Tweede Jaargang. 1802. fjcfDcr, RieuroeÖiep, Wiffenisoorö, eu,v WOKASDAG De bijeenkomst der T weede Kanier. in. M 98. NIEUWE COURANT VAX DUN Verschijnt AVOEXSDAG cu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 l-Vanco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Doek handelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjf.s. Pc prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrlenlien inlczéndcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. 7 MEI. Wat wij reeds iu ons vorig nommer vermoeddenheeft zich bevestigd. De heer Thorbecke toch, antwoordende op de interpellatie van den lieer v. Goltstein, gaf te kennen dat //wat de. zamenstelling van 't bewind, do opdragt van por tefeuilles aan personen die daarvoor geene voldoende ge schiktheid hadden, betrof", men de daden der Regering moest afwachten. liet kan geene verwondering baren dat bijna iedereen de redenen dier interpellatie onbegrijpelijk vond. Een Minis terie Thorbecke, (een Ministerie waarvan elke daad aan Am wordt toegeschreven), zonder bekende beginselen Indien er in ons vaderland één persoon iswiens politieke gevoelens algemeen bekend zijn, dan is het zeker de tegenwoordige Minister van Binnenlandsebe zaken, die, hoewel door velen hoog geschat, door velen gevreesd, echter door allen ge acht wordt. Sedert onheugelijke tijden geldt de spreuk //tempora mutantur et nos mutamur inillis"; een mensch, hoe kundig en geprezen ook, die zich nooit naar de veranderingen des tijds en der omstandigheden weet te schikken, zal voor de uitoefening van elke staats-betrekking ongeschikt zijn. Is 't dus te verwonderen dat dc heer Thorbecke in den tijd van bijna tien jarenzóóveel heeft zien gebeurenzoovele bijna onmogelijke dingen heeft bijgewoond, in dc Kamer ver klaarde //dat bij hoopte dat er nooit eene verwijdering hebbe bestaan, maar er tegen te protesteren dat hij geneigd zou zijn, de politiek van beginselen te laten varen, ten einde eene politiek van omstandigheden af te wachten", doch te vens wederom en nogmaals verzochtdat men voorloopig de omstandigheden zou afwachten, cn dan de maatregelen der Regering beoordeelen. Alle aanvallen toch die men tegen de Regering rigtte, waren grootendeels gelegen in de mindere bekendheid der opgetreden Ministers, en den langen duur dien de zamenstel ling van het Kabinet gevorderd had. Zoo zcide b. v. de lieer de Brauw: //dat hij nooit eene interpellatie zou hebben gedaan tot het Ministerie, over de rigting van bet Kabinet; deze is hem zeer wel bekend, maar vroeg, boe 't kwain dat er zoo weinigen waren die daarin wilden zitting nemen''. //Hoe komt het, zeide bij, dat degenen, die men gaarne hadniet wildenen dat men later niet zijne toevlugt heeft genomen tot hen die wilden. In die moeijelijkhcid ligt voor hem eene beteekenis." Toegegeven dat die moeijelijkhcid eene beteekenis heeftja zelfs dat velen het niet wensche- lijk achtten omwegens verschil van beginselenin dit Kabinet zitting te nemenis daaruit volstrekt niets tegen liet bewind af te leiden. Geene enkele daad (met uitzon dering van de onbesliste quaestie van 't contra-seign) is be sproken, zoodat do interpellatie \an den lieer v. Goltstein, het Ministerie zeer weinig kwaad zal berokkenen. Eene grootere zegepraal behaalde 't bewind bij de discus sie over de interpellatie van den lieer "Wintgens, nopens dc Delftsclie Academie. Dat lid, afgevaardigde uit Delft, had van 't besluit van den Minister van koloniën nopens deze quaestie, een wapen tegen dezen gemaakt, dat natuurlijk het geheele kabinet zoude treffen. Merkwaardig waren de woorden van deu lieer van Ilocvell bij deze discussie". De lieer "Wiutgcns, zcide bij, houdt zoo veel van Delft, dat Delft hem meer waard schijnt dan de wetenschappelijke opleiding der ambtenaren zeiven. liet besluit beeft bij mij den indruk gemaakt, dat het algemeen belang bij den Mi nister geldt boven 't belang van personen." Opmerkelijk is zeker liet gezegde van den lieer Scliim- inelpenninckdie vertrouwde dat dc Minister van Koloniën dien hij een eerlijk en braaf karakter toekent, de ouregt- vaardigheid van den maatregel zou hebben ingezienindien hij niet door zijne medeleden in dit Kabinet ware bedorven gewordentegen welke uitdrukking onmiddelijk door den heer Thorbecke ten sterkste werd geprotesteerd. Dit kabi net zegt hij, is een kabinet van beginselen, 't zal zorg dragen voor de middelen, die ten gevolge zullen hebben dat er meerdere vruchten van de Delftsclie Academie voor onze koloniën zullen geplukt worden. Zoo als men zietwas de strijd in de eerste bijeenkomst vrij hevig, voornamelijk door de motie van den lieer Wint- gens die, ware zij aangenomen op den Minister van Ko loniën bij zijne eerste optrede in do Kamer der vertegen woordiging, een blaam zou hebben geworpen. Dat lid toch bad dc navolgende motie voorgesteld: //Do kamer gehoord de door den Minister van Koloniën gegeveu in lichtingen keurt den maatregel betrekkelijk de kiveekelin- gen te Delft, zoowel wat vorm als inhoud aangaat, af, cn gaat over tot de ordo van den dag." Deze beschuldigende motie werd met de groote meerderheid van 57 tegen 8 stemmen verworpen, even als die van den lieer de Brauw, die voorstelde dat, //de kamer, gehoord hebbende de gege ven inlichtingen, verklaren zou, dat ze 't wenschclijk acht, dat het besluit van 12 Maart 1S62 gewijzigd worde", welke met 40 tegen 25 stemmen werd verworpen. Gaat men thans na wat de uitslag geweest is van die lang verwachte bijeenkomst der Kamer en der Regering, dan kan men gcrustelijk 't //bcauconp de bruit et peu de besogne" als resultaat geven. Maanden en maanden hebben de conservatieve organen betoogd dat do Regering reeds dadelijk de nederlaag lijden zou; zoowel de quaestie van 't contra-scign als 't besluit der Delftsclie Academie, als de kwestie van de wateraftapping uit de Maas, zouden daartoe aanleiding geven. Eu wat zien wij geschieden? De eerste interpellatie afgcloopen zonder stemming; bij dc tweede, de der Regering vijandige motie met eene over- groote meerderheid verworpen. Gccne quaestie kan er dus overblijven, of, dc eerste zamenkomst verkreeg een' voor 't Ministerie en de liberale partij, schitterenden uitslag, daar ze voldingend bewees dat de meerderheid volkomen ver trouwen stelde in de Regering en in de personen tier Mi-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1