M 78. Tweede Jaargang. 1802. «ÖefÖer, JlieumeÖiep, WiffemsoorD, en5. WOENSDAG 20 FEBRUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóur des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve meu de Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Het weinig belangrijke dat de algemeene en binncnland- sclie politiek oplevert, maakt dat wij heden zeer kort kun nen zijn. Onze inlandsclie dagbladen zetten ineerendecls nog den strijd voort over de al of niet wettigheid van de benoeming der Ministers, wegens het contra-seign door den Hr. Thorbeeke op die besluiten gezet, alvorens hij zelf in functie was getreden. Voornamelijk bestrijden de Tijd de Amsterdamsche Courant en het Nieuw Dagblad van Ilage de wettigheid daarvandoch meerendeels op dezelfde gronden die wij reeds vroeger vermeld hebben. In frankrijk neemt de spanning tusschen de Regering en de geestelijkheid toede Paus heeft de bisschoppen der R. K. kerk bijeengeroepen, bij gelegenheid van de heilig verklaring der Japausche martelaren, liet Pransche gouver nement heeft echter officieel medegedeeld dat 't wenschte dat de geestelijkheid het Keizerrijk niet zoude verlaten; waar schijnlijk omdat de pauselijke oproeping niet vooraf aan de goedkeuring der Regering was onderworpen geweest. Alge meen is men van oordeel, dat de Hooge geestelijken zich geenszins aan het verlangen der Regering storen zullen, en zij wel degelijk aau de pontificale uituoodiging zullen ge volg geven, waardoor eene v redebreuk tusschen de hoven van Parijs en Rome onvermijdelijk is. Niet onmogelijk is het alzoo, dat door deze zaak, het status quo in den toestand van Italië zal ophouden, en Frankrijk zijne troepen uit Ro me zal terugroepen. Te meer wordt dit vermoeden beves tigd door de omstandigheid dat Sardinië in stilte zijne wape ningen en krijgsoefeningen voortzet, en talrijke demonstraties voortdurend plaats hebben ten gunste van de Italiaansche eenheid. De Protestantsche vereeniging tot bijbelverspreiding te Londen heeft een' afgevaardigde naar Madrid gezondenom de in vrijheid stelling te verkrijgen van de aldaar veroor deelde protestanten. Niettegenstaande de tusschenkomst van den Eugelscheu gezant, die ook van Regeriugs wege pogingen daartoe aanwendde, is zulks niet mogen gelukkeu. Een bewijs der verlichtiug en beschaving in het midden der Xli° eeuw. Den laatsten dezer vertrekken van kier de Oost-Indische landmail via Southampton en de West-Indische mail. ITIEirWSTLTDIlTS-ElT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord25 Februarij 1S62. Op vrijdag den 7 Maart a. s. zal ten Raadhuize alhier worden aanbesteed: Het maken van eene IJzeren Draai brug over hot Ileldersche kanaal bij de Nieuwstad, en het maken van landhoofden voor eene brug bij de Nieuwe- kerk. Men schrijft ons uit 's Gravenhage, dat het thans bepaald is dat er een 70 tal werklieden van 's Rijks werf te Vlissingen naar hier zullen worden overgeplaatst. De kanonneerboot N°. 32 thans liesrende te Terschelling, zal eerstdaags naar Harlingen vertrekken, om aldaar eenige weken gestationeerd te blijven. Naar wij vernemen is de luit. t/z. le kl. Jhr. W. F. van Spenglerbestemd geworden om den lstc" Mei aanstaande den luit. ter zee lc kl. W. Enslieals onder epuipagiemees- ter op 's Rijks werf alhier te vervangen. De aangekondigde tooneel voorstelling van de vereeni ging nKunst baart Genoegenheeft op zondag jl. in do kazerne der Artillerie plaats gehad; menigvuldige blijken van goedkeuring mogt het optredende personeel weder in oogsten, waarvan den heer 11. Tortike een aanzienlijk deel te beurt viel voor de door hem vervaardigde en op 's Konings verjaardag toepasselijke dichtregelen. Bij eene volgende voorstelling is men voornemens ten tooueele te voerende lied of Misdaad en vergelding, en daarna: Den nacht achter de traliën. Gisteren avond had alhier in t lokaal Ti v o li, de tooneelvoorstelling plaats van de vereeniging //Kunst en Vaderlandsliefde, ten voordeele der algemeene armen; een zeer groot aantal toeschouwers dat opgekomen was om die voorstelling bij te wonen, toonde aan, dat Helders publick zoowel de goede en edele bedoeling der toonecllisten, als hun ijver en volharding, om zicli door onderlinge uitspan ning te oefenen, weet op prijs te stellen. Aan de uitvoer ders komt dan ook alle lof toe. De llr. Keil verkreeg den algemcenen bijval en werd bij herhaling geapplaudisseerd en teruggeroepenvoornamelijk droegen de bekende zang stukjes //bluf, bluf' en 't air van Marco, uit //les filles de Marbre" de algemeene goedkeuringweg. Ook de llr. Wellan trok door zijn natuurlijk spel de algemeene aandacht. Helders armen zijn aan die vereeniging, die geheel belangloos trachtte het hare bij te dragen om hun lot te verzachten grootcn dank schuldig. De bruto opbrengst bedraagt f 177.7G. Zatnrdag jl. had in de Israëlitische kerk de vroeger aangekondigde dienst plaats, welke door een talrijk publiek werd bijgewoond. De Onderwijzer der gemeente hield bij die gelegenheid eene uitvoerige en belangrijke rede, in welke hij voornamelijk deed uitkomen de redenen die de Israëliten hebben om dankbaar te wezen jegens Koning en Vaderland. Hij toonde dan ook door voorbeelden, zoo uit de gewijde als algemeene historie, aandat ze ten allen tijde goede en trouwe onderdanen geweest zijnhij bad voor den Koning, het Vorstelijk gezin en andere autori teiten. De dienst werd afgewisseld door een mannenkoor met accompagnement van bromstemmeu, en een kinderkoor onder leiding van PIH. Polak, wier onvermoeiden ijver en vlijt niet genoeg kan geprezen worden. Laug nog zal deze plegtigheid voor dc aanwezigen in aangename herinnering blijven. Het door het Provinciaal bestuur te Haarlem aanbe steed dagelijksch ouderhond en het uitvoeren van eenige vernieuwingen en herstellingen aan het Rijks waag gebouw te Amsterdam, is aangenomen door den heer M. Denle/com alhier, voor /'3G79.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1