(jcffler, Jïteuroeöiep, IMfemsoorÖ, cn.v .m no. Tweede Jaargang. WOENSDAG 18 J U N IJ. 1862. Vv NIEUWE COURANT \i; VAM DEM Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjes. De prijs der Adveutentiex is van 11 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertenticn intczendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Zij, die zich met 1 Julij op dit blad wenschen te abon neren, tegen den prijs van ƒ1.30 in de 3 maanden voor binnen, en 1.50 franco per post, buiten deze gemeente, ontvangen van heden af gratis de nog in deze maand ver schijnende nommers. De uitslag der Verkiezingen voor de Tweede Kamer. Meenden wij in ons vorig No. onzen lezers geene ondienst te doen met den volledigen uitslag der verkiezingen mede te deelen men sta ons thans toe een' blik te werpen op dien uitslag, in verband met het tegenwoordig Ministerie. In alle consti tutionele landen is 't tijdstip der verkiezing van de volks vertegenwoordiging van het grootste gewigt, omdat men daardoor den geest van de natie leert kennen; en zeker was de uitslag van deze stemming beslissend, omdat daar door moest worden uitgemaakt of 't Ministerie Thorbecke het bij uitnemendheid liberaal bewind, zoo als men beweert, wezenlijk steun en kracht vond bij de natie. De uitkomst 't is onloochenbaar, beantwoordt deze vraag bevestigend. Wij behoeven de aandacht onzer lezers niet te vestigen op de herkiezing van alle leden tot de liberale partij behoorende, maar moeten ons tot enkele punten bepalen. Hadden wij liever in ons district een liberaal afgevaar digde gekozen gezien, in onze eigene provincie woonachtig, (eene gedachte waarvan wij niet terugkomen), wij verheugen ons in elk geval over de zegepraal van 't liberalisme op 't stelsel van behoud. De verdiensten van't herkozen lidden heer Poortman, zijn ons evenmin onbekend ais de talenten van den heer Rochussen. Beiden zijn mannen van bepaalde beginselen doch staatkundige antagonisten ze representeren verschillende partijen, het zijn de extrèmes, van den een' en anderen kant; doch wij geven bepaaldelijk de voorkeur aan de rigting van 't herkozen lid. Voornamelijk trok de stemming in 't hoofdkiesdistrict Amsterdam onze oplettendheid. Reeds in ons N°. 95, dd. 26 April jl.deelden wij den vermoedelijken uitslag mede, die zich volkomen bevestigd heeft. Daar ter plaatse toch werd ons geschreven //De uitslag der verkiezingen in Junij a. s.wordt met belangstelling te gemoet zien. Voornamelijk de hoofdstad trekt de algemeene aandacht. Naar ik als eene zekerheid hoor, wenscht de heer Duymaer van Twist, na zijne lang durige politieke loopbaan evenmin in aanmerking te komen als lid der kamer, als hij dat wenschte als Minister van koloniën. Zoo men zegt, heeft die heer verklaard dat hij rust verlangde; en wil incn, dat hij zich op zijne goederen in Overijssel zal terugtrekken. Wie zijn opvolger in de hoofdstad zal wezen is natuurlijk onbekend. Het zou mij echter niet verwonderen dat de gewezen Minister van Ju stitie, Mr. Godefroy, zoo hij dit verlangde, groote kans zou hebben in aanmerking te komen." Men ziet de uitkomst be waarheid. Dc hr. van Twist stelde zich niet herkiesbaar, en do heer Godefroij werd met 1198 van de 1420 uitgebragte gel dige stemmen herkozen. Amsterdam mag zich gelukkig re kenen met den uitslag. De heer Godefroy toch is èn als lid der lvainer, èn als regtsgelecrde, èn als Minister van Justitie te algemeen bekenddan dat 't noodig zou wezen dit door daadzaken te bewijzen. Dat zoowel de heeren van Reenenals Heemskerkin de Kamer der Staten-Generaal te huis behooren is evenmin te betwijfelenbeiden zijn men- schen van algemeen erkende verdiensten, van welke de eerste, de uitkomst bewijst het, liet vertrouwen zijner kiezers wist te verwerven en te behouden, en de tweede, misschien door minder edele gronden en machinatien in Haarlem niet her kozen genoeg vertrouwen inboezemde aan de Amsterdamsche kiezers, om te zorgen dat zijne tegenwoordigheid in de Kamer niet werd gemist. Slechts enkele kiesdistricten zijn er waar eene herstemming zal plaats grijpenmaar 't verdient opmerking dat die her stemming in twee districten den lieer Mr. Groen v. Priusterer op den voorgrond stelt. (Zwolle en Leyden). Moet of kan die heer door do liberale partij worden ge kozen door liberale bladen worden aanbevolen Zeker zal de juste-milieu dit bevestigend beantwoorden, want ze wenscht eene vertegenwoordiging, waarin alle beginselen zijn opge nomen in welke de hr. Groende jiolitieke antagonist des heeren Thorbecke, eene plaats verdient. Men boude 't ons ten goedewanneer wij hier wederom mededeelen wat door ons in N°. 59 dezer Courant (2.1 Dec. 1861) over dit onder werp werd geschreven Du choc des opinions jaillit la vérité"; uit belangrijke en wezenlijke discussiën moeten altijd heilzame gevolgen voortvloeijen, en daarom zijn de verschillende partijen, en de verschillende nuances der partijen in eene vertegenwoordiging onmisbaar. Wie herinnert zich niet met genoegen, de uit stekende redevoeringen, cenigc jaren geleden gehouden, door de bekwame hoofden der anti-revolutionaire en der radicale partijen p Ieder onpartijdige volgde met aandacht den strijd tusschen de H. H. Groen v. Prinsterer en Thorbecke over beginselenen, hoewel voor zich zelv' de partij van dezen of geuen trekkende, bragt hij hulde aan de talenten en de bekwaamheid met welke de ander zijne overtuiging ver dedigde. Maar deze waren wezenlijke antagonistendie zonder bij oogmerken en nevenbedoelingen streden voor liunno principes en voor hunne overtuiging". Wij wenschen onze woorden niet terug te nemen, hoewel verschillende organenwaaronder wij bepaaldelijk de UlrecU- sche Courant signaleren, (door ons zoo dikwerf als wezen lijk onpartijdig aangehaald) 't onwenschelijk achten dien heer wederom in de Kamer te zien //omdat zijne wederoptreding in de Kamer, tot 't houden van een dispuut collegie, niet kan begeerd worden". Een oordeel dat ons onverklaarbaar zou voorkomen ware niet de veranderde rigting in 't algemeen van dat orgaan, sedert lang in het oog gevallen, waarom men dus deze beoordeeling in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1