Tweede Jaargang. «geföcr, JïtcuiöeÖiep, WtffemsoorÖ, etift. WOENSDAG 28 MEI. Een >voord van de Redactie. J\o 104. 1802. \U' NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgeverS. Giltjes. De prijs der Aüveutextien is van 14 regels 40 CentsVoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcntien intezondcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. In een der vorige nommers dezer Courant (No. 99)was de Redactie, getrouw aan liet programma, door haar bij 't verschijnen gegevenverpligt, zich naar haar gevoelen bezig te houdcu met de herkiezing voor leden der Provinciale Sta ten even als ze zulks doeu zal bij de benoeming voor eeu lid der Staten-Greneraal en voor leden van den Gemeenteraad. Reeds vroeger (en hierop moeten wij wijzen) heeft zij te kennen gegeveudat zij personen van zaken wenscht te schei den, en dat zij eene beoordeeling, goedkeuring of afkeuring vau personen in hun staalkundig levenmeent te behooren tot de bevoegdheid der Redactie van een blad. Eene onafhankelijke Courant toch, is, naar onze beschei- dene meening, een orgaan waarop men vertrouwen moet kun nen stellen, voornamelijk wanneer 't met het motto: '/Audi et alteram parten»"' (hoor uw tegenpartij) 't licht zag. De beweringen der Redactie zijn tot nog toe zelden of nooit weersproken, en terwijl men veronderstelt dat die Redactie, algemeen bekend is (zie o. a. 't ingezonden stuk in No. 44 waarin men op deze bekendheid wijst) vond men het thans noodig en nuttig, den naam te noemen van een enkel per soon ten einde als 't ware de zaak van 't publiek terrein af te brengen, om er eene personele quaestie voor in de plaats te stellen. Dat deze handelwijze edel mag genoemd worden, durven wij niet beweren, maar kan alleen worden beschouwd, als een uitvloeisel eener oogenblikkelijke inspraak van een gekwetst gevoeL Men zal het der Redactie ten goede houden, dat ze, zonder hare woorden, in No. 99 geschreventerug te nemen, en bij deze blijvende persisteren, geen gevolg geeft aan de uitnoodiging om aan te toonen in welke vergaderingen feiten siiet zouden geschied zijn of woorden niet zouden gesproken zijn. Indien men acht slaat op hetgeen door haar eeuige regels verder in hetzelfde nommer der Courant is geschreven nopens de herkiezing van den lieer Poortman als lid der Tweede Kamer, zal men duidelijk en klaar ziendat ze niet schroomt aan te toonen dat hare beweringen waarheid be vatten, zoodra de feiten wel gebeurd, of woorden wel ge sproken zijn. De geheele redenering der Redactie komt eenvoudig]ijk hierop neêr: '/dat voor zooverre haar bekend is, ze volstrekt niets weet van de verrigtingen of handelingen van onze af gevaardigden in de Provinciale Statenterwijl ze die van 't Texelsche lid voor te bekend hield om ze aau te voeren. In 't eene geval weet ze niet, in 't andere wel. Te bewij zen iets wat ze niet weetis ondoenlijk. Men kan aanvoeren of vragen: waarin bestaan de redenen om de candidatuur van den heer Kikkert wèl aan te beve len en te ondersteuuen Daarop is te antwoorden, en ver wijzen wij naar de stukken, waaruit de buitengewone werk zaamheid van dien heer blijkt: Men leze den Echo Universel, Journal des Pags-Bas van 29 November 1S57, en men zal zien hoe de uitstekende diensten van de II.H. C. van der Sterr en J. L. Kikkert aldaar w orden besproken. Men boude 't ons ten goede dat wij den welverdienden lof, daar aan den eersten toegebragt hier niet overnemen, maar ons bepalen mede te deelen wat wij daar vinden betreffende den heer Kikkert: »/M. Kikkert est un des principaux promoteurs du progrès agricole et commercial de 1'ile de Texel. Ou lui doit 1' endiguement du poldre Prince llenri, la créaliou d'un service de batcaux a vapeur entre Texel et le Nieuwediep, 1'équipement d'un grand nombre de barques-pêcheurset d'autres entreprises d'utilité locale trop longs a énumérer. Nous avons sous les yeux unc carte géographiquemarine et agricole de 1'ile de Texel qu'il a dressée dans ses mo- ments perdus. Dans 1'exactitude des iudieations, le soin du détailon retrouve 1'homme dévoué de cocur et d'ame aux intéréts du petit coiu de terre sur lequel il a concentré ses afl'ections". Wat zegt gij, onpartijdige lezer, van dit oordeel reeds in 1857 geschreven in een blad der Residentie? Het is ons niet doenlijk hier alles aantevoeren wat door den heer K. is verrigt, ten voordeele zijner plaats, met 't oog op de belangen van Texelen ten nutte van zijn eveninenseli; in den Antwerpschen Précurseur van Woens dag 7 November 1860 kan men zich daarvan overtuigen, (1) terwijl zijne behartiging der provinciale belangen ge noegzaam blijkt uit zijne bemoeijingen in de zaak der door graving van Holland op zijn smalst, om van de tallooza overige niet te gewagen. (2) Wanneer wij bier de gronden aanvoeren die der redactie aanspoorde, om, zooveel mogelijk, (en boewei ze 't onnoodig achtte,) de kiezers uittcnoodigen hunne stemmen uittebrcn- gen op den heer Kikkert, geschiedt zulks alleen om bij onze lezers de overtuiging te vestigendat wij in staat zijn liet bewijs te leveren van hetgeen wij beweren wèl geschied te zijn. Wij zeiden in ons artikel over de verkiezingen. //De ijver en de bekwaamheid van dien heer zijn te over bekend dan dat wij het noodig zouden oordeelendaarvan breedvoerig te moeten melding maken". Het boven aange voerde bewijst genoegzaam den ijver en de bekwaamheid, welker bestaan wij beweerden; vindt men ze onvoldoende, men vindt ons bereid ze met vele anderen te vermeerdereu. Zoo als wij reeds zeiden, men heeft de zaak van het publiek terrein afgebragt en er eene personele quaestie van gemaakt. Dat zulks onbillijk is zal iedereen toestemmen maar 't behoort niet tot de bevoegdheid der redactie die on billijkheid aan te toonen, evenmin als ze het regt heeft te vragen //waarom een privaat persoonijvert voor de candi datuur van iemand, dien hij nooit gezien of gesproken heeft". Men zou daarin een blijk van onpartijdigheid kun nen vinden. Personen te scheiden van zaken is een dringend vcr- eischte voor ieder die openbare staats-ambtenals lid van den Raadvan Provinciale Statenvan de Kamer der Staten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1