«gefDer, JlieuajeÖiepj WiffcmsoorÖ, enj. J\o. 88. Tweede Jaargang. 1862. v 4v NIEUWE COURANT VAN I)EN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt je». WOENSDAG De prijs der Advertentie» is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentiën intezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. 2 AP1UL. POLITIEK OYEUZIGT. Reeds sedert geruimen tijd zijn de binneulandsche aan gelegenheden zonder belang hoegenaamd, en houden de dagbladen zich voornamelijk bezig, met tot in 't eindelooze 't besluit van den Minister van Koloniën, omtrent de amb tenaren bij de Delftsche academie te bediscussiëren. Wij zullen onze lezers met de mededeeling van al dat geschrijf niet vermoeijen, en alleen de navolgende, niet onjuiste bewering van de Utrechteche Courant, omtrent de liberale organen overnemen. Gelijk vroeger, zegt 't blad, bij hen (de liberale bladen) liberaal vooral beteekende: zoo veel mogelijk opposant tegen al wat door eene regering geschiedt, waarbij de Hr. Thorbecke niet aan het hoofd staat, is bij hen thans liberaalzoo goedwillig en inschikkelijk mogelijk tegen al wat onder een ministerie Thorbecke ook verkeerds wordt gedaan. Waarschijnlijk zal de T. Kamer der St.-Generaal tegen medio Mei worden bijeengeroepenen zullen alsdan gewigtige wetsontwerpen aan de orde gesteld wordenthans houdt eene commissie uit die kamer zich bezig met de vroeger aange- nomene parlementaire enquête over den toestand onzer Ma rine, voor welke reeds verschillende personen verschenen zijn. Algemeen dringt men aan op eene spoedige bijeenroeping der Volks-vertegenwoordiging, welke kan uitgaan of vau het Ministerie of van den Voorzitter der kamer. In Belgie schijnt langzamerhand eene zekere spanning te ontstaan, en worden in dat land sporen van gisting waar genomen. Behalve de wanordelijkheden te Gent en elders, schijnt de Antwerpsche kwestie veel sensatie te weeg te brengen. De bevolking en de autoriteiten eischen beiden de slechting der citadellen; men zegt dat de gcheele Antwerpsche depu tatie, met uitzondering van den Minister van buitenlandsche zaken, voornemens is haar ontslag te nemen, doch dat ze zeker weder als afgevaardigden zullen herkozen worden. De bisschoppen van alle landen zijn naar Rome opgeroe pen, naar men zegt om bij de heilig verklaring der Japan- sche martelaren tegenwoordig te zijn. Uit eene particuliere correspondentie wordt échter die bijeenkomst op eene ande re wijze uitgelegd, die niet van waarschijnlijkheid ontbloot is. De Paus zou namelijk, naar 't verlangen en de wensch der Pransche regering, wat te lang leven, en zou zijn dood met genoegen door den Keizer worden gezientelkenmale werd dan ook door de Pransche telegraaf de tijding van zijn overlijden verspreid. Deze wijze van handelen heeft de aandacht getrokken èn van den Paus èn van zijne Kar dinalen, zoodat men thans reeds te Rome de maatregelen wil beramen, welke in geval van overlijden zouden ge nomen worden. De bijeenkomst der Europesche Bisschoppen te Rome, zal dus voornamelijk ten oogmerk hebbenom de benoeming van een Paus van Pransche afkomst, onmogelijk te maken en tegen te werken. Napoleon III speculeert, zoo als blijkt, op eene mogelijke vacature van den Pauselijken zetel. Met zijne creaturen en het garnizoen, dat op zijne hand is, hoopt hij het heilig collcgie schrik aan te jagen en de handeu der kardinalen te binden. Een brief van mgr. de Mcrode, 's Pausen Minister van Oorlog, schijnt aan de Belgische geestelijkheid al het gewigt tc hebben onder het oog gebragt van de vereeniging die te ltomc zal plaats hebben. Geen der Belgische Bis schoppen zal dan ook te Rome ontbreken. De heer de Lavalette, die naar Parijs zich heeft begeven om den Kei zer in te lichten met welk eene onverzettelijkheid Pius IX, tracht de plannen van Prankrijk en van zijn vasal, Yictor Emmanuel, tegen te werken, zal op zijn post niet meer terugkeeren. In de papierenwelke de Pauselijke politie bij Yenuzzi heeft buit gemaakt, komt de naam van den Pranschen ambassadeur op eene zoo verdachte wijze voor, dat het langer verblijf op zijn pest, voor dien diplomaat bijna niet mogelijk is. Uit Milaan wordt berigt dat de geestdrift met welke Garibaldi aldaar is ontvangen, onbeschrijfelijk is: op't ban ket ter zijner eere gegeven zijn verschillende toasten ge dronken, o. a. eene, waarbij de bevelhebbers den eed deden, den noodlottigen slag bij Novara te wreken en Rome en Venetie te zullen vrijmaken. De onlusten in Griekenland zijn nog niet gedempt; ten minste uit Athene wordt nog van woelingen gewag gemaakt. Yolgens andere berigten echter zouden er tusschen den Koning en de opstandelingen onderhandelingen zijn aange knoopt, waarbij de laatstcn aanboden zich te onderwerpen wanneer de Koning eene geheele amnestie verleende. 1TIS TT ir S T IJ D 11T O B IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 1 April 1S62. De hier algemeen hooggeachte Directeur en Komman- dant der Marine, de Vice-Admiraal D. Bijl de Yroe, is door Z. M. benoemd tot ridder Grootkruis der Eikenkroon. Za- turdag namiddag jl. is aan Z. Exc. eene serenade gebragt door het muzijk-corps van het Kon. Inst. der Marine alhier. Naar wij vernemen is bij nadere beschikking van den Minister van Oorlog de overplaatsing van den Kapt.-iuge- nieur D. J. Jordens naar Neuzen weder ingetrokken en blijft ZEG. alhier in garnizoen. Bij de onderhandsche aanbesteding van de vergrooting van het kerkgebouw der Chr. Afg. Gereformeerde gemeente alhier, zijn vijf inschrijvings-billctten ingekomen, waaruit bleek dat ingeschreven was door de heereu R. Vos voor ƒ8995; L. Bijl voor ƒ8980; Gebr. Korf voor ƒ7290; P. Verhey ƒ0984; Gebr. Janzen 6932, aan laatstgenoemden als minste inschrijvers zijn de werkzaamheden opgedragen. Gisteren avond had alhier het examen plaats van dc leerlingen van de Industrie-school, hetwelk door den Burge meester, eenige Raadsleden, den Schoolopziener en Leden van de Schoolcommissie en van de Plaatselijke Teekenschool werd bijgewoond. Na den afloop werd door het Bestuur van genoemde Inrigtiug aan vier jonge lieden, II. van der Laag, P. Ruig, J. Schmidt en II. Verheij, voor betoonden ijver en tot verdere aanmoediging, een paar teeken-gereedschappen en teeken-modellen als prijzen uitgereikt. Waarna door den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1