NIEUWE f)c(ï)cr, 'lïifumeöicj) WilTemsoorÖ, en 5. Eersle Jaargang. WOENSDAG 15 NOVEMBER. J\o 48. 1861. YAN DEiY Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post«1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJSS. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. De Onderlinge Verzekerings-Maatschappij van Weduwen-Pensioenen «Den Helder." Vervolg van No. 43. In een der vorige nommers van dit blad hebben wij reeds eenige beschouwingen over dit onderwerp medegedeeld, naar aanleiding van de toenmaals door den heer Beets rondge zondene circulaire; en wij eindigden deze met den wensch, dat de heer B. spoedig zijne statuten mogt openbaar maken ten einde de deelneming in zijne onderneming, op grond van deze, te kunnen aanbevelen. "Wanneer wij echter die statuten met aandacht beschou wen en lezenzoo komt bij ons terstond de meeuing op dat de heer Beets dezelve heeft zamengestcld zonder de minste berekening of zelfs kansrekening in aanmerking te nemen; dat ze zijn vervaardigd zonder op eenige solide ba sis te berustendat de soliditeit der onderneming alzoo veel te wenscheu overlaat; en dat het ten eeuen male onbewezen is, dat het doel «om door de oprigting van het reserve fonds te zorgendat de omslagenvoor de leden met der tijd, niet al te bezwarend zullen worden" ooit zal worden bereikt. De algemeene indruk die de lezing der statuten te weeg brengt is vooreerstdat men den heer Beets hetzelfde ver wijt zon willen toevoegen, dat eenmaal door vele leden der Tweede-lvamer aan den Minister Thorbecke, tijdens de discussiën over de Gemeente-Wet werd gedaan nl: te stre ven naar centralisatie en concentratie van magt. Want be halve dat de heer Beets (zie Art. 18) zich zeiven tot Di recteur verklaart, en wel levenslang, gaat alle magt van Hem uit; hij doet de voordragt van Commissarissen, en de leden zijn gehouden, uit deze de drie te kiezen, die den Directeur zullen ter zijde staan; maar men zal ous moeten toegeven dat eene dergelijke wijze om het bestuur te ver kiezen van eene vereenigiug, die grootendeels door onder ling vertrouwen haren bloei moet erlangenniet zeer geschikt is dit vertrouwen te verwerven; veel beter ware het geweest te bepalen: dat de leden vier Commissarissen, en deze uit hun midden een' Directeur benoemen. Daardoor zouden de belanghebbende deelnemers verzekerd zijn, dat de directie der Maatschappij uit personen van hunne keuze bestond, die geheel onafhankelijk zijn van den Directeur, iets dat niet het geval zal wezen zoo dezen op zijne voordragt wor den benoemd. Maar hoewel deze maatregel voor het vertrouwen een gunstig uitwerksel zoude hebben, betwijfelen wij het zeer of ze de goedkeuring van den Directeur zoude wegdragen. Immers uit de statutendie overigens veel te wenschen over laten om uit dezelve eene globale berekening daar te stellenblijkt terstond dat de inkomsten van den Direc teur niet op losse schroeven steunen, maar wel degelijk geregeld zijn, en dat aan deze aangelegenheid eene bijzon dere zorg is gewijd, die wij bij de hoofdzaak missen. Indien wij even de verschillende artikelen der statuten nagaan, dan zien wij in Art. 3 dat «zij die den ouderdom van CO jaren hebben bereikt tot liet lidmaatschap niet mo gen toegelaten worden." Welke is de oorzaak van deze willekeurige bepaling? Indien men, even als bij andere verzekerings-maatschappijen, het bedrag der stortingen be paald had naar evenredigheid van den ouderdom van den deelnemer, zonde zulks veel beter en rationeler geweest zijn. "Waar het voornamelijk op aankomt is het in art. 0 vermelde reserve-fonds, dat daargesteld is om te zorgen, dat de stortingen niet al te bezwarend zouden worden. "Vooreerst is deze uitdrukking te algemeen, te onbepaald en te onbestemd om ze goed te kunnen begrijpen, want liet gezegde nal te bezwarendis slechts betrekkelijk. De heer Beets schijnt dan ook hierdoor te willen te ken nen geven, dat hij zeer goed inziet, dat door verschillende onvoorziene omstandigheden, b. v. bij epidemische of be smettelijke ziekten, voornamelijk indien deze in de eerste jaren mogten uitbrekener een groote last op de schouders der deelnemers zoude drukken en dat deze contributien dan wel degelijk bezwarend zouden worden. De stortingen voor dat fonds blijven ook even groot, hetzij de deelnemer 18 dan wel 59 jaren bereikt liebbe, eene bepaling die uit den aard der zaak nadeelig op liet fonds moet werken; boven dien betalen zij nog: (Art. 8). 1°. Een percent over het bedrag van het pensioen waarvoor wordt deelgenomenvoor bemoeijenis van den Directeur. 2°. Een gulden voor drukloon en zegelregt van het diplo ma en reglement. 3°. J van! de jaarlijksche administratiekosten in het laat ste lid van dit artikel genoemd. 4°. De eerste stortingstermijn in het reserve-fonds. Wijders voor administratiekosten écu percent, over liet door hen verzekerd pensioen, en wel in 3 termijnen, tel kens voor gedeelte, te gelijkertijd met de gewone bij dragen. Wij zien dus uit het bovenstaande duidelijk, dat er eene vrij groote som voor kleine onkosten gevorderd wordt bij de deelneming; maar minder duidelijk is liet te verklaren wat de eigenlijke bedoeling van het reserve-fonds is. Volgensde bewoordingen der Statuten dienen de renten van dat fonds «ter mindering der uitte keeren pensioenen", doch daardoor zijn de deelnemers niet gebaat; het is toch voor hen voordeeliger jaarlijks eene som te storten die, dan eens grooter dan eens kleiner, naar gelang van om standigheden kan uitvallen, dan te contribruëren voor een fonds waarvan alleen de rente tot mindering van omslag strekken. Welk voordeel zullen de eerste leden der vereeni giug daarvan hebben Natuurlijk geenterwijl ook zij die later daaraan deelnemen weinig daardoor zullen worden gebaat. Toen het voorgaande reeds op schrift gesteld was, ont vingen wij, op ons verzoek, van eene welwillende hand, de sterfte-tafelen dezer gemeente over de laatste jaren laat ous thans eens nagaan, wat iemand van dertig jaren,, die deel neemt voor eene uitkeeriDg of pensioen van ƒ600 per jaarzal betaald hebben indien bij op zijn zestigste jaar komt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1