M 107. Tweede Jaargang. 1802. «jjeföer, JlieuraeÖtep, IMtemsoorÖ, en,v ZATURDAG 7 JUK IJ. Verkiezingen. NIEUWE COURANT VAIV DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deuUitgever S. Gii.tjks. De prijs der Adveutf.ntien is van l1 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en rijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcnticn intezendon, Ingezonden stukken een dag vroeger. "Welke zijn de redenen die ons konden aansporen tegen over den heer Poortman, een' nieuwen candidaat te stellen, wiens naamhoewel in ons district algemeen met eere bekend nog niet behoort tot die der twee en zeventig uitverkore nen der natie. Dit was de vraag die wij in 't slot van het vorig artikel opperden en tot welker beantwoording wij thans zullen overgaan. Niemand zal van ons vorderen dat wij de liberaliteit des lieeren Kikkert bewijzen. De zoogenaamde politieke libe raliteit kan slechts uit het daadwerkelijke politieke leven worden aangetoond; de beginselen die men voorstaat kunnen slechts uit de algemeen bekende redevoeringen beoor deeld worden, en slechts naar deze kunnen de kiezers hunne stem uitbrengen. Dat de uitslag dier stemming somtijds zeer inconsequent is, hebben wij voor ons kiesdis trict reeds vroeger aangetoond, en verwijzen den belangstellen den lezer die meer over dit onderwerp mogt willen wetennaar het hoofdartikel in de Arnhemsche Courant van Woensdag jl., waarin deze punten naar waarheid en onbevooroordeeld behandeld wordenals wordende daarin de schuld van de zwakte en inconsequentie der Kamer (ook door ons in N°. 57 en 58 beweerd) geweten, niet aan de personen der volksvertegenwoordigingmaar aan de kiezers die ze afvaardigden. In Juuij 1858 werd de heer Poortman met 700 van de 1095 uitgebragte stemmen verkozen, en wij achtten toen die keuze gelukkig. Dat ons kiesdistrict ook nog door eeu ander dan door een anti-revolutionnair in de Kamer gere presenteerd werd was noodzakelijk. Maar thans zijn de tijden veranderdwij leven onder eeu liberaal bewind welks kracht, (zooals door den heer Thorbecke zelf verklaard is) bestaat in de kracht zijner beginselen. I's de heer Kikkert liberaal? Wij voor ons zien geene zwarigheid deze vraag bevestigend te beantwoorden, in den zin dien wij ons van dit woord vormen. Voor ons is hij liberaal die de belangen van het vaderland en der mensch- heid op het oog heeft, zonder zich door bij-omstandigheden te laten verlokken, zijne stem te geven aan eene zaak die liij voor onregtvaardig houdt; doch die eene zaak, die hij regtvaardig meent, durft te dienen. Tegen den heer Poortman worden grieven ingebragt, welker waarde wij niet willen beoordeelen, docli die wij meenen aan het oordeel der kiezers van ons district te moeten overlaten. Wij vinden namelijk in het Algemeen Weekblad een ingezonden stuk nopens de verkiezingen, •waaraan wij de volgende zinsneden ontleenen wWaaraan heeft de heer Poortman de Schiedamsche No taris, die ten eenenmale vreemd is aan destreek, de onder scheiding verdiend, om voor het district Alkmaar in de Kamer te zitten? Wij weten wel, dat hij is uoflwvertegenwoordiger en niet vertegenwoordiger van liet district; wij weten ook dat men zijn afgevaardigde huiten liet district kan kiezen. Maar er moet dan toch eenige band bestaan tusscheu de kiezers en hun afgevaardigde. Bij de beoordecling van hetgeen het algemeen belang vordertkomt zeer dikwijls de kennis te pas van bijzonde re en locale belangen. Waar heeft ooit de heer Poortman getoond, dat hij met de belangen van het Alkinaarsche district hekend is? Waar heeft hij ooit, als liet te pas kwam en geoorloofd was, zich de belangen van het Alkmaarsche district aangetrokken? Bij ons weten nergens en nnoH. Maar wat wij wèl weten, is dit; dat hij hij de twee allergewigtigste gelegenheden de belangen van dat district, bepaaldelijk van de nijvere Laanslreekop de meest on verantwoordelijke wijze heeft tegengewerkt. Wij moeten die merkwaardige gevallen in het geheugen van de Zaan- landsche kiezers vooral terugroepen. In 1859 was de herziening aanhangig van het tarief van in- en uitgaande regten. lil dat tarief was voor olie van plat en rond zaad voorgesteld een regt van ƒ2.20 per 100 pond tot 1 Januarij 1864, van ƒ1.10 na dien tijd. De heer van Poreest stelde een amendement voor, om liet regt van 2.20 als blijvend regt aan te nemen en de voor gedragen verminderiug na 1 Januarij 1864 te doen ver vallen. Op de meest krachtige en heldere wijze toonde hij, dat hij voor de belangrijke industrie der 116 aan de Zaan gevestigde olieslagers niet vroeg bescherming, maar toepassing van den regel van het tarief, die een normaal regt van 5 pCt. aanneemt; terwijl de regering het regt na 1S64 voor de olieslagerijen tot 2*- pCt. wilde doen dalen. Het in alle opzigten billijke en met het algemeen belang in geenerlei opzigt strijdige amendement werd door andere afgevaardigden geheel onzijdig ten aanzien van de Zaanstreek, met klem ondersteund. liet werd met 43 tegen 25 stemmen verworpen. Eu wie was onder de tegenstemmers? De lieer Poortman, die daarbij niet eens de moeite genomen heeft om in dit bijzonder geval van de gronden zijner stem rekenschap te geven. De Zaanlandsche indus triëlen kunnen daaruit berekenen, hoe die heer hunne be langen bij de nieuwe, thans aanhangige tariefsherziening zal behartigen. En nu het tweede voorbeeld van de belangstelling die het Alkmaarsche district hij den lieer Poortman ontmoet. Bij het ontwerp der spoorwegwet van 1860 was de Noord-Hollandsche lijn voorgesteld te zullen loopen van Amsterdam door de Zaanstreekof van Haarlem, langs Alk maar, tot het Nieuwediep. De regering liet dus onbeslist of de lijn door de Zaanstreek zou loopen. Wederom was het de wakkere afgevaardigde uit Alkmaar, de heer van Foreest, die de belaugeu van het distriethier vooral zonder inbreuk op het algemeen belang, met klem deed gelden. Hij stelde een amendement voor, om reeds dadelijk bij de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1