Jfê 00. Tweede Jaargang. i;-v 186 JjefDer, JlieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, eiift. WOENSDAG 9 ADK1L. WAARHEID, REGTVAARD1GHE1D, ONPARTIJDIGHEID. NIEUWE COURANT V\; VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjrs. Dc prijs der Adveutf.ntikn is van 14 regels 40 Ceutsvoor eiken, regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Vervolg van N°. 89). [Een gedeelte ontbreekt in 't oud Manuscript]. Parysos nu, alle mogelijke maatregelen genomen en den zegen der Goden afgesmeekt hebbende, opende onder in roeping van de magtige hulp van Minerva en Themisde geheimzinnige vergadering. Slechts het lid Aristos was af wezig, omdat hij weder, als naar gewoonte, geweigerd had te komendaar hij meende dat de wetten bepaaldelijk voor schreven dat ze in de open lucht, en niet in eene duistere grot moesten plaats grijpen, en hij volhield bij zijn bewe ren dat de wijzen in de eerste plaats moesten eerbied be- toonen voor die wet. k Bij den boog van Apollosprak Uistustot Parysos 't zal nog zbb ver komendat het volk zich met zijn eigene zakeu gaat bemoeijenen dan is het met ons gedaan. Hadde Zeus ons slechts bewaard voor dien alwijzen Aristos, dan inog- ten we hopen onze magt te bewaren, maar krijgt eenmaal het plebs de gedachte dat het zelf denken mag en verstand heeft, dan is 't gedaan met onze heerschappij. Daarvoor behoede Pallas ons genadig, hernam Amysos, maar 't schijnt dat de booze Eris in het spel is om onze stad in twist en tweedragt te brengen. Ik ontmoette giste ren Amiuthus op straat en ook deze hield staande, dat Aristos de eenige is uit den raad der Wijzen, die de geboden van onzen onsterfelijken wetgever opvolgt cn be hoorlijk verklaren kan. Aan den anderen kant der grot zaten leden nog in diep ge sprek waaraan zelfs het gebed tot de Goden geen einde maakte. /'Bij den heldliaftigen Mars," sprak Dares driftig, ik wenschte dat de Goden de geheele plaats vernielen wilden; zie daar Parysos weder in gesprek met zijn archont Uistus, (dien de Goden verderven moge;) geheel en al hangt hij van dien man af en slaat daarom onze raadgevingen in den wind ten nadeele der plaats die we beschermen moeten en die we thans ten onder brengen //Niet aldus Dares, hervatteChrysistus; een ander is er, van wien Parysos geheel afhangt en dien Hekate, in haren regt- matigeu toorn naar onze stad heeft gezonden tot haar verderf en haren ondergang(de schaar der wrekende Nemesis moge hem vernielen en verdelgen); hij is door de blceke schik godinnen uitgekozen om zooveel mogelijk twist en twee dragt te zaaijenallen vooruitgang tegen te houden en 't volk zijn eigen waarde te doen verliezen. Hijhij alleen, is de oorzaak van de spanning die in onze heilige stad wordt waargenomen. Vroeger toch was alles in rust, cn de wijze Pallas besloot langzamerhand hare wijsheid mede te deelen aan het volk, opdat 't niet tot eeuwige duisternis zou ge doemd wezenmaar Hecate (die we vereeren en vreezen) schijnt de besluiten van Minerva niet goed te keuren, en om ze tegen te werken zond ze ons dien man, den umbra van Parysos, om onheil te brengen en duisternis te houden in onze heilige plaats. »Dat de Goden ons voor dien boozen geest behoeden" sprak Ares. De magtige en gevreesde Ilecate moet wel op onze plaats vertoornd ziju geweest om ons met zulk eene plaag te straffen. Moge de wateren van den Styx hem spoedig naar 't rijk van Pluto voeren, en ons van hem verlossen, tot heil onzer dierbare stad. //Nog erger dan Eris zelve, verwekt hij twist en twee dragt hernam Chrysistus, niemand is voor zijne booze aan slagen in veiligheid noch tegen zijne valschheid bestand. Tegen hen, die de dienst in den tempel van Isis bijwo nen trachtte hij argwaan te doen ontstaan bij hen die Apollo vereeren, toen laatstelijk in 't amphitheater eene uitvoering gegeven werd voor de armenhij beschuldigde zeniet de vereischte offers aan de Goden te brengen door zelv' een gedeelte der penningen te behouden. Later behaagde 't Themis de valschheid van die klagt aan 't licht te brengen, zoodat zijn boos opzet mislukte. "Hij handelt zoo omdat hij zelf bestuurder is van het amphithe ater der amphi-polis,"(l) sprak Xalistos, die stilzwijgend het ge sprek had aangehoord, zijne booze raadgevingen hebben een ver- derfelijken invloed op Parysos; mogt het den magtigen Zeus behagen diens oogen te openen, voor het te laat zij. [Een gedeelte ontbreekt in het manuscript.] "Het is o wijzende wil van den Monarch cn zijn' raad dat wij het volk langzamerhand brengen tot de beschaving cn 't licht, in plaats van ze in onwetendheid en duisternis te houdenniet iu eensmaar langzamerhand moet die voor uitgaande* beweging plaats grijpen, laat ons dus niet om eigen voordeel en magt, maar om billijkheid en wet denken". Zoo sprak Adrastos een der wijsste mannen van de plaats cn die bepaaldelijk het doel dat hij besprakvoor oogen had zijne woorden vonden echter gewoonlijk bij de meerderheid der wijzen geen ingang, daar ze te veel te vreezen hadden voor hunne eigene toekomst, zoo de oogen des volks geopend werden. (2) "Waarom zullen wij 't volk beschaven" vroeg de Archont Ilistus, die na vele kuiperijen en omkoopingen voor eenigen tijd er in geslaagd was zich te doen herkiezen. "Ilistus spreekt", fluisterde een der wijzen zijn buurman in het oor, "dat behoort tot het rijk der wonderen, straks zullen de stomme visschen ook nog bespraakt worden" "Bij Pollux, vergis u niet", hernam dc aangesprokene. "Ilistus spreekt zelden en weinig, doch als hij eenmaal 't woord opvat heeft hij eene nevenbedoeling, die moeijelijk te doorgronden, doch altijd op eigenbaat gevestigd is; Ilistus sprekend is minder gevaarlijk dan Ilistus zwijgend". "Plutus schijnt hem in zijne bijzondere bescherming genomen (1) De Amphi-poliseene soort van Burgt of omgeving der stadbe zaten verschillende steden van 'toude Griekenland. (2) Deze plaats uit het manuscript i3 niet duidelijk dc schrijver schijnt te bedoelen dat de Wijzen niet levenslang maar slechts voor een bepaalden 'tijd gekozen werden en dan aan herstemming onderworpen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1