«Ocföcr, JTtcuraeötep, Wiffemsoorö, C115. M 101. 1862. Tweede Jaarnan*». n n NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 ]Mcn abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgcvcr S. Gii.tjks. ZATURDAG i)e prijs der AdveUTE.ntik.v is van 1t regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtcntien intezenden. Ingezonden stukken een dag vrocircr. 17 MEI. De geprojecteerde Heldersclie Kiesvereeniging. Eene publieke zaak, schijnt, naar het oordeel vau som migen eene publieke behaudeling noodig te hebben. Ten minste zoodanig hebben wij opgevat de welwillende toezen ding van 't Reglement der Heldersclie Kiesvereeniging, ten einde de daarin opgenomeue bepalingen in ons blad te be spreken, met bijgevoegd verzoek de aan-of opmerkingen die ons daarin mogten in bet oog vallen, openbaar te behandelen. Wij mogen niet nalaten daaraan gevolg te geven, doch zullen ons alleen bepalen tot de behandeling van die artike len die tot gedachten-wisseling zouden kunnen aanleiding geven, zonder ons in te laten met de anderen, die vau enkel buishoudelijken aard zijn. (Art. TI, 111, V, VIII, IX en X). Het doel (en hierop berust veel) der vereeniging is//om zich te verstaan en met elkander zamen te werken tot de verkiezing van eerlijkebekwame cn vrijzinnige leden van do Tweede Kamer der Staten-Generaalde Provinciale Sta ten cn den Gemeenteraad; d. i. van personen van wiemen, met eetiige zekerheid, mag veronderstellen de geschiktheid cn den wil te hebben, om onze staatsinstellingen volgens milde beginselen te handhaven, toetepasseu en verder te ontwikkelen, Bij de keuze vau candidaten wordt alléén gelet op eerlijkheid, bekwaamheid en staatkundige gezindheid. Is er mogelijkheid om de bedoeling eener vereeniging dui delijker en eenvoudiger aan te toonen Wij gelooven 't niet, maar meenen toch dat de toepassing vau die bedoeling groote stof tot discussie kan en zal opleveren. Vooreerst valt in bet oog de uitdrukking: //vrijzinnige leden", die wij zouden vertalendoor uliberalen"om nog niet eens gebruik je maken van bet woord: //radicalen", dat in den laatsten tijd is in zwang gekomen. AVat zijn in onze gemeente (want de kiesvereeniging be paalt zich alleen tot deze) vrijzinnige leden in den zin der liberaliteit 't Is waar, de vereeniging geeft een blijk van vrijzinnigheid door 't verschil in geloofsbelijdenis niet in aanmer king te nemenmaar wat zijn de overige waarborgen die ze zou de kunnen leveren opdat hare candidaten aan de vrijzin nige rigting voldoen Wij zouden meenen dat 't bestuur der kiezersvereeniging in aanmerking zon kunnen nemendat onze gemeene voor de keuze van een lid der Staten-Generaal een ondergeschikt district is, en dat ze daarom, verre van zelf leden te stellen, zou moeten afwachten welke candidaten door de kiezers- vereenigingen in het hoofd-kiesdistriet worden gesteld, ten einde daardoor eendragtig zamen te werken. AVat de Provinciale Staten betreft, de afgevaardigden voor dat ligchaam zijn dikwerf in de gelegenheid den bloei en de welvaart der gemeente die ze vertegenwoordigen te bevor deren, en daarom is 't noodig daarin mensehen te hebben die bespraakt zijn en voor hunne opinie durven uitkomen. Eene zoogenaamde //politieke rigting'' is, naar naar ons be scheiden oordeel, minder noodzakelijk om als candidaat voor de Provinciale Staten op te treden, maar alleen grondige kennis van zaken in dc provincie, in verband tot de gemeente, heldere en opgeklaarde begrippen nopens al wat hare belan gen meebrengt, en voornamelijk dc moed, om, des noods alleen, zijn gevoelen te durven verdedigen. Aran groot belang is zeker de verkiezing voor deu Ge meenteraad. Wanneer wij een candidaat konden vinden die aan dc vereisebten bij bet Reglement vastgesteld, voldeed, we zouden niet aarzelen hem onze stem te geven, wie bij ook zijn moge. Maar wij gelooven dat 't practiscb groote moeite zal kosten om personen te vinden, die ook slechts gedeeltelijk daaraan, naar bet gevoelen van de meerderheid van de leden der kiesvereeniging, voldoen. Reeds te dikwerf is in dit blad gesproken over verkie zingen voor den Gemeenteraaden over punten die in dat ligchaam behandeld zijndan dat wij 't noodig zouden oor- deelcn, wederom ons gevoeleu te kennen te geven nopens de voorwaarden waaraan een onafhankelijk liberaal lid moet voldoen. Dit staat reeds geschreven in een der eerste Nos. van dit blad: *AArij mogen noch kunnen hier namen ter aanbeveling noe men, want ieder kiezer zal, zoo bij zelfstandig is en denkt, zelf wel kunnen beslissen welke der aftredende leden bij de eer eener herkiezing waardig acht, of welke personen hij anders in hunne plaats wenscht te zien; maar toch meenen wij er ernstig op te moeten aandringendat men voorname lijk er op letteof zijdie zij als hunne vertegenwoordi gers afvaardigen, wel onafhankelijk zijn, en in zaken van welken aard ook, naar hunne eigene overtuiging, zonder invloed vau anderen, hunne goed of afkeurende stem kun nen uitbrengenwant daarvan hangt in vele omstandigheden bet lot cn de toekomst der gemeente af. Misschien is er hier nog een bezwaar, dat in grootere gemeenten zelden wordt aangetroffen, (en waaraan wij ook naar ons oordeel de voorloopige raadsvergaderingen toeschrijven) namentlijk, dat vele leden niet gewoon zijn in bet openbaar te sprekenen meenendat er eene bepaalde welsprekendheid toe noodig is, om in eene publieke ver gadering het woord te voeren, of hunne stem te motiveren; indien dit het geval is, achten wij deze meening ten eene male onjuist, enkelen zijn cr, die van de natuur een groot oratorisch talent ontvangen hebben, en daardoor in staat zijn, onmiddelijk eene uitstekende rede te improviseren doch deze zijn uitzonderingendie slechts uiterst zelden worden aangetroffen, die voor den bezitter hoogst aangenaam zijn, docli volstrekt geen vcreisehte om een eerlijk en onafhan kelijk raadslid te wezen. Zóódanig lid toch, zegt zijne mee ning, spreekt zijne overtuiging uit, altijd met inachtne ming der vormen en zonder zich ooit tot personaliteiten te verlegen, en bekommert zich niets over de meening en over tuiging zijner medeleden, die wederom hunne stem naar hunne opinie uitbrengenzonder //den last van of rugge spraak met hen, die benoemen". (Zie art. 45 der G. AAr.) Nog pleit er een andere grond voor de verkiezing vau onafhankelijke leden. Zoodra toch een raadslid niet vrij is in het uitbrengen zijner stem zal hij ook de discussie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1