i8oi; <§efÖer, Jïieuojeöiep, WiffemsoorÖ, mij. Belgie. Tweede Jaargang. WOENSDAG 11 JEN IJ. M 108. NIEUWE COURANT VAX DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjes. Zij, die zieh met 1 Julij op dit blad wenschen te abon neren, tegen den prijs van ƒ1.30 in de 3 maanden voor binnen, en ƒ1.50 franco per post, buiten deze gemeente, ontvangen van lieden af gratis de nog iu deze maand ver schijnende nommers. In eenige onzer vorige nommers hebben wij de aandacht onzer lezers trachten te vestigen op den toestaud van Europa in het algemeen, en later op dien van ons land in het bij zonder. Wij zullen thans een blik werpen op het koningrijk, door grenzen, historie als anderzins, naauw met het onze verbonden, maar door oumetelijke belangen gescheiden; een koningrijk dat thans meer de oogen op zich doet vestigen, dan 't kleine maar rustige Nederland, en dat een onderwerp van geschil zou kunnen worden tusscheu de groote mogend heden van Europa. Wij behoeven onze lezers niet te zeggen dat wij Belgie bedoelen. Terwijl Nederland zich bezig houdt met de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, terwijl de verschil lende partijen binnenslands trachten hunne opinien te doen zegevieren, terwijl inwendig de strijd, (die in constitutionele staten altijd bestaan zal)wordt gevoerdom tot een principe terug te komen, wordt Belgie door inwendige twisten geteisterd. Om de redenen daarvan na te gaanzouden wij in ge schiedkundige herinneringen moeten treden, die onze lezers wel bekend zullen zijn, want om den toestand van een land te begrijpen, is 't niet voldoende het tegenwoordige te be- oordeclen, maar men moet ook bekend zijn met diè feiten, die aanleiding hebben gegeven tot dien toestanden met de gevolgen die daaruit kunnen worden afgeleid. Ecu volk toch, bestaat niet alleen door zijne tegenwoor dige positie, maar door zijne geschiedenis, zijn verleden, zijne daden.Wat men ook beweren moge van Nederland het moge thans niet meer den invloed hebben op den di- plomatieken gang van zaken, die het in de 17° en lSe eeuw bezat, de sterkte van land- en zeemagt moge achteruit zijn gegaan, Neerlands geschiedenis blijft, van de jongste tijden af, roemvol, en zeker is Nederland zijn naam als volk, groo- tendeels verschuldigd vooreerst aan het standvastig karakter der natie, en meer nog dan dit, aan de gehechtheid van het volk aan het huis van Oranje. Welligt zal men vragen hoe de beschouwing van Neder land, overeenkomt met het hoofd dat wij aan dit artikel hebben gegeven; wij beloofden Belgie te bespreken en be ginnen met ons eigen vaderland. Men vergunne ons, om dit te beantwoordentweepunten op den voorgrond te stellen: 1°. dat 't moeijelijk is Belgie van Nederland te scheidenzoodra de geschiedenis ter sprake komt; en 2°. dat Nederland een staat is, aan welks hoofd zich een vorstenhuis bevindt, dat van ouds-her alles heeft bijgedragen tot zijne vestiging, en dat, zonder groote schok De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór «les Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcntiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. ken, het rijk met het huis van Oranje, écu zijn en zullen blijven. Vestigen wij thans een' onpartijdigen blik op onze na buren maar vestigen wij tevens de aandacht onzer lezers op 't oogpuntwaaruit wij ons oordeel beschouwd willen zien. 't Is algemeen bekend hoe Keizer Alexander van Rus landna den togt van 1812 den slag van Leipzig en later, grootendeels heer en meester was van Europa. Zijn invloed gold veel; de toenmalige prins van Oranje (later Koning Willem II) was door dapperheidin langdurige togten cn de Spaansche oorlogen betoond, hoog bij hem aangeschreven, en daarom was het doel des Keizers, om het Koningrijk der Neder landen dat weder onder 't oude huis van Nassau zou terugkeerenuittebreidenen hij meendedaartoe niet beter te hunnen doen dan Belgie bij ons rijk te voegen. Keizer Alexander meende het goed, zoowel met het rijk als met den Koning, maar hij vergat het diplomatiek be lang van Europa. Zijn gevolmagtigde op het Weencr- Congres, Pozzi-di Borgo, wees er reeds op, dat die vereeniging onbestaanbaar was en andere uitkomsten hebben zou dan men er van verwachtte. Hij had begrepen dat Belgie "de Oostenrijksche Nederlanden" vroeger zoo gretig door Oos tenrijk afgestaan, weinig vruchten zou produceren. Het Weener congres keurde echter de vereeniging goed, en Belgie werd met Holland tot één rijk zamcngesmolten. Het was 't koningrijk der Nederlanden of der zeventien provinciën. Wij zullen ons onthouden een' blik te werpen op de gebeurtenissen n;i dien tijd geschieddo Belgische revolutie blijft voor ons slechts een historieel feit, en onuoodig is het voor de behandeling vau den actuelen toestaud, nategaan aan wieu de schuld daarvan is toe te schrijven, en of men door gepaste maatregelen de scheiding zou hebben kunnen voorkomen. Zeker echter achten wij het, dat de diploma ten die de vereeniging bestreden, duidelijk zagen dat ze noch langdurig noch rustig wezen zou, Op dit oogenblik bestaat er nog eene omstandigheid die Belgie in een' minder gunstigen toestand brengt dan de meeste andere Europesche koningrijkennamelijk de korte tijd, gedurende welke de regerende dijnastie den troon in neemt. Belgie is daardoor minder met het stamhuis vcr- eenigd dan wij met dat van Oranjeof Sardinië met dat vau Savoije. Koning Leopoldwordt over het algemeen gehouden voor den Nestor der Europesche diplomatie, en onwaarschijnlijk is het, dat gedurende zijn leven eenige ver andering in den stand van zaken plaats grijpen zalwat zal echter gebeuren wanneer die vorst komt te sterven? Niet zonder ongerustheid zoekt do diplomatic naar de op lossing dezer vraagwaarvan de rust van Europa afhangt. In Belgie zelve toch zijn tegenwoordig sporen van spanning aanwezig, omtrent de Antwerpsche quaestie als anderzins, die niet strekken kunnen of zullen om den band tusscheu het volk en de regering naauwer toetehalen en dat vreemde invloed in die verwijdering de hand zou hebbenis niet on waarschijnlijk. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1