weede Jaargang. 180 <QefÖer, JTteutocÖtep, lïïiffemsoorö, eiifi. WOENSDAG 21 MEI. Jlü 102. 12txM NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgcver S. Gii.tjes. Dc prijs der Advertentie* is van 11 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcnticii iutczcudon. Ingezonden stukken een dag vroeger. De geprojecteerde Heldersche Kiesvereeniging. {Slot). Hebben wij in ons vorig nommer getracht dc vereischten aan te toonen, die wij voor noodzakelijk houden om in het algemeen een goed lid te kunnen zijn van een Gemeente raad, thans zullen wij een woord in het midden brengen omtrent een enkel punt, dat wij van groot gewigt achten, en dat welligt alleen in onze gemeente moet worden ver meld; een punt dat wij sterk aan de aandacht der kiesver eeniging (zoo ze definitief tot stand komt) wenschen aan te bevelen, welks opname in het reglement we onmisbaar achten, en dat voor eene liberale, eerlijke, onafhankelijke vereeuiging (zoo ze wezenlijk goeds wenscht te stichten en haar liberaal programma door daden, in plaats van door woorden te staven) van uitgestrekt gewigt is. Wij hebben op dat punt reeds herhaaldelijk gewezen in de eerste nommers van dit blad1toen koesterden wij nog de hoop dat men ons of vau dwaling zou overtuigenof onze argumenten weerleggeneene verwachting die nooit verwezenlijkt is, en op welker vervulling wij zeker thans niet meer rekenen. Wij bedoelen de voorloopige vergade ringen van den Gemeenteraadzoo als ze alhier worden gehouden. Overbodig en onnoodig is het thans wederom te betoogen dat ze strijdig zijn met de wet. Van al hetgene daaromtrent vroeger door ons in de hierboven aangehaalde nommers is geschreven, kunnen wij niets terugnemen, en ook van an dere zijden werd ons gevoelen gestaafddat die voorloopige bijeenkomsten niet met de bepalingen der wet zijn over een te brengen. Onzeker toch is men of in die zamen- komsten niet wordt gehandeld over punten welker openbare behandeling is voorgeschreven, en welker discussie zelfs iu eene zitting met geslotene deuren is verboden. Thans, nu alhier eeue kiezersvereeniging kan gevestigd wor den, achten wij'tin naam van 'talgemeen belang, volstrekt noodzakelijk er op aantedringendat in 't vasttestellen re glement de bepaling worde opgenomen//dat zij die de Can- didatuur der Vereenigiug als Raads-leden aannemenzich verbinden geene voorloopige vergaderingen (onder welken naam dan ook) bij te wonen". Mogt 't practisch, en in de eerste tijden, eenige moeite veroorzaken om sommige candidaten vooraf die verklaring te laten afleggen, we zijn er van overtuigd dat ze later overbodig zal worden, omdat die voorloopige vergaderingen moeten vervallen, als ingrijpende iu het beginsel, en strij dig met de bedoeling der Gemeente-wet. Niemaud toch zal in ernst en gemoede willen beweren, dat eeue zamenkomst van alle Raadsleden, (op éénc uitzon dering naten huize van een' enkeleeene zamenkomst die standvastig en regelmatig geschiedt, zou kunnen worden ver geleken met eene vriendschappelijke bijeenkomst. Juist het (1) Zie Nos. 6, 8, 9, 14 en 18 dezer Couraut. tegendeel zou men er uit afleidennl. dat in de voorloopige vergadering de wezenlijke (schoon geheime) behandeling der zaken plaats vond, en dat in de openbare Raads-zitting, slechts datgene werd behandeld en besprokenwaarover men geene redenen vond liet stilzwijgenook in 't openbaar te bewaren. Wij geven hen die leden denken te worden der kiesver eeniging, en die zich opregtelijk kunnen vereenigen met dc liberale grondslagen daarin opgenomen om dat punt niet onopgemerkt te laten in overweging voorbijgaan en tot 't lidmaat- daarvan eene lioofd-quaestie tot toetreding schap te maken. Niet zeer doelmatig komt ons voor de bepaling iu Art. IV. //De Voorzitter verleent of ontneemt liet woordbehoudens beroep op de leden, wier toestemming echter steeds wordt vereiseht tot het geven van het woord, aan hem die reeds tweemalen over hetzelfde onderwerp heeft gesproken". Waartoe deze bepaling dienen moet, is duister, en komt ons voor eene inbreuk te maken op de vrijheid van discussie, die in elke openbare vergadering op den voorgrond moet staan. Wanneer iemand twee malen over hetzelfde onderwerp heeft gesproken, en door eene tegenpartij beant woord, doch niet overtuigd is, moet de weg tot repliek geopend blijven, zonder dat daartoe een verlof der vergadering, of van wieu ook, noodig is. Is liet om onnoodige, lang durige en onbeduidende redeneringen te voorkomeu, dan heeft de vergadering wel andere middelen ter harer beschik king om daaraan een einde te makendan eene reglemen taire bepaling, die den duur der discussie belemmert en hare vrijheid beperken kan. Wij acliteu deze overigens van ondergeschikt belang. Wat de overige artikelen van 't concept-reglement aan gaat deze zijn grootendecls slechts van huishoudelijken aard en behandelen de wijze waarop de keuze van candidaten geschiedt, enz. Zeker is het, dat men het bestuur niet verwijten kan eene poging gedaan te hebben om de magt bij zich te concentreren want deze berustgeheel bij de vergadering. Uit al hetgeen in onze beide laatste artikelen is aan gevoerd blijkt dus dat we de strekking en rigting der geprojecteerde kiesvereeniging voor zoodanig houdendat we 't wenschelijk zouden achten dat ze definitief tot stand kwam, en voornamelijk dat vele kiezers door de toetreding blijk van adhsesie aan dezelve gaven. Dat dc toepassing der beginselen practisch aan zwarig heden zal onderhevig zijn is duidelijk, maar deze kunnen door verloop van tijd en door krachtige zamenwerking om 't beoogde doel te bereiken worden overw onnen. POMTIEK OVERZIGT. Wij bepalen ons heden tot de mededeeling der navol gende beschouwing van den Tijdover den toestand van Europa, eeue beoordeelingdie hoewel uit een eenzijdig standpunt geschrevendoch der vermelding waardig is //Eigenlijk staat de Eransche Keizer nog alleen; want wij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1