J\/s 56. Eerste Jaargang. 1861. •jjcföer, JlteumeÖiep WOENSDAG lïïtiïcmsoorö, en 5. 2 OCTOBER. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een blik op den toestand van Europa. V. NEDERLAND. Vervolg van N°. 32). In eeuige onzer vorige nommers hebben wij getracht aan te toouen waarom ons land in een' staat van ongestoorde rust verkeert, terwijl in de meeste overige Europeesche rij ken spanning en ongerustheid heerscht. Maar ook tot nog toe was ons vaderland bijna geheel gehouden buiten de groote diplomatieke vraagstukken die ons werelddeel bezig hielden, en het artikel over ons land in het Engelsche ministeriele blad, naar aanleiding der troonrede, doet ons genoegzaam in zien, hoe weinig het van buiten de aandacht trekt. Thans ondertusscheneven na het bezoek van den Zweedschen koning te Parijs, dat zoo zeer de gevoeligheid van Engelands premier opwekte, verspreid zich het gerucht dat ook onze kouing den Pranschen keizer een bezoek zal brengenen dit gerucht schijnt, daar het niet officieel wordt tegen gesproken, waarheid te zijn. Bijna altijd heeft de zamenkomst van twee souvereinen eene politieke beteekenis; en men heeft reeds gezien welke besluiten men getrokken heeft uit de reis van Karei XV naar Frankrijk. Wij zullen ons niet inlaten met de resul taten die men van deze bijeenkomst kan verwachten, deze zijn nog gehuld in den sluijer der toekomst. Maar een onzer binuenlaudsclie bladen meent, dat eene vertrouwelijke aanraking tusschen de Nassau's en de Bona- parte's zorgvuldig behoort te worden vermeden, omdat door 'skonings reis naar Parijs, het Nederlandsche volk zich diep gekwetst en beleedigd zou gevoelen. Hetzelfde heeft voornoemd anti-Napoleontisch blad reeds vermeld tijdens het bezoek dat H. M. de koningin aldaar gebragt heeft, zonder dat wij nogtans de redenen daarvan konden inzien, even min als wij thans begrijpen, waarom het oude Nederland door die reis eene onuitwisbare smet op zich zoude laden, of waarom de edellieden, die Z. M. vergezellen, daardoor hunnen adel of den luister van hunne afkomst zouden schandvlekken. Het hoofd-arguraent schijnt daarin te bestaan, dat de zoon van den held van Waterloo niet kan of mag zamenko- men met den neef van den eersten Napoleon. Argumenten tot staving van dit beweren worden niet bijgebragt. Jaren zijn er sedert dien tijd verloopcnverschillende monarchen hebben sinds dat tijdstip den Pranschen troon beklommen, en men zal toch niet volhouden dat ons vaderland bij die wis seling veel gewonnen heeft. Het tegendeel is waar; naauwelijks was de Belgische revolutie uitgebroken of zoowel Engeland als Frankrijk vernietigde zijn eigen werk; zoowel bij het eene als bij het audere volk vonden wij tegenstandnergens hulp en bijstand. Eene waarheid is het dat kleine staten slechts bestaan, door het politiek evenwigtzoo ergens dan heerscht tnsschen de volken het regt van den sterkste. Kleinere staten moeten dus ook alles vermijden wat aanleiding zou kunnen geven tot onaangenaamheden met een' magtigeren souvercin zoolang hunne eer en waardigheid daardoor niet wordt aangetast. Eu ook, beeft de koningin van het magtige zee-koning rijk zich niet verwaardigd een bezoek te brengen aan den neef van den Parvenu en toch hebben de Engelsche troepen ten allen tijde tegen dezen gestreden. Heeft Pruis- sen 's koning niet de behandeling vergeten - nu het belang van zijn volk bet medebrengt door dien parvenu der koningin Louise aangedaan? Hebben zelfs alle mogendhe den die het Weener Congres hebben bijgewoond, niet de lioofd- bepaliugen daarvan geschonden, alleen om de vrede en rust van Europa te handhaven En zou nuhet kleine Ne derland zich het misnoegen van een' veel magtiger souve- rein op den bals halen, alleen omdat 's Kouiugs vader te gen den oom van dezen heeft gestreden bij Waterloo? Indien toch, wat zeer mogelijk ja zelfs waarschijnlijk is, een Europesche oorlog mogt losbarsten zal Nederland ge noodzaakt zijn eene partij te kiezen. //Men droome niet, zegt Multatuli teregtvan neutraliteit. Neutraliteit is een woord niets dan een wroord, dat alleen kracht heeft zoo lang de sterken voordeel zien in de werkeloosheid der zwakken. Neutraliteitis de onverstane kreet van iemand die onder den voet is geraakt in een menigte. Neutraliteit van kleine staten houdt op, zoodra de. grootere, of één van de grootere,-behoefte voelen aau het tegendeel." Welke partij zou ons land nu kiezen, indien het reeds vooraf be gint het misnoegen op te wekken van hem die daarin de grootste rol spelen moet Zeker zal het voorzigtig zijn zich den wrevel van geen der groote mogendheden op den hals te halen iets dat zeker geschieden zou door eene vol standige weigering van onzen koning om het voorbeeld der Engelsche koningin, of van de souvereinen van Pruissen en Zweden te volgen. Maar, wordt er gezegd, //men beroept zich op den ko ning van Zweden. Als of de kleinzoon van een' Pranschen parvenu, van een gewezen maarschalk, door Napoleon tot prins gemaakt, evenzeer als Willem III, kon gedwongen zijn, de eer van zijn stamhuis te handhaven." Waarlijk een wonderlijke uitval, van hem die het bloed der Nassau's zoo hoog stelt, tegen den echtgenoot eener Hollaudsche prinsestegen een vorstdie hoewel niet op ouden adel kunnende bogen, thaus wettig souverein is, zoowel dooi den wil des volks, als door de erkenning der mogendheden. Naar het algemeen gevoelen zijn de tijden van het //droit divin", voorbij, en heeft dit plaats gemaakt voor het //droit dn plas fort"; de vorsten van Napels, Panna, Modena, en de Pransche Keizer zelf strekken ons tot voldoend bewijs en het schijnt dat de ,legitime vorsten van Europadie hunne kroonen aan het goddelijk regt te danken hebben weinig doen om dit beginsel in stand te houdenanders ware. de erkenning van Napoleon eene bepaalde onmogelijk heid geweest; men neemt tegenwoordig liever de gebeurte nissen aan, zoo als ze zijn, zoodra men ze als een- //fait accompli" beschouwen kan. Zeker is het tochdat de kleinzoon van den parvenu, thans nog op zijn' troon geze-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1