JV 46. Eerste Jaargang. i 861 ^jeföer, JTieutoeÖtep WOENSDAG UMemsoorÖ, cn.v 6 NOVEMBER. Politidi ^üersigt. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWE VAN COURANT DEiV Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post //1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Vrijdag jl. heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal hare discussien over het wets-ontwerp op den Raad vau State ten einde gebragt, en is hetzelve alstoen met 41 tegen 17 steramen aangenomen. Zaturdag heeft de Kamer eene zitting gehoudentot regeling harer werkzaamhedenin welke door den heer Storm van 'sGravesande werd voorgesteld om de Kamer tot 18 November uit elkander te doen gaan, en alsdan onmiddelijk te beginnen met de behandeling der be grooting; dit voorstel werd met 29 tegen 24 stemmen ver worpen, op grond, dat men de regering geen voorwendsel wenschtete geven, om de Kamer ten laste te leggen, datzij de begrooting voor de spoorwegen niet met dien spoed zoude behandelenwaarop zij zelve had aangedrongen. Heden ten 11 ure worden dus verschillende kleinere wetsontwerpen in behandeling genomenen zal de dag waarop de goedkeuring van de begrooting der staats-spoorwegen in discussie zal komennader worden bepaald. In de afdeelingen heeft men zich bezig gehouden met het opmaken der inemorien van beantwoording der begroo tingen van de verschillende departementen. Voornamelijk is het voorloopig verslag uiterst ongunstig over het Vijfde Hoofdstuk (Binuenlandsche zaken). Wat het buitenland aangaat blijven de nieuwstijdingen van belang ontbloot; men spreekt thans te JFeenen over eene zamenkomst van den koning van Pruissen met den keizer van Oostenrijk, eerstgenoemde zou door den aartsher tog Karei Ludwig, tijdens zijn verblijf te Berlijn, daartoe zijn overgehaaldook wil men weten dat in die bijeenkomst door keizer Frans pogingen zullen worden aangewend om eene Oosteurijkseh-Pruisische alliantie tot stand te brengen, doch het is zeer onwaarschijnlijk dat deze tot een geweuscht doel zullen leiden. Nog spreekt men daar veel van voorstel len, welke Frankrijk zou gedaan hebben om den afstand van Venetie van den keizer te verkrijgen, doch die bij de Oostenrijksche regering zonder gevolg zijn gebleven. Uit Posen meldt men, dat, in weerwil van het verbod vau de kerkelijke en burgerlijke overheideenige lieden aldaar zijn bijeengeschooldom een kruis rond te dragen en te plaatsenter eere van de in TVarschau en in W ilna vermoorde Poolsche broeders. De policie heeft zich daarte gen verzet, doch de menigte heeft tegenstand geboden. De pólieie-dienaren hebben gebruik moeten maken van blank geweer, om de menigte uiteen te drijven, en dit is gelukt zonder dat er doodeu zijn gevallen. De troepen waren ge wapend en vau scherpe patronen voorziendoch hunne dienst is niet gevorderd. Het schijnt dat de Fransche regering naar geschillen met Zwitserland zoekt, althans de betrekkingen tusscben beide landen worden hoe langer hoe koeler, waartoe het bezetten van het Dappendal door Fransche troepen heeft aanleiding gegeven. De Zwitsersche bondsraad heeft besloten, oin nu door eene krachtige houding een einde te maken aan han delingen, die meer en meer het karakter van inbreuken op het volkenregt beginnen te dragenmen houdt het er voor, dat die verwikkelingen met opzet worden in het leven ge roepen om Napoleon op een gunstig oogenblik gelegenheid te geven Zwitserland binnen te rukken. Uit Parijs wordt gemeld dat keizer Napoleon, hoewel geenszins ontkende: '/dat de tegenwoordige inrigting van het Pausdom, zoowel in zijue geestelijke als wereldlijke heerschappij onmogelijk kan blijven stand houden"echter weigert iets te doen om dien stand te veranderen. Voor namelijk moet de invloed van Keizerin Eugénie, die zeer pausgezind isdaartoe medewerkenterwijl ook de vrees voor de geestelijkheid veel daartoe bijdraagt. Men wil thans aldaar weten, dat deze quaestie voorloopig in statu quo zoude blijven, doch dat in het voorjaar de strijd in Italië zou beginnen om Venetiemet kracht van wapenen te vermeesteren. Reeds zouden daarover met Pruissen di plomatieke onderhandelingen zijn aangevangen om van die mogendheid de verzekering te erlangendat ze ingeval van een' tweeden Italiaanschen oorlog neutraal zoude blijven; neemt men echter het bovengemeld berigt in aanmer king, waarbij van eene Oostenrijks-Pruissische alliantie sprake isdan zijn deze berigten zóó tegenstrijdigdat men zelfs naar de waarheid niet gissen kan. De gezanten die de krooniugs plegtigheden te Berlijn hebben bijgewoond, zijn thans allen van daar vertrokken; indien men de Fransche bladen gelooven mag, zou de Fransche gezant, de hertog van Magenta, daar de eerste rol onder de diplomaten hebben gespeeld. Men weet dat de hertog voor zijne onkosten eene som van anderhalf milli- oen francs heeft ontvangen. op Dingsdag 5 November 1S61. Voorzitter de hr. A. Boomsma. Secretaris de hr. L. Vehhey. Afwezig zijn de heeren Stakman Bosse, Lastdrager en Haremaker. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is de benoeming van een' hulponderwijzer aan eene der openbare scholen; op de voordragt staan de heeren Kloostcrhuijs, Dekker en de Jong. De heer de Breuk vraagt of er ook bijzondere recom- mandatien voor een of meerder dier sollicitanten zijn inge komen, de Voorzitter antwoordt dat zulks niet het geval is. Daarna werd de heer Kloostcrhuijs benoemd. Bij het bestuur is nog ontvangen een adres van eenige bewoners der Binnenhavenhoudende dat zij door het ver trek van den onderwijzer Valks niet in de gelegenheid zijn hunne kinderen naar eene geschikte, school te zenden; zij wenschen nu deze privaat onderwijs te laten gevenen kun nen daartoe een geschikt persoon vinden. Adressanten ver zoeken dus den Raad, de toelage van ƒ300 aan de school vau den heer Valks verleend, voorloopig ter gemoetkoming van den onderwijzer hunner kinderen te willen laten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1