JTo 59. Eerste Jaargang. 1861. Ijetöer, JTteutoeÖicp ZATERDAG WtffemsoorÖ, enj. 21 DECEMBER. De Ontknooping. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal _/1.30. Franco per post"1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Zoo is dan eindelijk na eene beraadslaging van ongeveer dertien dagen, de begrooting van 't Departement van Bin nenlandse]» Zaken verworpen. Slechts eene geringe meer derheid besliste liet lot van dit Hoofdstuk. Met 37 tegen 33 stemmen had die verwerping plaatsterwijl twee leden verhinderd waren de zittingen bij te wonen. Wij meenen te mogen vragen op welke gronden die afkeuring der Ver tegenwoordiging berusten kon P Zeker niet op een wan trouwen dat door de Kamer tegen den Minister gevoeld werd want anders bad of de meerderheid grooter moeten wezen, bf men bad het herhaaldelijk uitgelokt votum van wan trouwen, zonder discussie, in omvraag moeten brengen, en daardoor liet lot van het Kabinet beslissen. Ook de ver schillende voorgestelde amendementen konden de oorzaak der afkeuring niet wezendaar de Minister aan die tallooze knibbelarijen toegaf, en geene van deze hem aanleiding gaf, daartegen bepaaldelijk te protesteren. En indien thans we zenlijk het Kabinet homogeen is, iets waaraan wij uit eerbied voor onze Constitutionele instellingen niet twijfelen mogen, dan moet de afstemming van die enkele begrooting, de aftreding van liet gelieele Ministerie ten gevolge hebben. De vraag rijst echter op, waarom, bij een homogeen Ministerie, juist de heer v. Heemstra de oorzaak dier moge lijke Kabinets-ontbinding wezen moest, want tegen hem schijnt bepaaldelijk de aanval gerigt geweest te zijn. De begrootingen van Hervormde en Katholijke Eeredienst, van Marine en van Nationale Schuldvonden zooveel bijval bij de Kamer, dat ze in een betrekkelijk kort tijdsverloop met overgroote meerderheid van stemmeiy werden aangenomen, nadat de gewone stereotypische aanmerkingen daartegen wa ren ingebragt. Waarschijnlijk zal er eene poging in het werk worden gesteld om ook den Minister van Finantiën op de begrooting van de kosten van zijn eigen departement, te doen vallenen zal ten laatste de lievige strijd bij de discussiën over liet Ministerie van Koloniën worden voort gezet. Terwijl wij dit schrijven is ons de uitslag onbekend. Het is ons volkomen onbewust wat de afloop der beraadslagingen wezen zalmaar zeker is het o. i., dat ze nooit zullen leiden tot heil van het Vaderland, en dat er in geen geval iets goeds of iets nuttigs uit geboren zal worden. Veel heeft het prestige der Kamer verloren, dat ze niet ligt weder herwinnen zal; en men vraagt zich zelv' af', of eene autocratische Regering niet verkieslijk wezen zoude boven eene constitutionele, waarin de constitutie door zulk eene Kamer wordt gehandhaafd. "Du clioc des opinions jaillit la vérite'; uit belangrijke en wezenlijke discussiën moeten altijd heilzame gevolgen voortvloeijenen daarom zijn de verschillende partijen, eu de verschillende nuances der partijen in eene vertegenwoordiging onmisbaar. Wie herinnert zich niet met genoegende uitsteken de redevoeringen, eenige jaren geleden gehouden, door de be kwame hoofdeu der anti-revolutionaire en der radicale partijen Ieder onpartijdige volgde met aandacht den strijd tusscheil de H. H. Groen v. Prinsterer en Thorbecke over beginselen, en, hoewel voor zich zelv' de partij van dezen of genen trekkende, bragt hij hulde aan de talenten en de bekwaam heid met welke de ander zijne overtuiging verdedigde. Maar deze waren wezenlijke antagonistendie zonder bijoogmerken en nevenbedoelingen streden voor hunne principes en voor hunne overtuiging. Doch wie zal dit thans van de Kamer durven beweren Zijn hare handelingen in staat om eerbied voor dat ligchaam in te boezemen Verre van daar; na eindelooze discussiën over nietige en onbeduidende onderwerpen, die als 't ware met voordacht gezocht zijn, om het den Ministers onaangenaam te maken en hen daardoor te noodzaken hunne plaats aan anderen interuimenwordt een budget verworpen met eene zeer ge- riiflgc meerderheid, zonder dat de natie weet of begrijpt, uit welk beginsel hare vertegenwoordiging daartoe heeft be sloten. Juister zou het misschien zijn te zeggendat 't volk het beginsel van velen zijner afgevaardigden niet weten of begrijpen kandaar deze grootendeels beginselloos zijn. Wat zal de Regering thans doen P Dit is de groote vraag die men thans zelf oppert, en die men door anderen hooren doet. Zou de Regering voor eene ontbinding der Kamer terug deinzen, uit vreeze deze versterkt, uit den verkiezingsstrijd te voorschijn te zien treden? Zal ze kracht genoeg bezitten om te durven begrijpen dat de ver werping van Binnenlandsche Zaken, eene kabinets quaestie isdie niet door de enkele aftreding van den heer v. Heem stra kan worden opgelost De conservatief koloniale partij beweert immers in haar orgaan, dat die verwerping is toe te. schrijven aan de beginselen van den heer Loudon. Men werpt den Minister van Finantiën immers voor de voeten dat hij een onbekend persoon is, die slechts door zijn' oom zich ecu' naam gemaakt heeft. De belangen der Ma rine moeten niet meer naar de denkbeelden en de opinie van 't hoofd van dat departement geregeld worden, maar naar eene enquête die uit den boezem der Kamer zelve zal voortkomen. Het departement van Buitenlandscbe Zaken is onvervuldomdat men den afloop van de beraadslagingen over de begrooting wilde afwachtenalvorens deze gewigti- ge betrekking aan een' ander overtedragen. Wie regeert en wie wordt geregeerd? Zijn de verantwoordelijke Ministers der kroon de uitvoerende magt, dan wel berust deze tegen woordig bij de Kamer? Wij gelooven het laatste. Ten slotte herhalen wij nogmaals wat wij reeds in deze beschouwingen dikwerf hebben beweerd dat de tegenwoor dige toestand onhoudbaar en nadeelig voor 't land is. Som migen meenen dat alleen het Ministerie Thorbecke in staat is, 's Rijks belangen naar beliooren te behartigenen dat wij sedert de noodlottige April-beweging geen wezenlijk be stuur bezeten hebben. "Salus publica, summa lex" waarheid in 't oog houdende, is het noodig dat er' overeen stemming tussohen de Regering en de Kamer, tussbhen de, uitvoerende cu wetgevende magt besta, want zdudtr dtzc i3 \>;,a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1861 | | pagina 1