J)S 64. Tweede Jaarafanff. 1862. <§eföer, 3TieutoeÖic}] WiflemsoorD, CI15. WOENSDAG HU 8 JAXUARIJ. Poïittcft Cücrsigt. nn NIEUWE fl? COURANT VAM DEM j., i Verschijnt WOESSDAG en ZAT5JRDAG. u i i i c m m Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.-30. Prijs der Advertcnticn 10 Ct. per regel, j Brieven franco aan den Uitgercr Franco per post»1.50. behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Beschouwingen omtrent eenige punten van het behandelde in den Gemeenteraad van den 28 December jl. Van verschillende zijden ontvingen wij in de laatste da gen, stukkenallen meer of minder betrekking hebbende op het verhandelde in den gemeenteraad van den 2S Dec. jl. en voornamelijk over de wijze waarop de benoeming dei- plaatselijke commiezen geschied is. Wij meenden de meesten niet te mogen plaatsen, alhoewel wij den inzenders in hunne beweringen soms geen ongelijk konden gevenen oordcelen het daarom nuttig en noodzakelijk, eenige hunner beschou wingen, hoewel veranderd, hier weder te geven. Het was in het oogvallend, zeggen sommigen, dat eruit het groot aantal van 233 sollicitantenwaarvan slechts acht benoemd konden worden, juist siechts acht op de voordragt of aanbeveling stonden. De bewoordingen voordragt of aan beveling doen hier niets ter zake. De raad behoort zelf te kiezen uit de sollicitanten die zich voordoenen alzoo had den minstens 10 of 21 caudidaten op de aanbeveling moeten staan. (Men boude in het oog, dat wij slechts de gevoelens van anderen resumeren, geenszins onze eigene gedachten hier nederschrijveu). Anderen meenen dat de sollicitanten geene waarborg vinden in het verhandelde in den raaddat hunne namen zijn bekend geworden bij de commissie, door den raad benoemd, oin de voorloopige aanbeveling of voordragt uit te brengen, en beweren dat de namen der 233 sollici tanten hadden moeten worden gedrukt of minstens in de openbare zitting behoorden te worden voorgelezen. Zij ver- eenigeu zich dus in dat opzigt met het gezegde van den heer v. Kelckhoven en gclooven dat het laten circuleren van de namen der vijftien personen die zich aan het exa men hebben onderworpen, geen waarborg is voor de strikte regtvaardigheid der benoeming, te meer daar de namen der zeven anderen, met welke men toch ligt een dubbeltal had kunnen zamenstellenniet genoemd of bekend gemaakt zijn. De overige beweringen waarom deze en geene andere per sonen zouden benoemd zijn, achten wij hier niet te mogen opnemen. Nog wordt de vraag gedaan of het schortsen der vergade ring, te midden der benoeming, niet in strijd is met de Aset, en of alles wat tot deze benoeming van personen be hoorde, niet in het openbaar moest behandeld zijn; de dis- I -crissien over dit punt gevoerd, waren vrij langdurig, doch, nadat eenige oogenblikken de vergadering gesloten was ging men onmiddelijk tot de stemming over, hoewel één der leden pertinent verklaarde '/niet geweien te hebben dat de lijst op de Secretarie ter visie had gelegen". Hoe kon ^rdat lid, en velen met hem, de verzekering erlangen dat er 'er 'e 225 niet genoemde sollicitanten, geene waren die benoeming verdienden, of meer regt hadden, te Vqstcid. Welk lid staat er borg voor, dat de van de hecren v. Kelckhoven cn Janzen, omtrent jlijkheid om een' persoon te benoemen die kennis bezit van meel, van zoo weinig waarde was, dat men ze in den wind sloeg De belasting op het gemaal is een hoofd bron der inkomsten ouzer gemeente, en daarom alleen zou het wenschelijk geweest zijn, ten minste één persoon ouder de commiezen te hebben, van wien men verzekerd was, dat hij de vereischte kennis bezat om daarover te oordeelen. Eene andere vraag die geopperd is, en die wij meenen niet onbeantwoord te mogen laten, is de wettigheid van de verkiezing van een' hoofd-commies ouder de gegevene om standigheden. Er was van wege het gemeente-bestuur cene oproeping gedaan in eenige dagbladen, in welke de bezol diging aan die betrekking verbonden, werd vastgesteld op ƒ700. Geen sollicitant doet zich op die voorwaarde op. Slechts een enkel persoon biedt zich aan die funetien op zich te nemen, doch niet op de oorspronkelijke conditiën, maar met bij-bepalingen, vau welke in de oproeping geene melding gemaakt was. Mogteu die voorwaarden aangeno men worden Is dit niet ecu priviligieren vau één persoon ten koste en ten nadeele van anderen p Zouden anderen niet naar die betrekking gesolliciteerd hebben, indien zij vooraf geweten hadden, dat er behalve het salaris van ƒ700 nog een vast pensioen aau verbonden was Een der raadsleden (de inzender bedoelt zeker den heer Graat) scheen zelf het onbillijke en onredelijke eener zoodanige handeling te be grijpen en meende dat cr eene nieuwe oproeping moest plaats hebbeneene bewering die ook door den heer Kocringh werd bevestigd en die naar sprekers zeggen //ook in de commissie was in aanmerking gekomen". De heer Reeringh echter zeide "dat zich niemand anders had aangemeld", ter wijl reeds door den heer Graat was aangevoerddat hij in eene vorige vergadering verklaard had dat «het tractement te gering was". Derhalve wordt gevraagd of er geene tweede oproeping van sollicitanten had moeien plaats hebben in welke de voordeden die de raad later aan deze betrek king verbonden heeft, duidelijk waren vermeld, en of deze benoeming geacht kan worden wettig te zijn. Wij hebben het bovenstaande geschreven geheel en al naar aanleiding van bij ons ingezondene stukken, welke wij noch geheel wenschten te plaatsennoch geheel ter zijde te leggen. Publiciteit is ook noodig, ten eiude de aanmerkingen, die belanghebbenden somtijds hebben tegen raads-bcsluitcn ter algemecne kennisse te brengenzonder den minder aan namen toon van diegenen die zich verongelijkt achten, te volgen. Iu ons volgend nommer zullen wij trachten de gedane vragen en opmerkingen te beantwoorden. Eindelijk zijn de discussiën over de verschillende hoofd stukken der Staats-begrooting in de Eerste-Kamer der Statcn- Generaal ten einde gebragt. Hoofdstuk XI Departement-- van Koloniën) is met 25 tegen vijf stemmen, en Hoofdstuk XII (Onvoorziene uitgaven) met algemecne stemmen -aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1