jys 62. Tweede Jaargang. 1862. «geföer, Jïienujcöi'cjï WOENSDAG UMemsoorö, enj. 1 JANUARIJ. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.30. //1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitge\er S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel j behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. op Zaturdag 2S November 1S61. Voorzitter Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhej'. l)e heer Lastdrager is afwezig. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en na cene bemerking van den heer de Lange, met algemeene stemmen goedgekeurd. De Voorzitter stelt aan de orde de benoeming van eeu' hoofd-onderwijzer voor de school aan de Hoofdgracht. Van de zestien sollicitanten hebben zich veertien aan het verge lijkend examen onderworpen. Door B. en W. is, in over eenstemming met den Schoolopziener, een drietal opge maakt, bestaande uit de heeren J. P. van Varik, die 165, J. Pottebakker, die 157, en M. II. Kopman, die 153.t punten hebben behaald. De heer de Breuk vraagt of er onder de voorgedragenen ook zijndie den rang van hoofd-onderwijzer bezittendan wel of alle hulp-onderwijzers zijn. De Voorzitter antwoordt dat allen den tweeden rang hebben verkregen. Tot stemming overgegaan, wordt de heer van Varik be noemd met 10 stemmeu, terwijl de beide andereu ieder twee stemmen hebben verkregen. Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming van plaat je commiezen, voor welke betrekking zich 233 sollici- Mrbïn aangemeld. De vroeger daartoe benoemde ^'et cene aanbeveling van acht personen, en stelt a "sen- 10em;ng voorloopig te doen plaats hebben, tot nenzijnouasse) ^0-n (.jncje na eenige maanden diegenen c. 'irderen, die zich bijzonder onderscheiden en e za 00waam]lejJ geven. Op de aanbeveling staan: van eenige ,f Bollj m h Kannegieter, C. Valkenburg, worden g^ade> G_ C steilberg, J. \V. Berkoljou en we' V" abij Aki. Kelckhoven maakt aanmerking op de aanbe- k 'geplaagd, er z. i. te weinig personen zijn voorgedragen om gasten de keuze te doen de Voorzitter zegt dat er geen jden afdo;h slechts eene aanbeveling plaats heeft, en dat jhBtZneel vrij is. jviLy D-Strootman acht het verkieslijk de lijst te laten Jftörinavuit een groot aantal sollicitanten is een veertigtal kas had om zich aan 't examen te onderwerpenwaarvan ,vas vajgekomeu; uit het examen is gebleken dat de aclit ■n de geschiktste waren, v. Kelckhoven had het wenschelijk geacht, *an J. T,e]acg der belasting op het gemaal, dat onder ^Mci?eu eenigon waren die kennis bezaten van meel niet liet geval is. Het bevreemt hemdat •!dpch ook bakkers onder de sollicitanten bevonden, kS r bij de commissie in aanmerking zijn gekomen. De heer Janzen verecnigt zich met het gevoelen van den heer v. Kelckhoven. De Voorzitter zegt dat er twee rijks-ambtenaren bij de aanbevolenen zijn die wel verstand van meel zullen hebben. De heer Graat verlangt inzage van de lijst der 15 personen die examen hebben afgelegdten einde het aantal punten te weten. De Voorzitter zegt dat de lijst op de Secretarie ter inzage heeft gelegen. De heer de Breuk heeft van den Voorzitter vernomen dat de lijst ter visie heeft gelegenhem is daarvan niets bekend. De Voorzitter zegt dat de stukken over alle on derwerpen, welke in behandeling komen, aan de Secretarie ter visie voor de leden liggen. De vergadering wordt voor eenige oogenblikken geschorst. Bij het heropenen der vergadering wordt tot de stem ming overgegaan en verkrijgen KnavcBol], v. d. Wedde en Steilberg 11 stemmen. Kannegieter en Valkenburg 13, Tieustra 11 eu Berkeljon 10 stemmen, welke dus be noemd zijn; terwijl Moorman 4, De Nijs, 2, en Hijlkema, van Thefelen en Oostveen ieder 1 stem hebben bekomen. Daarna doet de Voorzitter mededeeling dat in den be ginne zich niemand voor de betrekking van lloofd-com- mies heeft aangeboden, doch dat later een adres is inge komen van een' Rijks-kommies te dezer plaatseL. J. Kassies, waarin adressant kennis geeft dat hij door het aannemen van een gemeente ambt, zijn regt op pensioen van's Rijks wege verliest, en daarom te kennen geeft dat in geval hem door de gemeente het vooruitzigt op pensioen wordt verleend of ook tegen eene verhoogde jaarwedde hij genegen is de be trekking aantenemeu. De commissie ondersteunt dit verzoek. De beer Graat is niet tegen de gevraagde verhooging, docli wel tegen de benaming pensioende heer Reeringh is er voor, op grond dat men menschen die eerlijk en trouw dienenlater toch moet pensionneren. De beer Zurmuhlen vraagt hoe hoog 't tractement is dit bedroeg aanvankelijk ƒ700doch thans wordt voorge steld dit te brengen op ƒ900, zonder pensioen, of op ƒ700 met pensioen van wege de gemeente. De heer de Breuk kan zich niet vereenigen met het beginsel van pensioneren; neemt men het verlecnen van pensioen als antecedent aandan zet men eene deur open voor de toekomst, die de krachten der gemeentezoude kunnen te boven gaan. De Voorzitter wederspreekt deze beweringwaarna de heer de Breuk het voorstel in omvraag wensclit gebragt te zien, al zoude hij ook alleen staandaar hij gesproken heeft naar zijne innige overtuiging. Bij de stemming met geslotene briefjes wordt de beer L. J. Kassies benoemd tot hoofd-kommies met 12 stemmen; twee blanco billetteu waren in de bus. Thans wordt de vraag in omvraag gebragt betreflende de tractementsverhooging of de aanspraak op pensioen. De heer Graat heeft vroeger gezegd dat het tractement tc ge ring is; in de Courant is het maximum bepaaldelijk aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1