M 85. Tweede Jaargang. 1802. 'n JjefÖer, JTleuroeÖiep, IMfemsaorÖ, en(v ZATURDAG 22 MAART. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjks. De prijs der Advertenties is van 11 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdag» middag 12unr, gelieve mende Advcrtentién iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Woensdag 19 Maart 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verliey. Afwezig de heer C. Bakker Bz. i)e notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Afloop aanbesteding brug. De Voorzitter geeft te kennen dat de minste inschrijver bij de aanbesteding der brug en landhoofden geweest is, de heer D. Tool, voor ƒ24,820, zijnde ƒ240 beneden de begrooting, en stelt voor het den aannemer te gunnen. Wordt zonder discussie aangenomen. 2). Requaest gratificatiën Rijks-commiezen. Adressanten verzoekenden raad om eene gratificatiedaar ze naar hunne meeniug niet zijn werkzaam geweest zonder ook de belangen der gemeente ter harte te nemen; verschil lende bekeuringen hebben zij gedaan, niettegenstaande aan deze door 't dagelijksch bestuur, buiten hun toedoen, geen verder gevolg is gegeven. De Voorzitter stelt voor, daar de toelage van 200 vroe ger is iugetrokken, te besluiten dat er geene termen aanwe zig zijn om aan 1t verzoek te voldoen. De heer Reeringh is over sommige uitdrukkingen in 't requaest voorkomende, verwonderd. Spreker toch heeft ge hoord dat verschillende belangrijke bekeuringen zonder gevolg zijn gebleven, en vraagt hoe dat heeft kunnen geschieden. De Voorzitter stelt voor, om sub-ordinaat het in omvraag gebragte punt te bespreken, en wijders omtrent de bezwaren door den vorigen spreker ingebragt, het requaest te stellen in banden van den Controleur ter fine van advies. De heer de Breuk meent zich te herinneren dat de 200 die vroeger waren aangewezenzijn ingetrokken, doch tevens dat 't het voornemen van den Raad was, ambtenaren, die bijzondere blijken van ijver aan den dag hebben gelegd, eene billijke belooning te verlcenen. De heer Strootman meent, dat aangezien het requaest wordt gesteld in handen van den Controleur, het billijk is dat het definitief besluit tot eene volgende vergadering worde uitgesteld. Daartoe wordt besloten. 3). Requaest van den ondericjzer R. Rekker om subsidie. De commissie van onderwijs stelt voor, bij monde van den Voorzitter, om op het requaest afwijzend te beschikkenop grond dat de subsidie wel verleend wordt aan nieuwe scho len die op bepaalde punten worden opgerigt alwaar geene scholen zijn doch geenszins aan bestaande scholen. Daartoe wordt besloten. 4). Brief van den Schoolopzienerhulponderwijzer. Deze brief is behandeld door de commissie voor het on derwijs. WTordt voorgesteld geene tijdelijke verhooging te verleenen, doch eene nieuwe oproeping van sollicitanten te doen plaats hebben. 5). RapportApotheek en Ziekenhuis. De Voorzitter zegt dat er eene vergadering heeft plaats geluid van de commissie van onderhoudswerken met B. en W. en dat in die vergadering besloten is om aan den Raad voor te stellen liet vroeger door B. en W. gewijzigd plan aan te nemennl. om de apotheek niet in de kamer van bet armbestuur te brengen, maar in een daarvoor in te rigten lokaalin bet midden van het gebouwaan de achterzijde. De beer de Breuk houdt eene uitvoerige rede, in welke hij de oorzaken opsomt die hein nopen te persisteren bij zijn vroeger geuit gevoelenom aan 't plan der commissie de voorkeur te gevenboven dat van 't dagelijksch bestuur. Deze redenen zijn van tcchnisclien en sanitairen aard. Vooreerst is hij met de commissie van oordeel, dat bij eene latere uitbreiding vau liet ziekenhuis, het verplaatsen der apotheek veel meer geld zal kosten dan de bezui niging die liet dagel. bestuur op het oog heeft, hij acht 't beter de zaak thans in eens voor goed te regelen; hij ver trouwt te meer op het rapport der commissie, omdat daarin deskundigen zitting hebben gehad. De sanitaire bezwaren bestaan, voor spreker, in de om standigheid: 1°. dat volgens het plan van't dag. bestuur, de apotheek te digt bij de ziekenkamer komt, en dat de ge luiden die uit die kamer voortkomenen de dikwijls onaan gename reuk hinderlijk zijn voor de zieken. Dit kan ver hinderd w orden als men de apotheek plaatst aan 't eind van een der vleugelszijnde de kamer van 't Armbestuur. Spreker meent dat door 't gesprokene de schaal niet aan de zijde van zijne zienswijze zal overslaan, en dat slechts eene kleine minderheid zich aan zijne zijde zal scharen; hij heeft echter gemeend zijne bezwaren desniettemin te moeten ont wikkelen. Nog wenscht spreker te weten, of bet gerucht waar is, dat het armbestuur te weinig in die zaak gekend zijnde zich om die reden zou hebben aangekant tegen de zienswijze der commissie, die de apotheek van 't nieuwe ziekenhuis in hunne vergaderkamer geplaatst wilde hebben. Hij hoopt dat men in deze zaak, die ook voor de toekomst vau belang ismoge bezinnen alvorens ze aan te vangen. De tijd zal eerst leeren aan welke zijde de waarheid gelegen is, bf bij 't dagelijksch bestuur bf bij de door den Raad benoemde com missie vau deskundigendoch in afwachting van dien on- partijdigen regter, zal hij zich scharen aan de zijde der deskundigen, en tegen het gewijzigd plan van 't dagelijksch bestuur stemmen. De heer Graat wenscht behalve de vroeger ontwikkelde bezwaren diedoor den vorigen spreker aangevoerd, nog de plaatsing der apotheek uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwd te zien. llij heeft 't gevoelen vau een deskun digen ingewonnen, die het nadeelig achtte wanneer de apotheek bijna den gansclien dag aan de zonnestralen is blootgesteld hierdoor toch worden vele geneesmiddelen ont leed of verliezen hunne geneeskracht. De zatnenstellers der pharmacopoëa wijzen er op dat geneesmiddelen tegen 't zon licht moeten beschermd zijnvoornamelijk vluchtige oliën, tincturen, plantaardige en dierlijke poeders cn kruiden, b. v. zwavelzure chinine, rhabarber poeder, die door 't zon licht van kleur veranderen. Spreker roept 't advies in van de geneeskundigen in den Raad cn meent dat deze 't zullen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1