Jfö 97. 1862. V1 leföer, Jïieumeöiep, lïïtffcmsoorö, en<j. 3 MEI. Tweede Jaargang. ZATURDAG De bijeenkomst der Tweede Kamer. lts NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cm ZATERDAG. A bon neme utspr ijs voor 3 maandenƒ1.30 Francoper post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gïi.tjes. De prijs der Advkktentikx is van 14 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtcnticn mtczcnden. Iiigc/Qiidcn stukken een dag vroeger. u. De groote redenwaarom ouze dagbladen zoo weinig ver trouwen verdienen, en waarom de journalistiek ten onzent zoo weinig voldoet aan hare roeping in een vrij en liberaal landis gelegen in de omstandigheid dat de meeste bladen meenen zich eene partij te moeten kiezen en eene bepaalde kleur te moeten aannemen. De daden der ltegering worden b. v. niet beoordeeld als iladen, maar slechts naar den Mi nister van wien ze uitgaan; is het Ministerie zoogenaamd liberaal, dan w:orden zijne handelingen door de conscrvative partij afgekeurd; is 't echter conservatief, dan beoordeeien de liberalen 't uit een vijandig oogpunt; is 't noch bij uit stek liberaalnoch bij uitstek conservatief, dau wordt het door beiden bestreden en beoorloogd, omdat beiden hunne opinie op den voorgrond willen zien staan. Scherper dau thansbij de optreding van het Ministerie Thorbcckeis welligt de strijd nimmer geweest eu ze is nog verre van geëindigdhoewel het eigenlijk beneden de waardigheid isop feiten en mededeelingen die verspreid worden, met 't doel de Regering in de oogen van het land te verlagente antwoorden. De interpellatie van den heer v. Goltsteinomtrent de vorming en rigting van het nieuwe Kabinet, is thans het onderwerp van den strijd. Terwijl de liberale bladen elke inlichting overbodig achten, op grond dat de beginselen des heeren Thorbccke genoeg bekend zijnom zijne politieke rigting te wetenen dat de quaestie der vormiug ten eenen- male onverschillig is voor de Natie, die slechts met de daden eu niet met de personen der Ministers te doen heeft geeft daarentegen 't Nieuw Dagblad van 'j Hage ons daar omtrent de volgende lezing, die wij aan de algemeene aan dacht aanbevelen //De pers der radicale (lees liberale) factie, die gedurende drie maanden op commando zweegverheft thans op com mando tegelijk haar stem. Zij galmt een koor uit, dat in oorverdoovende kreeten evenaart het koor der nconspiration'' in de Hugenoten, en evenzeer als dat laatste koor //de angst" en //de woede, de //hartstogt" en //de partijzucht" welsprekend teruggeeft. Nieuwe RolterdamscheHandelsblad, Arnhemmer en (oud) Dagblad: zij spreken tegelijk en door elkander in de hoop dat door geschreeuw en door intimidatie de onafhankelijke leden der Tweede Kamer tot zwijgen zullen worden gebragt. De aanleiding tot dit misbaar is geene andere, dan dat de heer van Goltstein de Regering wil interpelleren over hare //vorming en rigting" en dat de heer Wintgens op heldering verlangt nopens het beruchte besluit van 12 Maart. //Wat beteekent" vraagt de serviele pers der radicalen //de wensch naar rekenschap van de vorming van het Kabinet Die vragen zijii naar het oordcel ten eenemale overbodig en hierbij vergeten zij o. a. de beruchte interpellatie van den heer Betz bij de aftreding van den heer van Hall. Het (Oudé) Dagblad gaat zelfs zóó ver van te verklaren "dat eene soortgelijke neiging (om alle middelen, hoe onwettig elk gerucht hoe onwaar ook, ie exploiteren om het Minis terie Thorbecke verdacht te maken) in den boezem der Vertegenwoordiging bestaat Zietdaar het karakterdat het (Oude) Dagblad durft ge ven aan de iuterpellatiëndoor de heeren van Goltstein en Wintgens aangekondigd Is dat niet het stelsel van den terreur in toepassing ge bragt, om eiken onafhankelijken man den mond tc sluiten eu de vreesachtigen te beduiden, zich stil te houden of meê te stemmen." Men ziet van zelf de juistheid der redenering: De Nieuwe Rotterdamse/ie Courant, Het Handelsblad, de Arnhemmer en 't oud Dagblad van Zuid Holland en s Hagehebben zóóveel invloed, dat zij zelfs hopen kun nen de onafhankelijke leden, door hunne redeneringen te intimideren of tot zwijgen te brengen. Kan 't conser vatieve blad eene grootere lofspraak houden op zijne libe rale collega's, of eene grootere minachting toonen voor de onafhankelijke kamer-leden? Iedereen immers moet toe geven, dat het grooter kunst is, door geschreeuw (lees: re denering) een onafhankelijk man tot zwijgen te brengen, dan een ander door goud of ambten ovcrtehaleu zijn vaan del te verlaten en zijne stem uittebrengen tegen zijne overtuiging. //Wat beteekent—vraagt de serviele pers der radicalen de wensch naar rekenschap van de vorming van 't Kabinet Het zij ons vergund, ten behoeve onzer lezers die minder met de dialectiek van 't Nieuw Dagblad van 's Hage be kend zijnmcdetedeelen datde serviele pers der radicalen eigenlijk beteekent: de aan de Regering onderworpene bladen van hen die alles willen verdelgen. Alle bladen die de Regering, (of eene Regering) verdedigenzijn aan haar verkocht, ze zijn haar slaafs (serviel) gehoorzaam; bo vengemelde organen staan dus slaafs onder 't commando van den heer Thorbecke of van het kabinet. Wij hebben reeds hoven 't antwoord gegeven op de vraag wat de wensch naar rekenschap van de vorming van 't Kabinet beteekent. Welk is het doel der volksvertegenwoor diging Niemand zal 't ontkennen't heil van 't algemeen te bevorderen. In constitutionele statenzoo als de onzezijn de Mi nisters niet vrij in hunne handelingen en oefent de Kamer daarop voor V algemeen belang controle uit. De Kamer staat derhalve in zeker opzigt boven de Regering, doch alleen wat betreft de daden, niet de personen, der Ministers, die naar luid der Grondwet door den Koning naar welge vallen worden benoemd en ontslagen. De vraag omtrent de vorming van 't Kabinet is du3 overbodig, terwijl zeker ook omtrent de rigting van 't Ministerie, [aan welks hoofd zich

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1