JW 47. Eerste Jaargang. 1861 {)c(ïkT, JïtcittucDicj) ZATERDAG UMemsoorÖ, cnj. 9 NOVEMBER. NIEUW VAN DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De- Doorgraving van Holland op zijn smalst. Eene geschiedenis van gezag). II. De tweede grond, die voor de noodzakelijkheid der doorgraving wordt opgegevenis het langer oponthoud op het Noordhollandseli kanaal. Wanneer men uit de zwakte der aangevoerde argumenten wil besluiten tot de on houdbaarheid der voorgestane zaak, zoo kan men niet aarzelen te verklaren //dat de voorstanders der doorgra ving, bij gebrek aan wezenlijke redenen, zelfs verpligt zijn van de minst beduidende gebruik te maken." Wie toch kan den juisten tijd bepalendien een schip noodig heeft om uit een ander werelddeel hierheen te komen liet verschil van tijddat wordt waargenomen tusschen twee schepen die dezelfde reis volbrengen, is dikwijls enorm; welk gedeelte van dat ver schil zal door het oponthoud op het kanaal worden veroorzaakt Waarlijk een zeer klein, en zeker niet van voldoend gewigt om daardoor op den staat een rentelast te leggen, die niet alleen op Amsterdam, maar op geheel Nederland zoude drukkendoch waarvan de eerste alleen een imaginair voor deel zou kunnen trekken, aangenomen dat de uitvoerbaarheid van het plan bewezen is, hetgeen door vele deskundigen in twijfel wordt getrokken. Nogmaals nemen wij de woorden van den Heer Alewijn alhier over: //De Heeren Ingenieurs verklarendat het plan, door hen aangeboden, voor ruim 18 millioen kan worden uitge voerd. Wij zijn geheel onbevoegd om dit in het minst in twijfel te trekkenmaar dit weten wijdat toen bij een mondeling onderhoud met een wegens zijne kunde en be kwaamheid algemeen geacht hoofd-ambtenaar van den wa terstaat, door ons aan dezen de vraag werd voorgesteld hijde 18 millioen in het midden latendebij vrije be schikking over zooveel geld als hij daartoe meende te be hoeven en alzoo geheel onbelemmerd in zijn doen en laten als eeklijic man de verzekering kon geven, dat het merk aan alle de vereischten zou voldoen, en duurzaam tegen het geweld der stormwinden en de kracht der golven zou bestand zijn-j het veel beteekenend antwoord was: //Wel WAAS ACHTIG NIET Wat nu bewijst het antwoord van dien hoofd-ambtenaar van den Waterstaat tegenover het verslag van de commis sie van Ingenieurs, belast om der Amsterdamsehe regering rapport over de quaestie uit te brengen? De laatsten hebben ojjicieel geantwoord, dat het plan uit voerbaar was, dat geene ntechnische bezwaren daartegen aanwezig waren; zij hebben hunne plannen met wiskunsti ge juistheid berekend en uitgecijferddoch zouden het niet durven wagen om hun ontwerp voor twintig of meer inilli- oenen op hun eigen risico te beginnen; zij hebben als .technische" mensehen, als deskundigen, geantwoord op eene olïicieele vraag. Tegenover deze staat de //practical man"; hij, die niet belast is een officieel rapport uit te brengen dochzonder ingenomenheid met personele of plaatselijke belangende zaak beschouwt als ware ze zijne eigene. Deze ziet zeer goed de npractische bezwaren"1die zich niet in de theorie, al is ze ook nog zoo uitstekend, niet voor doen; hij weet, dat de spreuk //kleine oorzaken hebben soms groote gevolgen" hier juist van toepassing is, en hij weet tevens hoe kostbaar eene dwaling is, in een werk van eene zoo groote uitgestrektheid. Nog worden de groote kosten van sleep- of jaagloon op 't N. II. Kanaal vermeldals oorzaken van den verval van den Amsterdamschen handel, en deze moeten dan ook wel verbazend groot zijn om den aanleg van een zoo kostbaar werk noodig te maken. Zou echter de eerste koopstad des rijks het rijke Amsterdamdie stad van handelgeen ander middel hebben kunnen vinden om tariefs-vermindering van die sleeplooneu te erlangendan juist een dat millioe- nen sohats kosten het risico van het al of niet slagen laat aan den staat. Deskundigen beweren dat het verval van den Amster damschen handel aan geheel andere oorzaken is toe te schrijven en voornamelijk aan den omslagtigen en tijd- roovenden slentergang te wijten is, waardoor een vreemd handelshuis, willens of ouwillens, genoodzaakt is aldaar grootere kosten te maken dan eldersalvorens de koopwaren ter bestemde plaatse zijn aangekomen. Om b. v. eene baal te vervoeren, die overal slechts een persoon vereischt, wordt te Amsterdam minstens vier personen gebruikt, die allen door den afzender moeten betaald worden. En is het dan nog wonder, dat een dusdanige handel achteruit gaat en zonder inwendige en spoedige verbetering hoe langer hoe meer in verval moet geraken Vestigen wij thans onze aandacht op de bezwaren, die zich tegen de uitvoering van het ]ilan voordoenen laat ons in de eerste plaats nagaan, welke werken er noodig zouden zijn, indien het ooit werd aangenomen, ter beteugeling dei- zeegaten zonder deze toch zou de uitvoering van het ontwerp al te gevaarlijk wezen. Vooreerst rijst de vraag op, of die werken, van welken aard zij ook wezen mogen, bij geweldige stormen tegen deze bestand zullen zijn, want een werk van zoodanigen omvang te beginnenzonder dat men daaromtrent zekerheid hadde, zoude dwaasheid zijn; doch, gelijk wij reeds boven aanvoerden, het verkrijgen van die zekerheid zal uiterst moeijelijk en bezwarend zijneu nog zullen deze werken altijd groote kosten van onderhoud en reparatie vorderen, indien ze, zonder te bezwijken, zijn blootgesteld aan een storm als die van 1825. Men boude hierbij tevens in het oog, dat, zoowel door het verbreeden der zeegaten als door het afnemen der duinen sedert dit tijdstip een dusdanige storm thans veel nadeeliger voor .ons land zou wezen dan in voormeld jaar, en dat de schromelijke gevolgen, welke daardoor zonden kunnen ontstaan, onberekenbaar zijn. 1Fordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1