JjefÖer, JTieutueÖtep, IMfemsoorÖ, en,v J\°. 105. Tweede Jaargang. 1862. ZATURDAG 51 M E I. Verkiezingen. 1 i' NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATUltDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denüitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcntiöu intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De 10cu Junij a. s. is de dag, waarop de kiezers in ons district wederom hunne stemmen zullen uitbrengen op hem dien ze meenen het meest geschikt te zijn de belangen van het Vaderland te vertegenwoordigen, en dien ze achten de man hunner keuze te zijn. De helft toch der bestaande Kamer der Stateu-Generaal zal aftredenomhetzij herkozen te worden, hetzij zich door anderen vervangen te zien. Voor onder-kiesdistricten is de keuze altijd mocijelijkèn omdat ze zich gewoonlijk moeten onderwerpen aan de can- didaten van 't hoofd-kiesdistrict, èn omdat ze te weinig in getale zijn om op zich zelv' een afdoende meerderheid te vor men. Van daar welligt ook de reden dat sommige leden ten allen tijde worden herkozen, hoewel de onderdistricten geheel andere representanten wenschen, van daar ook de woudcrliuge ciiaos van opiniendoor de vertegenwoordigers voorgestaan, wanneer het locale belangen betreft. De dis cussie over de spoorweg-wet heeft genoeg doen zien hoe deze bijna overal op den voorgrond staaneene advertentie van Nijmeegsche kiezers toont voldoende aandat men den afgevaardigde uit dat district niet wenscht te herkiezenom dat zijne redevoeringen over dat onderwerp minder met de belangen dier stad of van sommige kiezers strookten in een ingezonden stuk van //een zoogenaamd kiezer aan de Zaan" (in de AmsterdamseJie Courant van den 15" dezer opgenomen) wordt ons de heer Eochussbn aanbevolen, omdat dc heer Poortman dc belangen der Zaanstreek in die quaestic niet genoeg behartigde. Overal de strijd tusschen plaatselijke vooruitgang, zeiden of nergens tot heil van 't Vaderland. En tocli is de volksvertegenwoordigingzoo als het woord zelf aanduidt, bestemd om te zorgen voor het heil dcrgansche natie, ze bestaat niet opdat elk representant slechts de ma teriele voordeelen behartige van liet district dat hem afzond. De vraag wien zullen wij kiezen, kan dus alleen eene op lossing vindendoor na tc gaan wie dc persoon is die de meeste geschiktheid heeft om het district met waardigheid te representeren on tevens keunis genoeg bezit om de on derlinge belangen der ingezetenen van het gansche land met elkander in verband te brengen. Tot nog toe heeft het hoofd-kiesdistrict, voor zooverre ons bekend is, geene keuze uitgebragt, en wij kunnen dus slechts oordeelen over diegenen die ons het meest waar schijnlijk voorkomen gekozen te zullen worden. Onder deze bekleedt de heer Poortman eene eerste plaats. Sedert jaren representant van ons kiesdistrict, liberaal, cn der constitutionele beginselen toegedaanverdediger der algemeene belangenzouden wij niet aarzelen hem wederom aantebevelenware het nietdat wij een afgevaardigde nit ons eigen district, voor verkieslijk hielden. Men zal vragen misschien waarom wij, (naar de opvat ting van sommigen) in tegenspraak zijn met ons zelv' daar wij beweren dat de afgevaardigde alleen 's rijks belan gen niet die van 't kiesdistrict moet voor oogen houden en toch te gelijker tijd een inwoner der provincie dc voorkour schenken. Indien er eene enkele reden bestond om den heer Poortman, die te Schiedam woont, hoogcr te stellen dan eenig inwoner van ons district, we zouden niet aarze len den kundigsten en bekwaamsten candidaat te kiezendoch caeteris paribus, zien wij niet in waarom wij een afgevaar digde moeten zoeken uit eene andere provinciewanneer we er in onze eigene een vinden kunnen, van wiens liberale beginselen, ijver, volhardingen goeden wil we do overtui gendste bewijzen hebben. Er kunnen ook omstandigheden voorvallenwetsontwerpen in de Kamer komen, waarbij 't noodzakelijk is dat de af gevaardigde met de plaats en hare belangen bekend zij. Zoo vinden wij o. a. in de AmsterdamscAe Courant van Woensdag jl. een berigt omtrent het stranden von de schoener Fe/me- chiena Hendrinain de Eijerlandsche gronden, en 't betreu renswaardige van 't gemis van een vuurbaak op Texel, op welker noodzakelijkheid reeds zoo dikwerf en bij herhaling- is gewezen. Ook in de Tweede Kamer is dit punt ter sprake gekomen, doch zonder gevolg. Het is overbekend dat de heer Kikkert zich sedert jaren voor deze baak be ijvert, en alle pogingen heeft in T werk gesteld om die baak te verkrijgen, bij is dus de man die beter dan de hr. Poort man in staat zou geweest zijn bij de behandeling van dit onderwerp, bij de leden der Kamer de overtuiging te vestigen van de dringende behoefte die er aan die baak bestond, en hoewel wij hieruit volstrekt niet willen afgeleid zien dat dit alleen voldoende zou zijn om den heer Kikkert te stellen in plaats van den heer Poortman, is 't eene ontegenzegge lijke waarheid dat daar waar 't algemeen belang van 't rijk zamenvalt met dat van eenig districthet wcnschclijk is dat 't district door een inwoner daarvan gerepresenteerd zij die kennis heeft van zaken, en bekend is met plaatsen en omstandigheden. Verschillende kiezers zijn er die den heer Kikkert wen schen te stemmen als lid voor do Staten-Generaal ter ver vanging van den heer Poortman. Of die wensch vervuld zal worden moet de uitkomst leeren, en zeker is het dat wanneer wij hopen dat ze slagen moge, het alleen daarom isdat wij dien heer meer bekend houden met de belangen van Noordholland dan den heer Poortman. In eenige onzer vorige nommers waren wij verpligt, over den heer Kik kert te spreken als lid der Provinciale Staten en voerden wij verschillende punten aan, waarom wij vroeger de her kiezing van dien heer als zoodanig aanbevalen. Geven wij thans kortelings de gronden op waarom wij den heer Kikkert in staat achten met waardigheid eene plaats in 's lands vergaderzaal intenemen. Slot volgt.) POLITIEK OVERZIGT. In de laatste zittingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn de discussien voortgezet over 't wetsontwerp tot nadere regeling van 't koloniaal batig slot. Voorname- lijk waren die over 9 (gebeurtenissen in Cheribon in ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1