09. Tweede Jaargang. 1802. «Qcföcr, JTieurocÖtcji ZATURDAG WilTenisoorÖ, cnj. 25 JAAUARIJ. NIEUWE VAX COURANT Di:\ Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post"1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATDRDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing. Een woord over den tegenwoordigen toestand van Europa. III. Het is bekend dat reeds in het begin dezer eeuw een aanval op Engeland het hoofddoel van keizer Napoleon was; zijne brieven aan den minister van marine geschrevenzijne bepaalde en strenge bevelen nopens den spoed waarmede op de werven, schepen moesten gebouwd en toegerust worden, en die ous door Thiers wordeu medegedeeld, laten geen' twijfel over, tegen wie ze gerigt waren. Even als eenmaal Cato niet konde rusten alvorens hij Rome's magtigen mede dinger, Carthago, had ten onder gebragtevenzoo beschouwde Napoleon de vernietiging van Engelands zeemagt als de grootste noodzakelijkheid en de dringendste behoefte zijner regering. Verschillende omstandigheden (die voornamelijk in de tallooze andere oorlogen te zoeken zijnwelke hij tevens te voeren had, en die hem noodzaakten met zijn leger geheel Europa door te trekken), verhinderden de volvoering van dit plan. De hulp en ondersteuning die Eugeland altijd ver leende aan elke mogendheid die tegen Frankrijk in oorlog was, de Engelsche legercorpsen in Spanje, de groote sommen aan ltuslaud verleend gedurende den noodlottigeu en Moedi gen oorlog van het jaar 1812, doen ons duidelijk zien, dat ingeval Napoleon in Spanje en Rusland had gezegevierd een oorlog met Eugeland ouvermijdelijk zou geweest zijn. De maatregelen van represaille door Napoleon genomenhet continentaal stelsel, het bevel tot het sluiten der havens voor Engelsche schepen zouden daarentegenindien zij stiptclijk opgevolgd en van langen duur geweest warenaan Engelands handel den doodsteek gegeven hebben. Voor beide kanten was het voortduren vau dien toestand onhoudbaartot dat eindelijk Leipzig en Waterloo aan de regering van Napoleon een einde makende, aan Engeland hunnen grooten en mag tigen vijand in handen gaven. Eu zoude nu Frankrijks tegenwoordige keizer, Waterloo vergeten hebben? Zou de schrijver vau de "Napoleontische ideën", de kwellingen en kleingeestige handelingen van En geland tegen den balling van St. Helena, niet zoeken te w-reken? Dit is ondenkbaar, maar het juiste tijdstip daartoe is nog niet aangebroken. Slechts wauneer Engeland met Amerika in een oorlog gewikkeld ware geworden, en daar door in schepen en manschappen verzwakt, aan Frankrijk het overwigt gegeven hadde, dan zoude het oogenblik daar toe gunstig geweest zijn. Eene der hoofdredenen waarom echter de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland nog niet is uitgebroken, is zeker de slech te staat der fiuantiën van eerstgemcld rijkterwijl daarenboven ju den Italiaanschen krijg moet gebleken zijn, dat het leger, wat de uitrusting betreft, zeer veel te wenschen overlaat. Daarbij zou een oorlog tusschen deze mogendheden, zich niet tot deze alleen bepalendoch noodzakelijk een' Euro- peschen oorlog ten gevolge hebbenwelligt dat de bezoeken vau de Souvereinen der kouingrijken van den tweeden rang daarmede in verband staan, en dat keizer Napoleon, die een te goed geschiedkundige is om niet te weten hoe weinig de buitenlaudsche vorsten hem op den Franschen troon wenschen, tracht zich met dc mogendheden van min deren rang te verstaan. Vat dc Amerikaansche quacstie aangaat, kan men gerus- telijk beweren dat N.-Amerika ongelijk had. Een Engelsch schip aan te houden, omdat het commissarissen aan boord had van de Zuid-Amerikaansche staten, is strijdig met het volkenregt, maar zeker is het, dat Engeland weinig regt had zich daarover te beklagen, daar het zelf gelijke feiten had gelast eu goedgekeurd. Van een' anderen kant echter kan Amerika zich beroepenop hare weigering om de besluiten vau het Parijsche tractaat, betreffende de regtcu van oorlog voerende mogendheden eu neutrale statengoed te keuren zoodat daardoor dit regt, dat in ous werelddeel wordt er kend, voor Amerika noch geldend noch van kracht is. Ook Frankrijk had in 1855 te geli jk met de meeste Europesche mogendheden die regeling van de regteu van oorlog voerende partijen voorgestaan, en kou dus nu, Engeland niet aan zich zelv' overlaten dat zich op die beginselen beriep. Wanneer men nu aan Napoleon lil, wiens staatkunde bepaaldelijk onoplosbaar is, dezelfde plannen en voornemens durft toeschrijven die den grooten keizer bezielden, dan is het waarschijnlijk dat het Engelsch-Amerikaansoh conflict niet "op eenmaal en onverwacht" is ontstaan. De reis van Prins Napoleon naar Amerika, eene reis voor welke slechts weinige staatkundige redenen bestondenmoet dan daarmede iu verband worden gebragten dan is 't niet onaannemelijk dat Frankrijk dit conflict heeft in de hand gewerkt, ten einde vijandschap tusschen die beide mogendheden, beiden magtig ter zee, op te wekken eu daarmede voordeel te doen. Wederom wijzen wij onze lezers op de plaat van "den KladderadalscVj die, hoewel in humoristischen vorm, o. i. dien toestand duidelijk voorstelt. Men ziet daarin Engeland en N-Amerika in dreigende houding tegenover elkander staan, terwijl N-Amerika tevens door de Zuidelijke staten wordt verontrustFrankrijks keizer ziet zeer gerust en met veel vermaak die verwikkelingen aan, doch houdt ou- dertusschen zijne hand op het Zwitsersche Dappendal, dat reeds sedert lang een punt van geschil tusschen beide Rij ken uitmaakt, eu beraadslaagt bij zich zelv' welk voordeel hij trekkeu zal uit den twist tusschen die beide mogendhe den ontstaan. Doch zoowel Engeland als Amerika heeft die plannen bevroed, en beiden hebben ingezien dat die oorlog tot hun eigen schade en verliesdoch tot voordeel van Frankrijk moest uitloopen, en daaraan schrijven wij de oorzaak van het spoedig sluiten van den vrede toe. Engelands miuisters begrepen Napoleons staatkunde, eu zorgden wel, alles te vermijden, wat hem het bepaald over wigt in de Europesche aangelegenheden zoude in handen spelenen oordeelden het nuttiger en veiliger deze onder linge twist in der minne te schikken, dan Napoleon ge legenheid te verschaffen //op zijne wijze" iu troebel water te visschen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1