M III. Tweede Jaargang. 1862. $efÖcr, RieumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. ZATURDAG 21 JUNIJ. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATU11DAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Giltjks. De prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien iutezonden. Ingezondcu stukken een dag vroeger. Zijdie zich met 1 Julij op dit blad wenschen te abon- nereu, tegen den prijs van ƒ1.30 in de 3 maanden voor binnen, en ƒ1.50 franco per post, buiten deze gemeente, ontvangen van heden af gratis de nog in deze maand ver schijnende nommers. -'7 op Dingsdag 17 Junij 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Bij den aanvang der zitting zijn afwezig de H. II. Boomsma en de Breuk. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Verordening Bevolkings-Regisler. De Voorzitter zegt, dat, ten einde de bevolking-registers in behoorlijken staat te houden, 't noodig is dat van elke verhuizing regelmatig worde kennis gegevenwaarop lezing wordt gedaan van eene concept-verordening op het verhuizen binnen deze gemeente, waarvan de hoofdinhoud is, dat hoofden van gezinnen en op zich zelf staande personen, ingeval van verhuizing, ver- pligt zijn binnen eene maand ter Secretarie daarvan kennis te geven, op eene boete van ƒ1 tot 3. Niemand het woord verlangendewerd deze verordening met alg. st. goedgekeurd. 2). Verordening Apotheek en Ziekenhuis. Is ingekomen eene missive van de commissie betreflende 't ziekenhuis en gemeente Apotheekwaarbij tevens het ontwerp daarover wordt aangebo den. De Voorz. stelt voor ze ter Secretarie ter visie te leggen. Dc heer Strootinan acht 't beter dat ze bij de raadsleden aan huis worde bezorgd; de Voorz. meent dat zulks strijdig is met het reglement van orde; de heer Strootman meent echter dat het beter wordt gelezen, zoo de leden er te huis kennis van kunnen nemen. Aangenomen. 3). Voordragt Apotheker-directeurZeventien sollicitanten hebben zich aangemeld, van welke vier persoonlijk voor de commissie zijn verschenen en ook worden aanbevolen nl. de heeren Andersen, Dirken, Land en van Marlc, de heer Andersen zag later van zijne sollicitatie af. Aan de sollicitanten is toegekend eene som vau 60 als reis- en verblijfkosten, moetende de verkozene zijne be trekking met 1° October aanvaarden. De heeren Iteeringh en Haremaker worden benoemd tot stemopnemers. Verko zen: de heer J. Dirken met 10 stemmen. Dc heeren Land en van Marlc erlangden ieder eene stem. 4). Wijziging Verordening Uitdragers. Dc Voorzitter deelt mede dat door Ged. Staten dc bemerking is gedaan, dat een artikelvoorkomende in die verordening in strijd is met de wet, en doet de uitnoodiging dit artikel te wijzigen. Dit artikel verpligtte de uitdragers om de politie ten allen tijde in hunne woningen toe te laten. Op voorstel van den Voorz. wordt dit artikel uit de verordening weggelaten na de op merking dat deze verordening genomen is naar die van Delft, alwaar dezelfde bepaling is toegestaan cn in werking is, terwijl ze ook in meer gemeenten bestaat. Dc heer Iteeringh stelt voor bij het antwoord aan Ged. Statendaarvan melding te maken. 5). Regeling der belooning van de gemeente-ambtenaren. Ten gevolge vau vroeger besluit waarbij bepaald is dat de gemeente-ambtenaren tot 1 Julij op gelijk tractement ieder van ƒ450 zouden werkzaam zijn, en eerst dan tot de verdeeling in klassen over te gaanwordt thans op voorstel der speciale commissie besloten die regeling te bepalen als volgt lc klasse: Knave, Amse enBerkeljon, ieder op een trac tement van ƒ550, met bijzondere bepaling voor Amse dat hem vrije woning wordt toegestaan zoolang hij de brug bedient, doch met intrekking van de toelage van ƒ25 als sub-ontvanger. 2° klasse Steilberg, Moorman, Boll en van de Wedde ieder op een tractement van ƒ500 en 3° klasse Haremaker, NieuwenhuizenValkenburg, Stienstra en de Boer, ieder op een tractement van f475. 6). Verzoek verhooging Wedde Hulp-onderwijzers. Ingevolge rapport van de commissie belast met de zaken van het ouderwijs, waarbij aangevoerd wordt dat de tractementen der hulponderwij zers in vergelijking van andere gemeenten billijk zijn, wordt besloten vooralsnog op het verzoek niet gunstig te beschikken. 7). Verzoek Lokaal Industrieschool en verhoogde Subsidie. Wordt toegestaan aan het Depart. Helder Her Maatsch. tot Nut van 't Algemeenhet gebruik van nog een der lokalen in het Werkhuis en tevens de subsidie verhoogd metƒ100 'sjaars. 8). Vergunning Uilboutoing Zeedijk. De Voorz. zegt dat bij de bestrating der Achtergracht de zienswijze van sommige leden van de commissie van onderhoudsw. was, om al dc belemmeringen van stoepen en hekken vooraf te doen op ruimen; andere leden waren van meeniug dat alleen drie steenen trappen daarvan moesten uitgezonderd worden. Eene lijst van uitbouwingen op dat terrein wordt voorge lezen, en dc Voorz. herinnert dat de eigenaren geen regt hebben op den grond waarop die uitstekken staan. De heer de Breuk komt in de vergader, en neemt zitting. De heer Zurmuhlen ziet de noodzakelijkheid der oprui ming niet in, omdat aan de voorzijde ook stoepen zijn; Spreker zegt dat er niet gereden wordt dan door de equipage van Sarphatien dat er ook geen geregelde rijweg kan gemaakt worden, omdat de kluft het doorrijden belemmert. Dc heer Strootman weerlegt den heer Zurmuhlen en voert aan dat er thans niet gereden wordt, alleen om dat er geene gelegenheid is, en dat er bij de kluft ook wel eene veran dering zoude kunnen worden gemaakt. De lieer Bakker zegt dat het geene gebiedende noodza kelijkheid is alles weg te ruimen. De heer Iteeringh zegt zulks wel eene gebiedende noodza kelijkheid te vinden en vraagt waarom ook hier niet toe te passen hetgeen men op andere deelen der gemeente heeft gedaan. De heer de Breuk maakt de opmerking dat de quaestie zicli hoofdzakelijk bepaalt tot de 4 uitgebouwde trappende an dere uitstekken zijn van minder aanbelang; hij zal stemmen voor het opruimen ook van die trappen, en gelooft dat de bouwkunde wel zoover gevorderd is, om aan die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1