«geföcr, IlteuroeÖiep, WiffcmsoorÖ, CI15. M 109. Tweede Jaargang. 1862.# ZATURDAG 14 JUN IJ. UITSLAG DER VERKIEZLNGEN NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcuUitgcver S. Giltjes. De prijs der Adveutentiex is van 1V regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Zij, die zich met 1 Julij op dit blad wenschen te abon neren, tegen den prijs van ƒ1.-30 in de 3 maanden voor binnen, en ƒ1.50 franco per post, buiten deze gemeeute, ontvangeu van heden af gratis de nog in deze maand ver schijnende nommers. 36 LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL. 10 Junij 1862. Alkmaar. Aftredend lid de heer mr. K. A. Poortman. Herkozen de lieer mr. K, A. POORTMAN met 606 van de 1171 uitgebragte geldige stemmen. Op den heer ItOCHUS- SEN waren 266 en op den heer J. L. KIKKERT 251 stemmen uitgebragt. Het kiesdistrict telt 3052 kiezers. Bijna twee derden van de kiezers zijn alzoo niet opgekomen. V Gravenhage. Aftredend lid de heer Delpratdie even wel zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Gekozen de heer mr. J. Kappeijne van de Coppello, met 411 van de 629 geldig uitgebragte stemmen. Het getal kiezers in dit dis trict is 2120. Zeer ruim twee derden van de kiezers werkten ditmaal niet mede tot de plaats gegrepen benoeming. Delft. Aftredend lid de heer mr. W. Wintgeus, die her kozen is met 923 van de 102S uitgebragte geldige stemmen. Het getal kiezers in het district bedraagt 2745. Ruim de helft vande kiezers namen dit jaar aan de verkiezing geen deel. Rotterdam. Aftredende leden de heeren mr. A. Iloynck van Papendrecht en J. D. de Fransen vau de Putte. Beiden herkozen, de eerste met 777, de tweede met S02 van de 1100 uitgebragte, geldige stemmen. Het getal kiezers in het district bedraagt 2905. Bijna twee derden van de kiezers onthielden zich aan de stemming. Arnhem. Aftredend lid de heer mr. -E. baron Mackay. Herkozen de heer mr. JE. baron Mackay, met 727 stemmen van de 1303 uitgebragte geldige stemmen. Het getal kie zers in het district bedraagt 2606. Juist de helft der kiezers onttrok zich aan de stembus. Amsterdam. Aftredende leden de heeren mr. G. C. J. van Reenenmr. A. J. 1). van Twist en S. R. van Pranck. (De heer v. Twist stelde zich niet herkiesbaar). Gekozen zijn de heeren mr. G. C. J. van Reenen met 1376, mr. H. M. de Godefroi met 1198 en mr. J. Heemskerk Bz. met 755 van de 1420 uit gebragte geldige stemmen. Het kiesdistrict telt 4371 kiezers. Ruim twee derden van de kiezers zijn te huis gebleven. Dordrecht. Aftredend lid de heer mr. G. A. de Raadt. Herkozen de heer mr. G. A. de Raadt met 471 van de 662 uitgebragte stemmen. Het kiesdistrict telt 2179 kiezers. Ruim twee derden van de kiezers zijn niet opgekomen. Utrecht. Aftredend lid de heer mr. N. P. J. Kien. Her kozen de heer mr. N. J. P. Kien met 6.16 van de 960 uit gebragte geldige stemmen. Het getal kiezers in dit district bedraagt 2831. Ruim twee derden van de kiezers bleven alzoo van de stembus weg. 's Hertogenbosch. Aftredend lid de heer mr. A. 1'. X. Luij- ben. Herkozen de heer mr. A. E. X. Luijben met 936 van de 1062 uitgebragte stemmcu. Het kiesdistrict telt 2689 kiezers. Zeer ruim de helft der kiezers is niet opgekomen. Breda. Aftredend lid de heer N. R. H. Guljé. Herkozen de heer N. R. H. Guljé met 1215 van de 1399 uitgebragte geldige stemmen. Het district telt 3639 kiezers. Bijna twee derden der kiezers zijn van de stembus weggebleven. Gorinchem. Aftredend lid de heer W. C. M. Begram. Herkozen de heer \V. C. M. Begram met 1031 van de 1536 stemmen. Het kiesdistrict telt 2974 kiezers. Ongeveer de helft der kiezers bleef van de stembus weg. Zwolle. Aftredend lid de heer mr. J. P. J. A. graaf van Zuijlen van Neyevelt, die verlangd heeft niet meer in aan merking komen. Overstemming tusschen de heeren mr. G. R. de Meester, die 514 en mr. G. Groeu v. Prinsterer, die 474 van de 1416 stemmen op zich vereeuigde. Het district telt 2965 kiezers. Ruim de helft der kiezers zijn van de stem bus weggebleven. Assen. Aftredend lid de lieer mr. P. vau der Veen. Herkozen de heer mr. P. vau der Veen met 541 van de 636 uitgebragte stemmen. Het kiesdistrict telt 2590 kiezers. Drie vierden van de kiezers zijn dus niet opgekomen. Leeuwarden. Aftredend lid de heer dr. W. H. Idserda. Herkozen de heer dr. W. H. Idserda met 985 van de 1477 geldig uitgebragte stemmen. Het district telt 2988 kiezers. Ruim de helft der kiezers bleef alzoo van de stembus weg. Tiel. Aftredend lid de heer mr. W. F. C. van Lidth de Jeude. Herkozen de heer mr. W. C. F. van Lidth de Jeudc met 539 van de 692 uitgebragte stemmen. Het kiesdis trict telt 1556 kiezers, zoodat ruim de helft der kiezers niet is opgekomen. Eindhoven. Aftredend lid de heer mr. A. A. J. Meylink. Herkozen de heer mr. A. A. .1. Meylinkmet 851 van de 935 uitgebragte stemmen. Het kiesdistrict telt 2162 kie zers, zoodat bijna drie vijfden van de kiezers niet ter stem bus zijn opgekomen. Maastricht. Aftredend lid C. A. Baron de Bieberstein. Herkozen de heer C. A. baron de Bieberstein Rogalla Zawads- ky, met 902 van de 917 uitgebragte stemmen. Het kies district telt 1946 kiezers, zoodat ruim de helft der kiezers niet ter stembus opkwam. Gouda. Aftredend lid de heer M. A. F. H. Hoffman, herkozen met 1080 stemmen van de 184-3 geldig uitgebragte stemmen. Het kiesdistrict telt 3044 kiezers; zoodat de kleine helft der kiezers is te huis gebleven. Haarlem. Aftredend lid dc heer mr. J. Heemskerk Bz.' Deze is niet herkozen; hij verkreeg slechts 164 stemmen; hij verkreeg in 1858 nog 467 stemmen. Overstemming tusschen de heeren mr. F. A. baron van Halldie 225 stem men en den gen.-maj. J. J. van Muiken die 197 stemmen bekwam van de 732 uitgebragte stemmen. Het kiesdis trict telt 1340 kiezers. Bijna de helft der kiezers bleef vau dc stembus weg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1