k J& 07 Tweede Jaargang. 1862. «geföer, Jlieumeöiep ZATURDAG UMcmsoorö, cn,v 18 JANUARIJ. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een 'woord over den tegenwoordigen toestand van Europa. Het zal misschien op dit oogenblik waarin ons werelddeel als het ware in een' algemeenen toestand van spanning ver keert, en waarin men dagelijks groote gebeurtenissen die het lot der wereld wijzigen kunnen, mag te gemoet zien, niet overbodig worden geacht een' blik te vestigen op den toestand waarin de verschillende Europesche rijken verkeeren. Nog slechts weinige weken geleden, achtte bijna een ieder een' oorlog tusscheu Engeland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika onvermijdelijkde Engelsche bladen meldden om het luidst, dat de eer der Britsche vlag was geschonden, dat de natie zelve beleedigd en verongelijkt was. De Noord- Amerikaansche pers hield niet op, de noodzakelijkheid van een' oorlog te predikenen van alle kanten zag men dan ook oorlogs-toebereidselen op grooten schaal toerusten. Niettegenstaande dit alles, niettegenstaande zelfs voorbeel den, door de historie bevestigd, werden aangehaald, om te bewijzen dat Engeland vroeger dezelfde volkenregt-schen- dende feiten gepleegd had, welke het thans den Noord- Amerikanen ten laste legde niettegenstaande het bleek dat het trotsche Albion zich tegen zwakkere natiën geweldda digheden had veroorloofd, bij welke de handeling van den N. Amerikaanschen gezagvoerder in het niet verzonk, gaf de president der Confederatie aan de eischen van Engeland toe, en liet de afgevaardigden der Zuidelijke staten in vrij heid stellen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn Zou het vaderland van Washington en Franklin zijn teruggedeinsd voor de mogelijke gevolgen van een oorlog met het oude moederland Zou de oorlog met de Zuidelijke staten een' gelijktijdigen oorlog met Engeland onmogelijk gemaakt hebben? Wij gelooven het niet, maar meenen de oorzaak te moeten zoe ken in den staat van onrust en verdeeldheid waarin ons werelddeel verkeert. Niemand zal ontkennen, dat keizer Napoleon op dit oogenblik het lot van Europa in handen houdt en dat zijne magt stellig die van zijn' grooten oom zou evenarenware het niet dat zijn rijk inwendig door partijen geschokt, door godsdienstige twisten verdeeld werd. Autocratisch hcerscher over eeu volk, dat hij door zijn leger in bedwang houdt, zou zijne magt nog veel uitgebreider zijn, ware hij zelf niet bevreesd voor de partijen en de geestelijkheid. Dat de gezindheden dier verschillende partijen zich niet openbaren, is alleen een gevolg van den dwang waaronder de vrije drukpers ge bukt gaat, en die zelfs zóó groot is, dat een hoogleeraar aan eene der vrije universiteiten, die het gewaagd heeft zinspelingen te maken op enkele dadendie der regering minder aangenaam waren, zijn ontslag uit zijne betrekking verkreeg. Ook het volk, grootendeels gehecht aan de Roomsch-Katholieke godsdienst n hare geestelijkheid, de boeren en het plebs, zien niet met leede oogen de meer en meer verkoelende verhou- tusschen den Paus en den Keizervoor henis het geestelijk opperhoofd, het onschendbaar hoofd der kerk, on feilbaar, en het is bijna onbetwijfelbaar dat zij de hande lingen van keizer Napoleon tegen den erfgenaam van den H. Petrus voor heiligschendend houden. Uit het vorige volgt van zelf, dat Napoleon voor zijn gezag, voor de toekomst zijner dynastie, slechts steun, kau vinden bij het leger, dat bij oorlog alles te winnen, bij vrede alles te verliezen heeft. De koningen, prinsen, maar schalken, hertogen, door Napoleon 1 in het leven geroepen, liggen nog te versch in het geheugen, om niet de hoop aan het leger te geveneenmaal ook tot die hooge rangen te kunnen geraken. Blijft Europa daarentegen in vrededan is die weg tot bevordering niet alleen afgesneden, maar, bij den grooten schuldenlast waaronder Frankrijk gebukt gaat, is dau eene vermindering en eene gedeeltelijke afdanking van het leger, onvermijdelijk en noodzakelijk. Van daar dan ook dal, niettegenstaande de onophoudelijke aangroeijing der staats-schuldde uitgaven voor het leger en de vloot steeds toenemende zijn, want wat er ook gebeuren moge, zal de oorlogna korteren of langeren tijd moeten uitbarsten. In het Europeesch eveuwigt staan (sedert onheugelijke tijden) twee volken tegen elkander over, nl: Frankrijk en Oostenrijk, terwijl Engeland, door zijne ligging als eiland, minder een' dadelijken aanval te vreezen heeftdoch slechts op zijne hoede moet zijn tegen eene al te groote toeuame der Fransche marine. Magenta en Solferiuo hebben Oos tenrijks krachten verminderd, de afstand van Lombardije was eene eerste bekentenis van zwakheid van keizer Frans, en door het scheppen van een koningrijk Italië, dat uit den aard der zaak, Oostenrijk vijandig zijn moest, werd dat rijk van dien kant bedreigd. Daardoor werd Oostenrijk, dat bovendien nog door staatsschulden in de onmogelijkheid gebragt werd met goed gevolg een' nieuwen oorlog te voerenals het ware, in de rei der groote mogendheden geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt, zoodat Frankrijk van die zijde, in geval van oorlog, weinig of niets te duchten heeft. Gaat men nu de onlusten na, die bijna overal in ons werelddeel zijn uitgebroken, dan ziet men vooreerst dat Oostenrijk insgelijks, door de verschillende volksstammen, door het verschil in gewoontenzeden en gebruiken waar door zich die stammen onderscheidenen voornamelijk door het streven naar vrijheid en onafhankelijkheid van de ver schillende vroegere koningrijkendie thans onder dén' scepter zijn vereeuigd, weinig op de gehechtheid en trouw dier volken bouwen kanzoodat bij een' evcutuelen oorlog het niet on waarschijnlijk zijn zoude, dat zij, de kans schoon ziende, niet voor den keizer, maar voor hun eigen volksbestaan de wapenen zouden opvatten. Ook het magtige Rusland is door in- en uitwendige be roeringen geschoktde emancipatie der lijfeigenen en boereu vond en vindt nog bij den hoogeren adel grooten tegenstand verschillende volksstammen vorderen voortdurend groote bezettingen van troepen om in rust te blijven, terwijl daar enboven de Poolscbe onlusten de voortdurende zonfÜEr- regering noodzakelijk maken. Kreeg dus Rusland de handen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1