M 84. Tweede Jaargang. 1862. V JjcfÖer, Rieuroeöiep, lïïiffemsoorö, 0115. WOENSDAG 19 MAART. NIEUWE COURANT VAX DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post H „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjks. De prijs der Advkrtkntien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtentiën intezendem Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Onze binnenlandsche dagbladen liouden zich in liunnc hoofdartikelen nog grootendeels bezig met de optreding van den Hr. v. d. Macsen de Sombreff als Minister van buiteu- landsche zakeu, en zijn bijna allen van oordeel, dat de be noeming niet pleit voor de sterkte van het Ministerie Thor- becke. Het Nieuw Dagblad van s' Hage beweert, dat die Minister zich gevoelig moet betoonen over de minachting die zijne optreding te beurt valt van de zijde der bladen die den heer Thorbecke steunen, daar zij met geen enkel woord van die gebeurtenis melding maken. Het Dag blad van Zuid-Holland enz. verdedigt die benoeming op zeer onhandige wijze door te verklaren //dat ze in Belgie goeden indruk maakt" eene verklaring die ons met 't oog op de quacstie van de wateraftapping op de Maasminder wensehelijk ten opzigte van ons vaderland voorkomt. De jlrnhemsche Courantanders een heftig voorstander en ver- diger van 't Ministeriezegtdat die benoeming één voor deel beeft, hoewel het een negatief voordeel isr //niemand heeft het regt, bijzonder diplomatiek talent van hem (den Hr. de Sombreif) te verwachtenhij heeft geene antecedenten en kan dus ligtelijk niet te leur stellen, eu, weinig doende, veel medevallen. Nog scherper en bitterder is de taal gevoerd door den Haagschen correspondent der Arnh. Ct. Binnen eenige da gen, schrijft hij, vertrekt Jhr. v. d. Maesen naar Parijs, Turijn en Rome om de kwestie van de wereldlijke magt van den paus te beslissen. Napoleon, Rattazzi en kardinaal Antonelli wachten slechts op den beroemden Nederlaudschen diplomaat om dit netelig en zoo besproken vraagstuk tot een gewenscht einde te brengen". Ook verschillende andere bladen beschouwen die benoeming uit een niet gunstig oog punt of bewaren een hardnekkig stilzwijgen. De berigten die wij uit Frankrijk ontvangen zijn steeds onrustbarend; want hoewel zich nog geen bepaald verzet tegen de regering geopenbaard heeft en er nog geen daden van geweld gepleegd zijn, blijven de in hechteuis-ncmingen voortdurenen toont 1t gouvernement zijn' gevaarlijken toe stand in te zien. Onder anderen is de zwager van den ko lonel Charras in arrest genomen omdat hij in bezit gevon den is van eenige exemplaren van een tegen de regering gerigt lied getiteld //Le lion du quartier Latin"welks ver vaardiging wordt toegeschreven aan Yictor llugo of aan Etienne Arago. Bij ons te lande is dit vers reeds bekend hoezeer men alle pogingen in liet werk heeft gesteld om de bestaande exemplaren magtig te worden en de verspreiding te voorkomen: het bevat eene volkomene bedreiging tegen 't gouvernement, en ronduit wordt er in gezegd: //dat het tijd is dat de keizer sterve of vertrekkewant dat de leeuw van 't quartier latin (d. i. de studerende jeugd) op zijn bloed belust is. Plaatsgebrek verbiedt ons het thans in zijn geheel mede te deelen. Ook in het leger heeft men sporen van opstand gevon den, Daar men zegt op aanstoken der geestelijkheid; dien ten gevolge zijn verschillende soldaten en onder-officieren buiten als de beraadslagingen het Rijk gebannen, en beeft de Maarschalk Magnan een dagorder uitgevaardigd, waarbij godsdienstige conferentien in het leger verboden zijn, een order die wederom redenen zal geven tot oneenigheid tusschcn de regering en de gees telijkheid. In het wetgevend ligchaam worden de discussicn over de geldmiddelen voortgezet, welke minder gerucht verwekken, doch evenzeer de aandacht trekken, over de Buitenlaudsche aangelegenheden. De koning van Pruisseu schijnt Napoleon en zijne reac tionaire staatkunde te willen navolgen, ten gevolge waarvan ook de drie overige liberale leden van het kabinet (de lieer Bethman-Holweg was reeds afgetreden) de heeren v. Swerin, v. Patow en v. Bernuth hun ontslag hebben gevraagd; ondertusschcn ziet men ook daar den toestand niet met ge rustheid te gemoct, want de militaire maatregelen van voor zorg worden er voortgezet, reeds organiseren zich de kies verenigingen en er is geen twijfel, zeggen de bladen, of de liberale partij zal volkomen zegenpralen. In Griekenland breidt zich de opstand meer en meer uit. Onderscheidene revolutionaire comités hebben zich te Aria, Prevesa en Larissa gevestigd eu treden openlijk te voor schijn. Do opstandelingen hebben de gemeenschap afgesne den tussclieu den Pyrraeus en den Pelopenesus; uit Londen verzekert men echterdat het kabinet der Tuilerien met het Engelsche is overeengekomenom een eskader naar Nauplia te zenden, ten einde die stad te blokkeren en de opstan delingen te dwingen te capituleren. De berigten uit Italië zijn eentoonig en maken van niets gewigtigs gewag. Belangrijker zijn de discussien in de Belgische kamer in de laatste dagen gevoerd. Zoo als men weet hebben te Antwerpen zeer ernstige oproerige bewegin gen plaats gehad, daar de bevolking de slooping van alle vestingwerken of van een gedeelte eischte. De minister van Justitie, de heer Tesch, heeft verklaard //dat de Re gering zich minder dan ooit zou laten afschrikken door dergelijke manifestatienen de Minister van Oorlog, baron Cliazalheeft in eene uitvoerige rede de noodzakelijkheid dier werken aangetoonden gezegd dat ze niettegenstaande den tegenstand der bevolking zouden volbragt worden. 1T12 "J W S IJ D 11T 3 S 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 18 Maart 1S62. Blijkens den uitslag der officiële volkstelling bestond de bevolking onzer gemeente op den 31en December 1859 uit 15202 zielen. Ingevolge Art. 4 der gemeente wet, waarbij bepaald is, dat in gemeenten, tusschcn de 15 en 20,000 zielen bevattende, de raad uit zeventien leden moet bestaan, zal dit ligchaam dus met twee leden moeten vermeerderd worden, weshalve men spoedig ceue verkiezing daarvoor kan te gemoet zien. Weldra zullen op 's Rijks werf alhier, de werkzaam heden aan het nieuwe drooge dok en de Zeedoksluis weder hervat worden; men ziet dan ook de Machines die de funde-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1