzieningtot minister benoemdin welke hooge betrekking hij tot den 19 Apiril 1853 werk zaam bleef. Op te sommen wat door het ministerie Thorbecke tot heil van ons land gedaan is, kan op dit oogenblik volkomen overbodig worden geacht. Behalve zijne medewerking tot het daarstellen der grondwetheeft ons rijk hem veel te danken; ieder onpartijdige beschouwe slechts de wetten, die gedurende zijn aanzijn aan het ministerie volbragt zijn, met dezulke die vóór of na, hem zijn in het leven geroepen, •-Vudan zal men moeteu toestemmen dat bijna alle organieke wetten, in dien tijd, zijn tot stajid gebragt. Was de zamenstelliug der grondwet reeds een moeijelijk werkstellig was het daarstellen der wetten door deze in het leven geroepen niet gemakkelijker. De kieswetde Pro vinciale wet, de Gemeente-wetde wet regelende het alge meen armbestuur alles was aangekondigd doch niet volbragt. Hoe men ook oordeelen moge, ja, hoe partijdig men ook de zaken beschouwe, men moet hulde doen aan hem, die in een' zoo korten tijd zoovele gewigtige staats-wetten wist daar te stellen en door de vertegenwoordiging doen aannemen. Later zijn er, wel is waar, verschillende be zwaren en daaronder groote tegen enkele bepalingen dier wetten gevonden en ingebragt, maar dit kan ons niet terughouden van met eerbied op te zien tegen het genie dat der natie die wezenlijk nuttige en noodzakelijke instel lingen bezorgde. Worclt vervolgd.) Païittdï ©Iii'ï5i0t. In den algemeeuen stand van zaken komt wrninig ver andering; de meeste quaestie's die op dit oogenblik ons werelddeel bezig houdenblijven iu statu quo. Zoo als wij reeds iu ons laatste nommer vermelddendringt Enge land er thans krachtig bij Napoleon III op aan, dat hij zijne troepen uit Rome zal terugroepen, ten einde daardoor de Italiaansche eenheid moge tot stand komenhet is zeer twijfelachtig of de Keizer hieraan voorloopig zal gevolg geven en wanneer men het oog slaat op de groote en ge duchte wapeningen die van weerskanten gemaakt worden, is de vrede van Europa alles behalve zeker. De Italiaansche minister, baron Iticasoli, heeft naar luid der Belgische Tndépendance thans eene laatste nota, aan het hof te Home doen toekomen, teneinde zoo mo gelijk eene verzoening tusschen het Pausdom en Italië te bewerken. Daarin wordt voorgesteld, dat de Paus afstand zou doen van zijne wereldlijke magt, terwijl daarentegen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1