|efÖer, JTieatoeÖiep, IMfemsoorÖ, eiij}. •M. 96. Tweede Jaargang. I862\Vï WOENSDAG De bijeenkomst der Tweede Kamer. 50 APRIL. rr v-. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. Met grootc cn gespannen verwachting zag het Nederland- sche volk de eerste zamenkomst der Regering met de Tweede Kamer der Staten-Generaal te gemoet. Veel, zeer veel, was in dien tijd door de organen der verschillende partijen ge schreven. Terwijl sommigen de optreding van dit Ministerie beschouwden als de eeuige wijze om aan 't uitgedrukt ver langen der natie te voldoenmeenden anderen dat 't aldus zamengesteld Kabinet noodwendig den achteruitgang van 's lands belangen en voornamelijk het verlies onzer Kolo niën moest tengevolge hebben. Wij zullen ons in geene bijzonderheden begeven omtrent den strijd door de organen dier beide rigtingen gevoerd, sedert het optreden van het Kabinet tot de bijeenkomst der Kamer, maar ons alleen bezig houden met enkele quaestien, die thans zullen beslist worden. Het was eene vraag die overal gedaan werd//zal het Mi nisterie in de eerste zitting een politiek programma geven, cn zijne beginselen, voornamelijk op Koloniaal gebied, ont wikkelen". Sommigen meenden daartoe reden te vinden, anderen daarentegen achtten 't overbodig. liet is bekend, dat de heer Thorbecke de zamensteller van dit Kabinet geweest is, en hieruit volgt van zelf, dat zijne rigting en zienswijze ook door de overige Ministers gedeeld wordt. Die rigting en beginselen nu zijn overbekend en daarom kon de heer Thorbecke gerustelijk beweren, dat een programma van grondstellingen door niemand zoude worden verwacht, noch voor zich zelv1, noch voor zijne ambtgenoo- tcn, die hunue portefeuilles aanvaard hadden, nadat vooraf de heer Thorbecke reeds als Minister was benoemd, of ze bleven behouden, toen die staatsman tot hoofd van het De partement van Binnenl. Zaken was aangesteld. Zoo zeide dan ook de hr. v. Goltstein //ik weet niet of 't in het plan ligt van 't nieuw opgetreden bewind, om de noodige inlichting te geven over de vorming en de rigting van het nieuwe Kabinet", waaruit van zelf volgt: dat ook die spreker de absolute noodzakelijkheid daarvan niet inzag, hij beschouwde het als eene zaak die de Regering doen konde, doch geenszins verpligt was te doen. Dat in den tijd tusschen het scheiden en weder bijeenkomen der Kamer, door de Regeringof door de hoofden der departementen geene wetten van gewigt gepubliceerd, of daden van belang verrigt kunnen zijn, valt iedereen in 't oog die niet door partijzucht verblind, daaruit een wapen tegen de Regering tracht te maken. Zien wij echter hoe 't Kabinet reeds vóór den aanvang der discussiën door een onzer reac tionaire organen wordt beoordeeld: „Aan dc groene tafel in de groote zaal van het Binucuhof zit een be wind van zonderlingen aard. Dc meeste zijner leden zijn voor het land onbekende mannen en voor zoo ver hunne namen niet onbekend zijn ver bindt zich er de herinnering aan van eene hartstogtelijke oppossitie tegen al wat in de laatste jaren den naam droeg vanRegering. Een Minister van Finantiëndoor de coterie der Nieuwe Rotterdamsche Courant vooruitgeschovenzonder andere antecedenten dan van een ondoor De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegclregfc vooi elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags cn Vrijdag; middag 12uur, gelieve mende Advcrtcuticn inlezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. dacht plan van belastingstelsel voor de gemeenten Üau van een wijdloopige compilatie over onze finantiëndan van ccuige oppositie-redevoeringen tegen personen en instellingen. Een Minister van Justitieals repetitor geachtals vindingrijk pleitbe zorger geroemdmaar missende alle hoedanigheden die in een staatsman gedischt worden, gelijk zijne korte, doch hartstogtelijke loopbaan vau Volksvertegenwoordiger voldingend heeft bewezen. Een Minister van Marinedie dc taakwelke volgens de Grondwet op hem rust als den verantwoordelijken persoon voor den oiischcmlbareu Ko ning niet ongaarne overdroeg op de schouderen van anderen doch sedert zijn bestuur nog geen enkel blijk van werkzaamheid of zelfstandigheid heeft gegeven. Een Minister van Oorlognis hoofdofficier in een speciaal vak welligfc gunstig bekenddoch van wiens geschiktheidom te zijn leider en bestuur der vau ons legernog niets is gebleken terwijl zijne beginselen onbe kend zijn. Een Minister van Koloniëndie gedurende een leven aan de wetenschap der genie gewijdnimmer aanleiding of gelegenheid had om zich toe tc leggen op de studie van dc raocijelijkc vraagstukken van koloniaal bestuur eu van koloniale politiek. Een Minister van Buitcnlandsche Zakendie tot Minister van Buiten- landschc Zaken gemaakt is. Ziedaar ook alles wat men tot dusver vau hem zeggen zal Eu een zoodanig zamengesteld Bewindgrootcndeels bestaande uit onbe- keude namen durft alléén welligt omdat de heer Thorbecke zich in hun midden bevindt de natienadat deze drie maanden geduldig had gewachttoeroepenWij verkondigen v geen programma van grondstel lingen dat niemand van ons wacht Het zou niet moeijelijk vallen 't oordeel van 't Nieuw Dagblad van llage om te keeren en het tegenovergestelde van dat oordeel te betoogen. Het onhoudbare en onlogische van de redenering valt echter van zelf in het oog, en moeije lijk is het te begrijpen, waarom 's lands bewind niet mag of kan toevertrouwd wordenaan eene Regering, van welke de meeste harer leden onbekend zijn. Juist dan is 't niet de tijd om af te keuren of to bestrijden datgene wat ze niet gedaan heeft, maar te wachten wat ze doen zal. En dan kan men, naar de rede van den lieer Thorbecke, vele en gewigtige wetten en discussiën van belangrijken aard iu deze zitting te gemoet zien. Van meer gewigt achten wij de ophelderingen die de heer Thorbecke zal geven op de aangekondigde interpellatie van den heer v. Goltsteinbetredende 't contra-seign en die waarschijnlijk spoedig zal plaats vinden. Immers, onmidde- lijk, nadat de koninklijke besluiten omtrent het ontslag der afgetreden en de benoeming van de tegenwoordige Ministers waren gelezenen de Voorzitter had voorgesteld zo voor kennisgeving aan te nemen, merkte dat lid op: //dat er een bezwaar was gerezen ter zake van do geldigheid dezer be sluiten, dat door de Regering zal moeten worden opgehel derd en toegelichten hij zich voorbehield later op dat punt terug te komen". Wij hebben reeds vroeger toen dit vraagstuk was op geworpen onze gedachte daarover uitgebragt, en aarzelen niet thans mede te deelen, wat reeds door ons in No. 79 dezer Courant (dd. 1 Maart) omtrent dit feit werd geschreven: In onze vorige nommers hadden wij ruime gelegenheid nategaan hoo tegenovergesteld het oordeel der verschillende dagbladen over een en het zelfde onderwerp waswij deelden toen aan onze lezers de gevoelens van eenige hoofdorganen onzer vaderlaudsche journalistiek medenopens do Zie de Nos. 76, 77 cn 78 dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1