Tweede Jaargang. «862. U <§efóer, Jïicutucöiej», Wiffemsoorö, en 5. WOENSDAG 14 MEI. Zitting van den Gemeenteraad, M 100. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denTJitgever S. Gji.tjks. De prijs der Advertenties is van 1—4 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentie»' intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Maandag 12 Mei 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Ilosse. Secretaris de lieer L. Verhey. Afwezig de lieeren Lastdrager en de Lange. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Plan Brugwachters-woning De raming bedraagt ƒ2678.liet advies van B. en IV. is om liet plan aan de ouderlioudscommissie terug te zen den, zoo mogelijk om bezuiniging. Bij stemming wordt de oorspronkelijke raming met 9 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen stemden B. en W. 2). Apotheek. De Voorzitter herinnert den Raad dat in eene vorige zitting besloten is voor eene Apotheek een afzonderlijk ge bouw te makenhetwelk voorloopig geraamd was op /'36S0, doch dat bij nader onderzoek van den gemeente-bouwmeester gebleken is, dat dit gebouw moet berusten op eene paal- fuudering, dat daardoor de kosten verhoogd worden en nu geraamd zijn op ƒ4750. Dat in principe door den Raad do houwing is aangenomen, maar of de leden ook nog iets hebben in het midden te bren gen tegen dit verhoogde cijfer. De lieer Strootinan gelooft dat het niet noodig is deze zaak verder te besprekendat de Raad eenmaal tot de bou wing heeft beslotenen dat het cijfer niet te hoog iswan neer men goed werk verlangt dat toch noodzakelijk is. Op de vraag van den Voorzitter of de leden er zich mede kunnen vereenigen, zegt de heer Bakker er niet mede te kunnen instemmen. Daarna niemand meer het woord verlangende, wordt tot stemming overgegaan, waaruit blijkt dat de meerderheid er hare goedkeuring aan schenkt. Vier leden stemden tegen te weten: B. en W. en den heer Janzen. 3). Doodgravers woning. De Voorzitter zegt dat een der leden er op aangedrongen heeft dat in die woning ook eene kamer beschikbaar worde gesteld, voor de fainilien en diegenen die de begrafenissen ver gezellen, alsmede dat het noodzakelijk iser ook eene berg plaats te hebben voorde baren, enz. Voorts dat hij de nood zakelijkheid inziet dat spoedig met deze werkzaamheden een aanvang worde gemaakt, opdat de doodgraver in de onmiddelijke nabijheid van de begraafplaats wone en daardoor een beter toezigt kunne houden dan thans het geval is. Dat deze woning, enz. op ƒ5000 geraamd is.' De teekening gaat in de vergadering bij de leden rond. De heer Boomsma geeft zijne bevreemding te kennen dat deze woning, die toch niet geheid moet worden, meerder moet kosten dan de Apotheek met het heiwerk mede. De lieer Reeringh antwoordt den vorigen spreker dat door de bijbouwing van eene kamer voor de familiën, hetgeen hij toch meent dat een algemeen verlangen van het publiek is en door eene bergplaats voor de barendit gebouw een meerderen omvang verkrijgt; dat het een vereischte is om hechten sterkte bouwen en niet meer zoo als vroeger; dat men daardoor in een eindclooze reparatien vervaltdie door den tijd veel grootere kosten vorderen. De lieer Verweijde is het wel met den vorigen spreker eens, maar begrijpt niet hoe dat men deze woning vroeger op slechts ƒ1500 geraamd heeft. De Voorzitter antwoordt hierop dat er de famielje kamer en de bergplaats toen nog niet bij opgenomen waren. De lieer Boomsma repliceert den lieer Reeringhdat hij niet weet dat er een algemeen verlangen bestaat naar eene dus genaamde famielje-kamerdat ook de Apotheek cn Apo thekers woning hecht en sterk gebouwd moeten wordenen er nogmaals op terugkomt dat de doodgravers woning niet geheid behoeft te worden en de Apotheek wèl, hij begrijpt dus niet waarom liet eerstgenoemde gebouw meer moet kos ten dan liet laatstgenoemde. De lieer Reeringh voert hier tegen aan, dat de kosten van transport naar de begraafplaats grooter zijn, uithoofde dit voor een groot gedeelte per as moet plaats hebben. De heer de Breuk zegt dat door de bouwing van eene kamer voor de betrekkingen, in eene lang gevoelde behoefte wordt voorzien. Wordt daarna in omvraag gebragt en aangenomen. 4.) Verordening opde uitoefening van het beroep van uitdrager. De Voorzitter brengt ter kenuisse, dat de vaste commissie voor die zaken eene concept-verordening ontworpen heeft en die aan den Raad onderwerpt. Daarna wordt dit concept door den Secretaris gelezen waarvan de lioofdbepaling is, dat elke uitdrager verpligt is een register te houdenwaarin hij aaiiteekening houdt van al de voorwerpen die door hem gekocht, verkocht cn ge ruild wordenmet vermelding van datums en de namen van de verkoopers, en ingeval die niet bij hem bekend zijn, de inkoop alsdan niet mag plaats hebben dan in bijzijn van twee bij hem bekend zijnde getuigenwier namen moeten worden aangeteekend. Voorts dat op eiken eersten werkdag van iedere maand do uitdrager verpligt is, om zijn register aan den Commissaris van Politie ter iuzage aantebieden, dat ook de gekoekte voorwerpen gedurende de drie eerste dagen in den winkel moeten worden geplaatst en zoodanig dat ze voor een ieder zigtbaar zijn. Ook heeft de Commissaris ten allen tijde toe gang tot liet huis en bergplaatsen van den uitdrager. Na eene discussie tengevolge w:aarvan eenige artikelen eene kleine wijziging ondergaanwordt deze verordening aan genomen. 5.) Rapport Maatschappij van Landbouwenz. De Voorzitter zegt dat liet eerste gedeelte van dit rapport uitgebragt door de commissie voor die zaken, loopt over de verplaatsing der mestbelt naar de stortgronden ten westen van het Noordhollandsch kanaal; en het tweede gedeelte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1