$efÖer, JlieuraeÖiep, Wiffemsoorö, erift. Jtö. 118.Tweede Jaargang.1862. van DEX WOENSDAG 16 JU LIJ. 1T13 TTTTJS^TXJD 11T C- 3 IT. NIEUWE COURANT" Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denXJitgcver S. Gii.tjes. De prijs der AdvertextIen is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtcntien iutezeuden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 15 Julij 1862. Zondag jl. is in do Hervormde kerken alhier, door de leeraren bekend gemaaktdat het beroep naar Viancn door Ds. Moorrees is aangenomen. Gisteren avond had alhier op algemeen verlangen in het théatre dramatique van de II. H. Sterkvan Ollefen en Haspels eene tweede opvoering plaats van 't kluchtspel eene bruidspartij met hindernissen. Was de verwachting van 't publiek zeer groottengevolge van het eenparig oor deel der pers over dit stuk en zijne uitvoering uitgesproken we vermelden met genoegen dat die lof niet overdreven is; de herhaalde toejuichingen en terugroepingen van verschil lende acteurs en actrices, bewijzen dat 't publiek met die uitspraak instemde. De tent was naauwelijks in staat do opgepropte menigte te bevattenzoo groot was de toeloop en 't verlangen om 't stuk te zien. Mw. Korlaar-Sablairolles (Lucretia Blond) vervulde hare rol op eene uitstekende wijze, die de algeheele goedkeuring van 't publiek wegdroeg, welk publiek daardoor ook instemde met 't oordeel reeds vroeger door het Handels- en Effectenblad gegeven over hare phi- lippica "O, die mannen, mannen, mannen Ook den II.H. Bamberg (Haus Menger) en Beems (Thomas llazenvoet) vie len talloozc toejuichingen ten deel, terwijl het geheele per soneel onzen dank verdient over den genotrijkeu avond dien ze ons verschaft heeft. We gelooven ook dat de Directie gezien heeft dat 't Ileldcrsch publiek de kunst naar waarde weet te beoordeelen, en dat ze uit de talrijke opkomst van het publiek, gedurende de geheele kermis, zal kunnen op maken dat het nog dikwijls het bezoek van de artisten van dit théatre wenscht. Naar wij vernemen zal Z. M. scliroef-stoomschip Groningen op den 25" dezer maand, buiten dienst gesteld en daarna naar 's Rijks werf te Amsterdam overgebragt worden. Onder bevel van den van verlof terugkeerenden 2C luit. der infanterie J. F. A. E. van Lansberge, zal den 21 Julij van Harderwijk vertrekken een detachement supletie-troepcn sterk 100 militairen. Dit detachement zal alhier overgaan aan boord van het schip Carolinegezagvoerder O. P. Cupido bestemd naar Suriname. Bij de aanbesteding door het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlemvan voorzieningen aan de boorden en het verdiepen van een gedeelte van het Noordhollandsch kanaal, benevens eenige timmerwerken enz. in 5 perceelen, is de afloop als volgt: 1° perceel G. Schalk te Buiksloot voor f S1992C perceel M. Geverding te Haarlem voor f5455; 3e perceel B. v. d. Bos te Buiksloot voor f13260; 4° perceel dezelfde voor f11145; 5° perceel M. Geverding te Haarlem voor f 10,259. Heden morgen verlaat de Japansche ambassade voor goed do residentie, om, na Utrecht bezocht te hebben, de rci3 naar Pruissen te aanvaarden. Jl. Vrijdag mogt de heer Frank Varkevisser, reeder te Scheveningendo onderscheiding genieten, bij eenige leden van het Japansch gezantschap te worden ontvangen en bij die gelegenheid die heeren exemplaren van alle soor ten van viseh aan te bieden. De heeren schenen uiterst voldaan over de attentiedie de heer Varkevisser hun be wees, en deze had de eer uit handen van het gezantschap een zeer interessant cadeau te ontvangen. Een der heeren teckende met de meeste naauwkeurigheid op hetgeen de heer Varkevisser op zijne vragen aan een der heeren leden van de commissie mededeelde. Z. M. heeft bewilliging verleend tot wijziging cn uit breiding der statuten van de Nederlandsche Hypotheekbank te Amsterdam. Jl. Vrijdag morgen is van een der Schcveningsclie visseherspinken voor Zandvoort, een uur van de kust, over boord gevallen en verdronken de matroos C. Kuiper. Hij was bezig om de zeilen te verzetten toen hij door de groote fok van boordeen eind weegs in zee werd geworpen. Daar het vaartuig zeilende waskon men hem niet zóó spoedig naderen dat er aan redding te denken viel. De ongelukkige een oppassend manlaat eene diep bedroefde weduwe en vier jonge weezen achter. Men las dezer dagen in verschillende couranten dat agenten eener buitenlandsche verzekering-maatschappij bezig zijnde om de schadevergoeding te Enschedé van de bij hen geassureerde panden uittebetalenonverwachts des nachts van daar zijn vertrokkenboeken als anderzints achterlatende, terwijl nog eene aanzienlijke som door die maatschappij moest worden uitbetaald. Thans leest men dienaangaande in de Assurantiebode het volgende: //Ons wordt ter opheldering berigt, dat de vreemde maatschappijdie hier wordt bedoeldis de Assurances Generales te Brussel. Daar in do gemeente Vledder geene Wethouders hunne benoeming willen aannemenheeft de min. van biu- nenlandsche Zaken op gevraagde inlichting geantwoord, dat de burgemeester thans alleen de zaken kon afdoenwaartoe anders de medewerking van wethouders werd vcrciseht, met name het onderwijs der kinderen van de kolonisten regelen. 6 leden van den raad hebben daartegen bij de Prov. Staten en de Tweede Kamer geprotesteerd. Vrijdag jl. werd een heer te Arnhem door twee kor poraals der art. zonder reden gearresteerd, en hem na en kele onbetamelijke antwoorden, weder vrijgelaten. Er is daarover klagte ingediend bij de bevoegde autoriteit. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft tot den prijs van ƒ4000 aangekocht, de groote schilderij van Vcr- boeckhovenwelke in der tijd door Z. M. den Koning der Belgen geschonken was aan dc groote watersnoods-verloting en toen ook te 's Gravcnhagc ten toon is gesteld. Naar men zich herinnert is een bakker tc Utrecht de winner van deze schilderij geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1