JUS 60. Tweetic Jaargang. f)c(ïlcr, .liictuDföifj) WOENSDAG UMemsoorÖ, cnj. 15 JANLAIUJ. 1862. NIEUWE YAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.80. Franco per post»1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegclr. voor elke plaatsing. Omtrent de zamenstelling van liet nieuwe Ministerie zijn nog allerlei tegenstrijdige geruchten in omloop; zooveel schijnt echter zeker te zijn, dat de heer Thorbecke geen deel van het aanstaande Kabinet zal uitmaken, daar de politieke ge voelens van dien lieer in sommige opzigten niet overeenstem men met die van de H. H. Loudon en de Casembroot welke men in het nieuwe Ministerie wenscht te behouden. Voornamelijk zou de regeling van de Indische comptabili teit bij de wet een punt van geschil uitmaken, even als do uitgaven voor het departement van Oorlog, lieden was te 's Hage het gerucht in omloop, dat de heer Loudon, mi nister van Koloniëu, belast is met de zamenstelliug van het nieuwe Kabinet, doch tot nog toe daarin niet is kunnen slagen; ook verschillende andere namen worden genoemd, en verschillende personen schijnen gepolst te zijn om deel er van uit te maken, doch zonder gunstigen uitslag. De bladen houden zich nog steeds bezig met de oplossing van de Trenl-quaestie; algemeen wordt erkend, dat de be slissende nota van het Fransche gouvernement aan het Kabinet te Washington, een grooten invloed op het geno men besluit gehad heeft, zoodat door deze omstandigheid de vriendschaps-banden tusschen Frankrijk en Engeland op nieuw zullen worden versterkt en de waarborg voor het behoud van den vrede daardoor krachtiger is geworden. De zege praal der Noordelijke op de Zuidelijke stateu is thans on betwijfelbaar. In Frankrijk is eene groote godsdienstige beweging in de westelijke departementen ontstaantengevolge vau de reis van den Pauselijken gezant naar Hennes De boeren moeten in zoo groote ongerustheid verkceren over het lot van den Paus, dat zij niets meer durven koopen of verkoopen. Te vens wil men weten, dat de Paus, in weerwil van allen tegenstand, besloten heeft tegen het aanstaande voorjaar de bisschoppen te Home bijeen te roepen. De bul, waarbij die oproeping zal geschiedenzal aan de overweging van den Haad van State worden onderworpen, naar de beginselen van het concordaat, en men gelooft niet dat het gouverne ment zich er tegen zal verzetten, dat de bul in Frankrijk worde uitgevaardigd. Van eene audere zijde verneemt men dat de betrekkingen tusschen dat rijk en de H. Stoel nog altijd zeer gespannen zijn. De Paus moet zich namelijk niet alleen tegen het vertrek van den voormaligen koning van Napels uit Rome verzetten, maar heeft zelfs als zijn bepaald verlangen te hennen gegeven, dat die vorst zijnen zetel niet van het Vatikaan naar het paleis Farnèse zal overbrengen. Daarbij duren de onderhandelingen tusschen de Fransche regering en die van Rome nopens de bezetting van Aletri nog altijd voort en dat wel zonder spoedig een goeden uitslag te doen voorzien Uit Mjatschau schrijft men: dat Bialobrzeski wegens on- Tetf/jjJjpfhandelingen, als het bijeenroepen van het kapittel en het eigenmagtig sluiten der kerken, door den krijgsraad is ter dood veroordeeld. De keizer heeft evenwel uit aan merking van het prijzenswaardig gedrag van den veroordeelde bij den opstand in 1831, en van zijn verzoek om genade, deze straf veranderd in eene opsluiting in eene vesting gedurende den tijd vau een jaar. De geestelijken zijn in vrijheid gesteld. Uit Napels meldt men, dat op bevel uit Home, aan Chiavone het commandement der rooverbeuden is ontuomeu, op grond dat hij niet gehoorzaamd had, waar het hem ge boden was een boodschapper vau den vijand het leven te sparen. Hij had dien op staanden voet laten fusileren. De bende van Alatrie is uiteengedreven en vernietigd, tenge volge van de vele arrestatiën daaronder door de pauselijke gen darmen bewerkstelligd. Uit Home schrijft men nog dat de Paus zich beklaagd heeft dat de Keizer op nieuwjaarsdag met geen enkel woord over hem of zijne zaak gesproken heeft. IT 13 IT W S T IJ D 11T 3 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 14 Januarij 1862. Het schroefstoomsehip Montrado, liggende aan 's rijks werf te Hellevoctsluiszal weder worden gereed gemaakt, ten einde met April a. s. in dienst te kunnen treden. Eergisteren moet eeu voornaam magazijnhouder vau pendules en horologiën te's Hage, weder de dupe van een op- ligter zijn geworden. 11e heer A. heeft hem namelijk eeu achttal gouden horologiën ter bezigtiging medegegevendoch tot dus verre is de persoon van li. nog geen antwoord ko men brengen, welk horologie hij wilde houden. Gemaks halve houdt hij ze mogelijk alle acht. De politie heeft reeds vruchteloos 11. overal opgespoord. Zaturdag j. 1. is voor de regtbank te Arnhem eene belangrijke zaak behandeld. In 1859 is aldaar door de regtbank eeu boerenzoon uit Ermelo tot gevange nisstraf veroordeeld, ter zake vau het inslaan van glasruiten. Dit vonnis werd in hooger beroep bevestigd, en de jongeling heeft de straf oudergaan, ofschoon steeds zijne onschuld be tuigende. Thans stond voor datzelfde feit een student in de theologie, uit Utrecht, teregt, als de schuldige aau dat feit, en de boerenzoon zou werkelijk onschuldig zijn. Een der Utrechtsclie advokaten Mr. Pabstzal voor den student optreden. Niet zonder belangstelling wordt de uitspraak in dit geding te gemoct gezien, welke bepaald is op den 18 dezer. De luitenants der artillerie vau het Oost-Ind. leger, welke gedurende geruimen tijd de proefnemingen met getrok ken geschut hier ter stede hebben bijgewoondzijn van ver dere dienst dienaangaande vrijgesteld en zullen, naar men verneemtreeds in de volgende maand naar Indië gezon den worden. Te 's Grevelduin Capelle heeft het gemeentebestmjr__, het lager onderwijs niet alleen gratis gesteld, maar yrf3cn aan de kinderen van minvermogenden, zoo meldt de Amst. Cf. zelfs bij het uitgaan der school smakelijke boternamBvm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1