Tweede Jaargang. 1802. ijefóer, JïieumeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. ZATURDAG 2i ai EI. Een gerucht. M 105. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zicli bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgcver S. Giltjks. De prijs der Advf.rtentien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vuur des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtentiën intezouden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Niettegenstaande de Staals-Courant bij gelegenheid van de reis des Konings naar Parijs, heeft medegedeeld dat deze alleen ten doel had liet afleggen van een bezoek hij Z.M. den Keizer van Frankrijk,en daardoor als 't ware officieel het gerucht logenstraf te dat zein verband zou staan meteenegeprojectecrde verbindtenis tusschen den Prins van Oranje en Prinses Anna Murat, niettegenstaande de buitcnlandsche bladen 't niet wenschelijke van zulk een huwelijk trachtten te betoogen, blijven de geruchten daaromtrent in omloopen gewoonlijk goed on- derrigte organen meeneu dan ook dat dit plan hoewel door de Slaats-Courant weersprokenalles behalve opgegeven zoude zijn. 't Is onuoodig te melden dat zelfs 't gerucht vau dit plan door de natie ongunstig is opgenomen en vrees en spanning heeft te weeg gebragt, hoewel niemand er in ernst geloof aan sloeg. liet verdient echter thans opmerking dat zich de waarheid van 't feit van het contra-bezoek van Prinses Clotilde en Prinses Anna Murat aan ons hof, hetwelk vroeger betwijfeld werdthans wordt bevestigden zoo als men weet hebben dergelijke rencontre's van vorstel ijke personen meer beteeke- nis dan daaraan in het algemeen wordt "toegeschreven. Alle partijen, zonder onderscheidkeuren die verbindtenis af. De Hoogl. Vkeede schrijft daarover o. a. in de Étoile Beige: fZoo even ontvang ik uw nummer van den 10" dezer, waarin sprake is van een adres aan den Koning betreffende het gerucht van een huwelijk tusschen den prins van Oranje met cene kleindochter van Murat. Eene correspondentie uit 's Hagedie tot den oorsprong dezer manifestatie tracht op te klimmennoemt mij als den auteur van het stuk dat door u wordt opgenomen. Ik moet die eer afwijzen, omdat ik, wel verre van bedoeld adres te hebben gesteld, het niet eens ouder mijne oogen heb gehad. Maar zeer waar is hetdat zulk eene verbindtenis in Holland alge- meene afkeuring vinden zou, en reeds in October van het vorige jaar heb ik dat plan, in een artikel, opgenomen in het Amsterdamsehe tijdschrift de Giils, gebrandmerkt (Jle'lri) als strijdig met onze vaderlandslievende gevoelens en met onze nationaliteit. In dezen zelfden geest heb ik mij onlangs uitge laten op bladz. 28 eener brochure, waarvan ik zoo vrij ben u een exemplaar te doen toekomen. Vreemd als ik ben aan alle partijen, mag ik de qualificatie niet aaunemen, welke die correspondentie op mij toepast, namelijk van orgaan der orangislische of reactionnaire 'partijevenmin ben ik hoofdredacteur van de Utrechtsche Courantik be paal mij er enkel bijom van tijd tot tijd mijne meening in genoemd blad uittespreken, voorzien van mijne volledige naamteekening en oin openlijk te zeggen wat ik voor de waarheid boude aan alle vroegere, tegenwoordige en toe komstige Ministers. //Ik meen van uwe partijdigheid te mogen verzoeken, mijnheer, deze regelen in uw eerstvolgend nummer op te nemen, enz." Dit schrijven heeft in Belgic groote sensatie gemaakt; want men begrijpt dat de Belgenin de gegeven omstandigheden met erkentelijkheid en vreugde zien, dat bijna geheel Ne derland eenstemmig is in de meening, welke zicli verklaard heeft tegen cene verbindtenis tusschen het stamhuis van Oranje en dat der Murats. lu elk geval wordt de toestemming der Staten-Generaal gevorderd voor leden der vorstelijke familie om in liet hu welijk te treden zonder verlies hunner regten (art. 12 en 20 der Grondwet), en 't is ondenkbaar dat deze daartoe zouden besluiteningeval ooit van dit plan wezenlijk sprake kon wezen. "Waarop steunen echter die geruchten? Alleen op de veronderstelde Napoleontische politiek, aar welke men de verovering der Fransclie provinciën van Belgie toedicht. Reeds na den dood van Koning Lcopold zou deze plaats grijpen, als wanneer onze Koning de zoogenaamde Vlaamsche provinciën zou verkrijgen. Men heeft hierbij echter uit 't oog verloren dat de overige Europcsche rijken zulk een verdecling zeker niet zouden goedkeurenen dat ze tot een' algemeencn oorlog zou aan leiding geven. De belangen van Engeland en Pruissen, laten niet toe dat Frankrijk zijn rijk vergroot door toevoeging van Belgische provinciën, want zulks zou de eerste schrede zijn tot de verandering van Europa. Of bij 't eventueel uitbreken van een' oorlog liet helang vau ons land zou medebrengen partij te kiezen voor Frankrijk, en ten koste van duizende menschenlevens en millioenen schats eenige provinciën te erlangen uit de hand van den Fransehen keizer, waardoor 't verpligtingen zou aangaandie later kunnen blijken na- deelig te zijn, betwijfelen wij zeer. 't Is waar, de stand der zaken in Belgie is op dit oogen- blik verre van gunstig, en bij de agitatie die in t rijk, én voornamelijk in Antwerpen, hcerscht, zon de dood vau koning Leopold tot groote verwikkelingen kunnen aanleiding geven, want 't vermoeden, dat Fransclie influëntie in die beroeringen eene rol speelt, is niet ongegrond. Niet ge loofwaardig echter is 't dat wijtot den duren prijs van een huwelijk van een' prins uit het huis van Oranje, met prinses Murat, ons een gedeelte van de Franschen buit zouden willen toeëigenen. rOLITIEK OYERZIGT. De botsing tusschen Pruissen en Keurhessen ontstaan, te midden en zelfs ten gevolge van de verkiezings-quaestie is thans onvermijdelijk geworden. Een ontvangen telegram heeft ons doen ziendat in een Ministeraad onder pre sidium van den Keurvorst gehouden, het ultimatum door Pruissen ten gevolge van de kwalijke bejegening aan den heer von Willisenaan de Keurhessische regering gesteld van de hand is gewezen. Eene latere ontvangene dépêche is dit berigt komen bevestigen en deelt daarbij op stellige wijze mede dat de Pruissisclie gezantde lieer von Sydoiv,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1