v M 75. Tweede Jaargang. 1862. U Jjefócr, JlieutoeDiep, IMfcmsoorÖ, enj. ZATURDAG 8 FEBRUAUIJ. De Vrijheid van Drukpers. NIEUWE COURANT VAN DEN J O' co Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intezcndcu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Er is misschien geen voorregt waarop de constitntionnele staten met meer regt kunnen bogen, dan op de vrijheid der drukpers. De vrije ontwikkeling van gedachten kan en mag aan geene banden worden gelegd, en waar men zulks tracht te doen, banen zich de verschillende gevoelens en opinien toch langs eiken weg een' doortogt tot hen voor wien ze bestemd zijn. Hoe meer de vrije wisseling van ge dachten onderdrukt wordt, hoe meer men ze tracht te smoren, des te sterker zal do prikkel worden om ze te openbaren: en men zal er, of eene eer in stellen als mar telaar voor zulk een beginsel op te tredenof wel, men zal pogendoor zijdelingsche zinspelingen buiten de strafbepa lingen der wet te blijven, doch juist ddardoor er de alge- meene aandacht meer op te vestigen. Indien men het oog slaat op Erankrijk, zal men het bovenstaande bevestigd zien. Daar toch ligt de drukpers in knellende boeijeu en hare voortbrengselen zijn slechts zulke, die de goedkeuring en de adhaesie der regering of der cen suur hebben verkregen. Zoowel de schrijver als de uitgever vreest de vervolging, zoo hunne ideën niet met die der regering overeenkomenen wachten zich dus wel, iets mede te deelendat zij weten, niet in den smaak der gevestigde autoriteit te vallen. Doch juist daarom zijn die producten zonder de minste waardezonder den geringsten invloed iedereen weet dat de schrijver zijne gedachten niet heeft durven of mogen uitenen neemt ze daarom op, als uitwerk selen van morelen of zedelijken dwang. Verschillende bladen die zich aan dit dwangstelsel onttrokken, hebben, na ver schillende communiqués van regerings-wegeopgehouden te bestaan; doch wel verre dat deze daardoor haar doel, het verwijderen en belemmeren der oppositie, bereikte, gaf het der tegenpartij de sterkste wapenen in de handde goedkeuring der publieke opinie. De regering kon, door haar regt van den sterkstenden hoogleeraar Laprade ontslaan die het gewaagd had, van ter zijde en in verzen, eenige zinspelingen op de bestaande orde van zaken te maken; de indruk die èn de zinspelingen èn het daarop gevolgd ont slag te weeg bragten, was juist het tegenovergestelde van hetgeen de regering bedoeld haden de buiteulandsche bladen, (waaronder ook Hollaudsche) haastten zich om die verzen die anders grootcndeels onopgemerkt zouden voorbijgegaan zijn, aan hunne lezers mede te deelen, en daardoor verkregen deze dus eene veel grootere publiciteit dan wanneer men de ge strenge maatregelen had achterwege gelaten, Wat het gevolg van zoodanige onderdrukking wezen moet, is ligtelijk in te zienhet gaat daarmede als met de stoom die men in een' sterken ketel houdt opgeslotenzoo lang de wanden sterk genoeg blijven om de steeds toenemende kracht der stoom te kunnen wederstaanzoo lang ook toont ;ze geene werking naar buiten, hoewel ze inwendig steeds in ^kracht en hevigheid toeneemt; doch het oogenblik komt, waarop de spankracht op de hechtste metalen banden het overwigt verkrijgt; slechts één oogenblik is er noodig, en het sterke ijzeren vat slaat uit elkander en ligt vernietigd daar; de stoom heeft de banden die haar boeiden verbroken, en verspreidt zich wederom, naar hare natuur, door de on eindige ruimte. Hetzelfde wat met de stoom geschiedt, gebeurt met den menschelijken geest. Zoo lang ze zich vrijelijk, zonder stoornis ontwikkelen kan, is ze onschadelijk, maar eenmaal in boeijeu geslagen, zal ze trachten zich vrij te maken, en die emancipatie zal met hevige schokken en met geweld plaats hebben. Indien eenmaal het oogeublik daar is, zullen de Eransche bladen, die thans slechts hunne kolommen opeu hebben voor loftuitingen voor den keizer en zijne regering, hem beoordeelenbeschuldigen en veroordeelen op eene wijze, die des te sterker zijn zal, naarmate ze thans weten, tegen hunne overtuiging te spreken. In coustitutionnele landen, zoo als't onze, kunnen derge lijke gebeurtenissen niet plaats grijpenze zijn onbestaanbaar en uit den aard der zaak onmogelijk. Iedereen kan en mag vrij schrijven wat hij denkt; hij kan en mag de daden van anderen beoordeelen, prijzen of laken, behoudens natuurlijk de personele verautwoordelijkheid van den schrijver voor de wet. Hieruit ziet men dan ook dagelijks, de meest ver schillende opinien te voorschijn komenwat de een aanprijst en goedkeurt, wordt door den ander gelaakt en gegispt; doch daardoor wordt het onderwerp van het geschil van verschillende zijden bezien en behandeld, en hij die onpar tijdig de beoordeeliugen volgt, doet daarmede zijn voordeel. Slot volgt.) POLITIEK OVERZIGT. Het buitenlandsch nieuws is, sedert het verschijnen vau ons laatste uommer, zonder gewigt', en de algeineene toestand der verschillende onderwerpen die de Europeschc diplomatie thans bezig houdenis onveranderd. Minder dan ooit, schijnt de keizer van Oostenrijk gezind afstand vau Venetië te doen, zelfs indien men hem tot schadeloosstelling den Mexi- caanschen troon voor den Aartshertog Maximiliaan aanbood. Keizer Erans Joseph schijnt integendeel besloten te hebben liever een' nieuwen Italiaanscheu oorlog te wagen dan aan de eischen van koning Yictor Einmanuel toetegeven. Daar om baart het berigt in de Wiener Zeihmg »dat de regering geen voornemen heeft eene groote leening te sluiten en den oorlog aantevangen" groote verwonderingvooral met het oog op de oorlogszuchtige proclamaties van deOostenrijksche generaals. Wat Italië betreft, meldt men als zeker, dat de Fransche politiek op dit oogenblik ten opzigte van dat koningrijk geheel veranderd is, hetis onbegrijpelijk hoe dit berigt inovereen- stemming kan gebragt worden met de bekendmaking der officiële correspondentie tusschen Rome en Parijs, van welke wij in een vorig nommer het voornaamste hebben medege deeld. De tusschenkomst van den nieuwen pauselijken nun tius Mgr. Chigi is daarop zeker van grooten invloed geweest en men verzekert dat hij de stellige toezegging van den keizer heeft weten te verkrijgen, dat de Eransche bezetting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1