jys 45. Eersie Jaargang. 1861. Ijetöer, JlieuajeÖiep ZATURDAG UMemsoorö, C115. 26 OCTOBER. YAN DEiY Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. "Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De Onderlinge Verzekerings-Maatschappij VAN Weduwen-Pensioenen //den Helder." In het laatste nommer onzer courant komt onder de //in gezonden stukken" eene beschouwing voor, over het hierboven vermelde onderwerp. Evenmin als de Redactie eener Courant door de plaatsing vaneen zoodanig stuk, kan geacht worden alle beschouwingen of inzigten van den inzender te deelen of te beamen, evenmin acht zij zich gebonden daarom het stilzwijgen te bewaren over eene zaakdie met dc belangen van vele ingezetenen dezer gemeentein onmiddelijke betrek king staat. In het eerste nommer van ons blad is het ge zegd: wij wenschen juist deze onderwerpen te behandelen; mogten wij dwalen in onze inzigten, welnu, men zal ons ten allen tijde bereid vinden de argumenten van onze te genpartij te plaatsenen zoo ze grondig bevonden worden dit openlijk te bekennen. Het is er echter verre af, dat wij bet plan door den heer Heets geopperd, zouden willen bestrijden; gcene enkele reden bestaat daartoe; maar toch achten wij het niet over bodig deze aangelegenheid hier te besprekenomdat daardoor den lieer Heels welligt aanleiding zal worden gegeven, om het publiek, dat in zijne onderneming belang stelt, die in lichtingen te verschaffen, waarop het met regt aanspraak kan maken; en door deze zal ook de heer Heets grootere kans erlangen zijne pogingen met een' gewenschten uitslag bekroond te zien. "Wat onmiddelijk in de circulaire van den heer Heets in het oog valt, is, dat de statuten .zijner maatschappij ten ceucnmale onbekend zijn. Dit achten wij verkeerd. Wel is waar, mogen de H.II. Burgemeester en "Wethouders daaraan in hun privé (1) hunne goedkeuring geschonken hebben, maar wij betwijfelen of deze in welke gemeente ook bij eene dus danige ondernemingals autoriteit kunnen worden geraadpleegd. Hadden wij gezien dat personenmet dergelijke zaken be kend b. v. de Hoogleeraar Hobatto of IX Slamhart hun goedkeurend advies over deze maatschappij hadden uitge- bragtwij zouden daaraan eene veel grootere waarde hebben gehecht. Elke verzekerings-maatschappij moet, indien ze ten minste eenig vertrouwen wenseht te erlangen, steunen op eene wis kundige berekening; deze missen wij hier geheel. En nog blijft die wiskundige berekening onzeker. Men kan, wan neer men de tabellen van eene reeks van jaren ter hand neemt, en uit deze de sterfte binnen eene gemeente in een bepaald groot tijdsverloop nagaat, berekenen hoe groot de waarschijnlijke jaarlijksche sterfte wezen zal; doch deze blijft altijd slechts eene waarschijnlijke uitkomst die onder verschillende omstandigheden kan falen. Neemt men nu (1) Naauwkeuriger zou het geweest zijn te schrijven „dat de statuten der Maatschappij gezien eu goedgekeurd warendoor de hecren S takman BosseBooinsma en Bakkerdaar dezen hier als privaat personen, en niet als B. en W., dc zaak hekben beoordeeld. hierbij nog in aanmerking, dat de zoogenaamde //sterfte ta felen" berekend zijn voor eene groote massa, en dat men de resultaten die daaruit worden afgeleid, niet op een klein aantal personen kan noch mag toepassen, dan oppert zich de vraag van zelve, //welke is de grondslag waarop deze maat schappij steunt, die slechts 200 leden behoeft te tellen, om haar bestaan te beginnen". Wij betwijfelen het niet of de oprigter zal dit bezwaar weten uit den weg te ruimen en ons aautoonen dat zijne maatschappij op berekening gevestigd is, doch, en dit is het juist wat wij wilden uitlokken wij wenschen open baarheid der statuten, ten einde 'naar deze o. i. te kunnen oordeelen. Een tweede punt dat voornamelijk onze aandacht trok, was de bepaling dat voor het reserve-fonds geen ouderdom wordt in aanmerking genomendoch dat al diegenen die den ouderdom van zestig jaren hebben bereikt, onvoorwaar delijk van het lidmaatschap zijn uitgesloten. Wij meeneu te mogen vragen, welke de reden is van deze bepaling, die ons voorkomt tegen alle wetten te strijden, ja zelfs bijna onverdedigbaar te zijn. Of is het der maatschappij onverschillig of hare leden den ouderdom van vijf en twintig dan wel van negen en vijftig jaren bereikt hebben? De waarschijnlijkheid brengt mede, dat iemand van jeugdige jaren langer zal leven dan hij, die reeds den ouden dag is ingetreden; het jeugdig lid zal dus ook meer contribu eren en minder kans tot nadeel voor de maatschappij op leveren, maar betaald toch dezelfde bijdrage als het lid dat bijna dertig jaren ouder wezen kan, en dus spoediger eene weduwe zal kunnen nalaten aan welke de maatschappij zal moeten voldoen. Wanneer wij thans deze bezwaren in het midden brengen, geschiedt zulks niet met het doel de jeugdige onderneming tegen te werken of iemand af te raden tot het lidmaatschap toe te tredenmaar alleen met het oogmerk meerdere in lichtingen daaromtrent te verkrijgen, die voor de geheele gemeente van belang kunnen worden. Want meer dan ééne maatschappij van dergelijken aard is er opgerigt, met het bepaalde vooruitzigt te zullen slagen; maar hebben deze maatschappijen aan hunne, bedoelingen beantwoord? Heeft b. v. de Amsterdamsche maatschappijdie thans een jaar geleden is opgerigt in den vorm eener Naamlooze Vennootschap //de Voorzorg", wezenlijke vruchten van hare bemoeijingen getrokken? - Wij betwijfelen het; doch hopen ook dat de lieer Heets ons daaromtrent de noodige inlichtingen zal willen verschaffen; daaruit zouden wij wederom kunnen zien hoe de bloei der maatschappij van hare statuten afhangt, en hoe hare ontwikkeling voorname lijk steunt op het vertrouwen dat men stelt in de bereke ningen, die haar tot grondslag verstrekken. Wij betwijfelen het niet of de heer Heels zal dc statuten zijner maatschappij openbaar maken; wij hopen alsdan op dit onderwerp terug te komen en onzen lezers de deelne ming aan dezelveop goede grondente kunnen aanbevelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1