NIEUWE 1861. $efi)er, MeutoeÖtep UMeinsonrÖ, ni.v Jï» 55. Eerste Jaargang. ZATERDAG 50 NOVEMBER. De gemeente-begroeting. YAN COURANT DEiY Abonnementsprijs per Eranco per post kwartaal ƒ1.80. "1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRBAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Wij zouden meenen onzen lezers weinig of geen dienst te doen, door de opname in ons blad van de gcheele be grooting der gemeentezoo als zij thans is vastgesteldhet voornaamste uit de discussien van den Baad over dit on derwerp, vindt men in ons verslag van de zitting van dat ligchaam. Slechts enkele punten wenschen wij hier aan te roeren. Uit de overgelegde stukken blijkt: dat de wettelijke be volking dezer gemeente thans bedraagt 14316 zielendat de geheele opbrengst der inkomsten over 1S60 bedroeg 182,149,255en dat over 1861 eene som van ƒ132,594,105 was toegestaan; terwijl liet bedrag over 1862 op f 198,775,34 is geraamd, op welke som dan ook het totaal der uitgaven voor dat jaar is vastgesteld. De eerste post die, met betrekking tot het vorige jaar verhoogiug ondergaan heeft, is: de jaarwedde der beide Wethouders. Waaruit de noodzakelijkheid of wenschelijk- licid van die verhooging ontstaan is, ligt voor ons in het duister. De betrekking toch van Wethouder moet grooten- deels eene eervolle doch geene bezoldigde zijn; neemt men aan, dat de Wethouders, als zóódanig, aanspraak hebben op betalingdan blijft hun inkomen, ook na de toegestane verhoogiug veel te laag; beschouwt men het inkomen der Wethouders als eene vergoeding voor liet tijdverlies, dat zij in het belang der gemeente lijden, dan zou nog des- zelfs bedrag moeten worden bepaald naar gelang van hunne werkzaamheden en van hunnen maatscliappelijken stand. De voorgestelde verhooging komt ons ook daarom te minder noodig voor, daar de overige leden van den Baad een bewijs geven der belangeloosheid hunner bemoei- jingen, ten dienste der gemeentedoor afstand te doen van de presentie-geldenwaarop zij volgens art. 5S der gemeen te wet met regt aanspraak konden maken. Van harte juichen wij daarentegen het besluit van den Baad toe, om het inkomen van den gemeente-secretaris te vermeerderen; deze toch is een ambtenaar, die al zijn tijd aan de belangen der gemeente besteedt en die van zijne betrekking leeft. Het is dus niet meer dan billijk, dat de Baad, wanneer deze zijne verdiensten op prijs stelt, daarvan doe blijken door, even als bij elk ander ambtenaar, van tijd tot tijd het traetement te vermeerderen; en uit de vleijende be woordingen van een' der Baadsleden omtrent den Secreta ris gebezigd (bewoordingen die wij hooger schatten daar wij meenen dat dit geachte lid geene overtollige blij ken van goedkeuring geeft) blijkt ten duidelijkste hoe zeer zijne verdiensten en werkzaamheden worden op prijs gesteld. Eene post op de begrooting, die natuurlijker wijze onze aandacht moest trekken, is de, in de 11° afdeeliug sub N". J4 cn IS opgenomene begrooting der advertentie kosten, waarover reeds vroeger door ons is gesproken. Uit N°. 14 tochzien wij dat de gemeente niets betaalt voor de uitgifte voor een gemeente nieuws- of dagbladderhalve dat zij geen officieel orgaan bezit. Niettegenstaande nu door den uit gever dezer, reeds vroeger bij request aan den Baad is verzocht, om de advertentien in zijn blad te mogen opnemen en hij daartoe tot minderen prijs genegen isis die post met ƒ30 vermeerderd, zonder dat dit adres nader ter sprake is gekomen. Thans zoude het eene geschikte gelegenheid geweest zijn om eene geoorloofde concurrentie aan te moedigen, die toch altijd strekken zou tot voordeel der gemeenteen den schijn van partij digheid en onbillijkheid wegnemen, die er thans naar ons oordeel blijft bestaan. Wanneer dergelijke verhoogingen strekken, om ten koste der gemeente, de inkomsten van een' wet houder of van eenig lid zijner familie te vergrooten, is zulks voor hem wel aangenaam en genoegelijk, maar strij- 'uig met de belangen der gemeente, strijdig met de bepa lingen der wet, en nadeelig voor deugene die door dit protectie-sijsteem schade lijdt. Gelukkiger wijze echter laat die wet toe omhet wezenlijk of vermeend nadeeldat men daardoor vreest te lijden, ter beslissing over te laten aan collegienwier eigene finantiele belangen daarbij niet in aanmerking komen. In het oogvallend is nog in het IVe Hoofdstuk de be trekkelijk geringe uitgave voor de agenten van politiedeze bedraagt slechts ƒ450; die voor de veldwachters ƒ2400, en voor de nacbtwachts ƒ3200. De toelage die sedert jaren aan de Rijks-Veldwachters verleend was, voor de diensten die zij der gemeente bewijzen, lokte tijdens de vergadering eene langdurige discussie uit, daar sommige leden van oordeel waren dat het beter zoude zijndie toelage te doen vervallen en voor het daardoor bespaarde geld nog een agent van politie aantestellen. Wij' achten de aanneming van dit voorstel tot nadoel der gemeente. Eene enkele opmerking kunnenmogen noch willen wij weerhouden om der onpartijdigheids-wille dat men lil. de diensten van de gemeente politie te weinig in aanmerking neemt. In do meeste gemeenten van eenigen omvang, bestaat een Bureau van Politiewaarvan de com missaris de chef is. Ilier is de commissaris van po litie, te gelijker tijd: Eegtec van instructie, hulp officier van Justitie, enz.; en alle zaken moeten door hem zeiven en hem alleen worden onderzocht, geïn strueerd en geschrevenzonder dat hem zelfs een klerk of schrijver ten dienste staat; en in eene gemeente als deze, waarin kleine conflicten telken reize kunnen voorkomen zou het zeker noodig zijn, dat er een genoegzaam perso neel aanwezig ware, om de vermeende of ware klagten opteschrijven. Eene dergelijke uitbreiding van 't politie bureau zou aan het politie-wezen meer nut berokkenen dan de aanstel ling van een' enkelen agent; ze zou den chef daarvan vrijden van de verpligting om tevens zijn eigen wezen en hem zeker meer tijd geven om na te zijne ondergeschikten hunne pligt volbrengen. l'A f f J-s*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1