M f 1 7. Tweede Jaargang. I8G2. F 45efÖer, RieumeDiep, Wiffemsoorö, C115. ZATURDAG 12 JU LIJ. Kermis-Mij meringen. NIEUWE COURANT \\\\i VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post n ;,1.50 Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deullitgcver S. Gii.tjes. De prijs der AdveuïkntIen is van 14 regels 40 Cents voor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsiiags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 1TIE IJ W 3 T IJ D 11T 3- S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 11 Julij 1862. Heden morgen zijn van liier vertrokken naar het kamp van Waalsdorp de luit" der artillerie Paravicini di Capelli, en Callenfels, met hunne onder hebbende manschappentot het bijwonen der jaarlijksche oefeningen aldaar. In de zitting der Prov. Staten dezer provincie van 'Hingsdog jl- was aan de ordede aanvrage om subsidie voor de stoomboot-reederij voor het slepen van schepen aan het Nieuwediep. De commissie van Pinantiën stelde voor ƒ6000 te verleeuen, ouder dezelfde voorwaarde als in 't vorige jaar dat 't tarief der slecplooneu met a°/0 verminderd worde. De subsidie is met 43 tegen 20 stemmen verleend. -Tot Griffier der Provinciale staten 111 deze Provincie, is in de zitting van Woensdag jl. benoemd Mr C. J. van Yladeraeken, thans chef aan het bureau van statistiek en reg- ter-plaatsvervanger in de arrondissemeuts-regtbauk te Haarlem. Ter rectificatie van ons vorig berigt aangaande liet ongeluk, voorgevallen in de cirque van de hceren Dlanus cn Zoon te Texel, dicne liet volgende; De hr. Blanus (zoon) met een der Arabische hengsteu van dit gezelschap werk zaam zijnde, kreeg dit dier een nog nimmer te voren on dervonden aanval van verwoedheid. De hr. Blanus, onver schrokken als altijdtrachtte het dier te beteugelen, welke poging hij groot gevaar liep met zijn leven te moeten bekoopen ware niet de clown F. van der Hart ter hulpe gesneld, die zijnen meester wel van liet paard ontzette doch niet kon beletten dat deze reeds liet verlies van zijn voorste vinger bad te betreuren, die door den hengst was afgebeten en tegelijk een groot stuk pees uitgetrokken; dat dit voorval eeiie groote ontsteltenis onder het publiek te weeg bragt, lijdt geeu twijfel. Niettegenstaande de heer Blanus de manege moest ver laten gaf hij toch order aan zijne rijdersom de werk zaamheden voorttezettendoch hiertegen kwamals uit een mond, het menschelijk gevoel der toeschouwers op; een der respectabelste ingezetenen onder hen, trad in de manege en hield als de tolk van zeer velen eeue toespraakwaar bij hij de rijders die zeer veel belang toonden in liet lot van hunnen meester, verzocht de werkzaamheden te staken; vervol geus wendde hij zich tot het publiekmet verzoek om deu cirque te verlaten, daar hij toch achtte dat die voor de menigte, die zoo veel blijkeu vau gevoel aan den dag legde, geen genot meer op dien avond zoude kunnen opleveren, mei bijvoeging zelfs, dat diegeneu die hun entree-gelden terug verlangdenzich den volgenden dag ten zijnent zouden kunnen vervoegen, waarna direct de tent door do menigte met een bedrukt en ontstemd gemoed ontruimd werd. -Dingsdag jl. is een matroos aau boord van liet stoom schip Zoutmanvan de ra op dek gevallen en heeft zijn been gebroken, tengevolge waarvan hij nog deuzelfden dag is overleden. De hoofd-directie van het gesticht voor minderjarige idioten te 's Gravcnhage, heeft zich bij adres tot de Provin ciale Staten van Zuidholland gewend, met verzoek eener buitengewone toelage uit de provinciale fondsen. Plet request is naar Ged. Staten gerenvoijeerd, oin daarop in de winter vergadering rapport uit te brengen. Voor het huis van bewaring op den Heiligen Weg to Amsterdam wisten Zaturdag middag twee crimineel veroor deelden nadat zij hunne boeijeu verbroken haddente ont snappen uit den wagen die tot vervoer vau gevangenen wordt gebezigd. Zij werden echter spoedig achterhaald door twee politiedienaren der 1° sectie en in het huis van bewaring teruggebragtbij welke, gelegenheid een dier misdadigersna een der genoemde politiedienaren een slag in het aangezigt te hebben toegebragt, diens sabel uit de scheede trok eu daarmede den dienaar dreigde. Na zeer veel moeite is liet gelukt den sabel aan den booswicht to ontrukken. Uit Sommelsdijk, dd. 6 Julij, schrijft men aan de N. II. ClHeden nacht is alhier een ongehoorde diefstal gepleegd. Het gesneden Avondmaalsbrood is, vermoedelijk door iemand die zich in de kerk heeft laten sluiten, weg genomen. Daar het door den koster in den morgen vroeg tijdig genoeg werd ontdekt, had er geene stagnatie plaats. De dader is nog niet ontdekt. De justitie doet ijverige nasporingen. I11 de nabijheid van de aanlegplaats der Donau-stoom- booten te Weenen, wandelde op 26 Junij jl. des avonds een reiziger langs den oever der rivieren ontwaarde iemand, die zich vau zijne boveukleederen had ontdaan en op het punt stond zich te verdrinken. Hij sprak den ongelukkige toe, bragt hem van zijn voornemen af en schonk hem 6000 11. tot delging eener schuld, die hem tot dat misdadige plan had geleid. Als redder noemt de Const. Oeslerr. Zeil. den fabriekant van het bekend Malz-Extractden lieer Hoff. (Van X.) Priez, 0 Priez pour ces hommes qui chantentt zuigt de onsterfelijke dichter der //voix interieures"; onwillekeurig kwamen mij die woorden in de gedachte toen ik mijne kermis-wandelingcn aanving, en de drukte cn 't gewoel der jubelende en joelende menigte aanschouwde. De ltussisclie schop, de caroussel in vollen gang, overal leven, overal genoegenoveral genotnergens zorg of kommer op de volle straten, met wandelaars gevuld, waarvan velen, niet altijd met musicale welluidendheid aan hunne vreugde lucht gaventerwijl ze met hunne kermisdamc bicven staan voor de wonderen die gratis te zien werden aangeboden. O on sterfelijke dichter der orientales, wat zoudt gij, die boven staande regelen schreeft, wel gevoelen als ge eens inct den grooten redenaar der oudheid onze kermis bezocht? Hoe- velen zoudt ge noodig hebben om voor al de zingenden to bidden, en hoe weinigen zoudt ge er vinden die er toe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1