«Qctöcr, Jïiemucïïicji IMfemsoorÖ, C115. Eerste Jaargang. 1861. JÏS 57. NIEUWE VAN ZATURDAG COURANT DEN 5 OCTOBER. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GIXjTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. JMitieft tüMierstgt. In den algemeenen toestand van Europa komt weinig of geene veranderingen het is niet te voorzien dat er binnen kort belangrijke gebeurtenissen zullen plaats grijpen. De Morning Chronicle houdt zich bezig met Belgieen beweert dat dit land in quasi onafhankelijkheid voortkwijut als een prooi voor Frankrijk bestemd. Niet dat de Franschen be schuldigd moeten wordenzegt het bladeenige oogmerken te hebben om over de Duitsche grenzen te komen, maar Europa slaat geen geloof aan de duurzaamheid der Belgische nationaliteit. 11e eerste Napoleon verklaarde, "dat Frank rijk niets beduidde zonder den Eijn als oostelijke grens, en de Schelde als het noordelijke station voor zijne zee- magt." Antwerpen met ecne Fransche bezetting voorzien was volgens hem, een pistool die onafgebroken op Eugelands borst gerigt was." De spanning tusschen Frankrijk en Zwitserland neemt dagelijks toe. De Constiluiionnel zegt dat de toestand van Geuève zeer bekommerend is, derwijze dat de ontevredenheid en de wederspannigheid aldaar zoo zeer hebben toegenomen dat het openbaar gezag niet bij rnagte zou ziju om de orde te handhaven en de veiligheid der bijzondere personen te waarborgen, en dat in het Kanton 7000 arbeiders zonder werk waren. Te Parijs heeft men al dadelijk dezen uitval willen hebben aangemerkt als de voorbode van do inlijving van Genève in Frankrijk. Te Bern ziet men de zaken nog niet van zulk een ongunstig standpunt inmaar men is toch zoowel uit Weenen, als uit Londen, vermaand geworden om op zijne hoede te ziju. De Fransche keizer is Maandag jl. van Biaritz naar Bor deaux vertrokken cn bevindt zich thaus te St, Cloud, van waar hij reeds den volgenden dag naar Parijs zal terugkee- ren. De keizer en de keizerin zullen tot den 5'1™ üctobcr op de Tuileriën verblijf houden en als dan naar Compiègne vertrekken, waar de koning van Pruissen den volgenden dag zal aankomen. Overigens wordt thans verzekerd, dat die vorst er in toegestemd heeft naar Parijs te komen, mits dit streng iucognito geschiede en dus geene feesten ter zijner eere worden gegeven. Wijders schrijft men, dat ook de koning der Nederlanden die hoofdstad zal bezoeken en ongeveer eene week bij het keizerlijk gezin doorbrengen. Bij die gelegenheid zullen niet alleen voorstellingen op de Tuileriën en to Compiègne door de acteurs van het Theatre Francais en het Odéon worden gegevenmaar Z. M. zal zelfs eene gala voorstelling in de opera bijwonen. Uit Home meldt men dat de Paus maandag jl. aan de nieuwe Kardinalen den hoed beeft uitgereikt, een geheim Consistorie gehouden en daarin vijf bisschoppen benoemd heeft. Z. H. beeft bij deze gelegenheid eene allocutie uitgesproken over de gebeurtenissen in Italië, en o. a. over de gewelddadige uitzetting van den aartsbisschop van Napels en den toestand der kerk in Mexico cn Nieuw-Grenada gehandeld. Do clericale bladen zijn zeer verbolgen over de mede- deeliugen in de dagbladen van de teregtstelling van Lucatelli, die onschuldig zou zijn ter dood gebragt. Natuurlijk wordf dit feit door hen weersproken en drijven zij den spot met den eerlijken moordenaar, die tot op het laatste oogeublik zou gewacht hebben, alvorens de onschuld van Lucatelli aan het licht te brengen. Volgens ben is het feit alleen ver spreid om den Paus en zijne regeriug wederom in een hatelijk eu ongunstig daglicht te stellen. Nog beweert men dat eenige Napolitaansche edelen zich tot keizer Napoleon gewend hebbenmet het verzoekoin Frans II met behulp der Fransche wapenen op den troon te herstellenen dat er gelden voor eene nieuwe expeditie tegeu de beide Sioiliën worden bijeenverzameld. Uit Warschau wordt geschreven dat deltussische bevolking- zeer verbitterd is ten gevolge van de vertraging, die de hervormingen in alle takken der openbare dienst ondervon den hebben. Zelfs in de straten van St. Petersburg is eene .soort van proclamatie aangeplakt, waarin aangedrongen wordt op het octroijeren eener constitutie, terwijl duizende exemplaren vau dit plakkaat verspreid zijn. Voorts verneemt men dat de geruchten betreflende eene muiterij onder de kozakken aan de Zwarte Zee en van den Kaukasus, niet ongegrond ziju geweest. De bcrigten uit Neio-York van den 17"10" September, luiden vrij gunstig voor de Federatisteu. In het westen van Virginia, bij Cheat Mountainhebben zij een aanval dei- Separatisten afgeslagenmet groot verlies dezer laatsten. Ondertusschen brengt die oorlog een' hoogst nadeeligen in vloed op den handel te weeg; voornamelijk Engeland heeft ten gevolge van dezen veel te lijden; zoodat het niet on waarschijnlijk is, het geen ons berigt werd, dat de Engel- sehc regering bij keizer Napoleon er op zoude aangedrongen hebben om gezamenlijk te trachten den oorlog te doen ophou den of ten minste voorloopig een wapenstilstand tot stand te brengen. De Fransche regering zou echter daarop geant woord hebben, dat zij den tijd daartoe nog niet geschikt achtte, daar de Noordelijken hunne laatste nederlaag nog niet hebben uitgewischt. ÏTIS ur W 5 T IJ D 1IT C- B W Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 4 October 1861. In ons nommer van 11 September jl. maakten wij melding dat aan den lieer P. H. Polak alhier, eene gouden cylinder horologie met dito ketting was vereerd, door II. M. onze geëerde Koningin; thans kunnen wij daarbij voegen dat gister, aan dien lieer mede is te beurt gevallen een zeer vereerend kabinets-schrijven van Z. M. den Koning vau Wurtemberg, als blijk van Hoogst deszelfs tevredenheid over liet, door den heer Polak gecomponeerde muziekstuk getiteldDer Schönsie Tag in Wurtemberg. Naar men verneemt zal de drijvende batterij Neptunus met den 15 dezer buiten dienst gesteld worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1