mm, Tweede Jaargaug. 1862. «fjefóer, JïieumeÖiep, WiffemsoorÖ, euft. WOENSDAG 25 J IJ L IJ. De uitslag der verkiezing voor den Gemeenteraad. Jïo 120. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deuUitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intczcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Het is een zeer verblijdend verschijnsel, wanneer men steeds eene vermeerderde belangstelling waarneemt in de uitoefening van het kiesregt, door de Burgerij eener ge meente, want deze toont aan, dat de meerderheid der bevol king meer en meer van de noodzakelijkheid en nuttigheid onzer staats-instellingen overtuigd wordtdat ze hare waarde naar behooren begint te schattendat ze begint te hegrijpen, dat het bestuur eener gemeente moet worden gekozen door de burgers zeiven, en dat dit alleen te verkrijgen is door eene getrouwe opkomst bij de stembus, en door eene alge- meene uitoefening van dien burgerpligt, hun door de wet opgelegd. Die vooruitgang is alhier waar te nemenwant terwijl in het vorige jaar reeds 230 stemgeregtigdeu (en dus veel meel dan in vorige jaren) hunne stemmen uitbragteu, is dit aantal thans reeds tot 296 geklommen, en wij betwijfelen niet of dit getal zal hij de herstemming nog aanmerkelijk grooter worden. Men zal hebben opgemerkt, dat wij ons bij de verkiezing van alle aanbeveling onthielden; de meerderheid moest be slissen wie de mannen warendie haar liet meeste vertrouwen inboezemde. De uitslag heeft bekendgemaakt, dat de heeren 11. Boomsma en J. Papineau de meerderheid hebben bekomen. Toen de heer A. Boomsma zijne betrekking als lid van den raad nederlegdewerd de heer B. Boomsma dadelijk als zijn opvolger genoemd, en men hield zijne verkiezing voor onbetwijfelbaar. De groote verdienste van den aftredenden wethouder, zijn algemeen geëerd karakter en de diensten door hem, sedert eene lange reeks van jaren, aan de ge meente bewezen, zouden wel eene aanbeveling geweest zijn om zijn zoon in aanmerking te doen komen doch zij zouden niet in staat geweest zijn hem zoo algemeen op den voor grond te doen stellen. Maar de personele hoedanigheden van dien heer zeiven, maakten dat zijn naam dadelijk alge meen genoemd werd, als de waardigste om zijn vader te vervangen. Wij erkennen, liet deed ons onaangenaam aan, en velen met ons, toen wij bij advertentie zijn verzoek lazen om geene stemmen op hem uit te brengen. Niettegenstaande dit verzoek, werd hij echter dadelijk met groote meerderheid gekozen. Een sprekend bewijs dat de kiezers liern als raadslid verlangen en dat ze ver wachten dat hijna dit blijk van vertrouwenden eerepost zal aannemen, hem zoo algemeen opgedragen. Wat de verkiezing van den lieer Papineau betreft, wij achten ook deze voor de gemeente gelukkig. Keeds vroeger lid van den raad en tijdelijk wethouder geweest zijnde, is die heer geheel hekend met de eigenaardige bezwaren aan die betrekking verbonden. Do heer Papineau, die zich om redenendie welligt nu niet meer bestaanin der tijd zijne herbenoeming niet heeft laten welgevallen, zou zonder twijfel bij vroegere verkiezingen, ook liet vorige jaar, weder zijn gekozen, indien niet velen in het denkbeeld hadden verkeerd, dat hij huiten aanmerking wensclite te blijven. Thans echter brengt op nieuw de meerderheid der opge komen stemgeregtigden hare stem op hein uitzoodat bij de eerste stemming hij de overtuiging verkreeg, dat het grootste deel der kiezers hem als hun afgevaardigde ver langde. Wij vertrouwen dan ookdat de heer Papineau zich die keuze zal laten welgevallen en steeds met ijver, lust en kracht willen medewerken tot vooruitgang der gemeente en tot heil van die velendie aan hem hunne belangen wenscheu toe te vertrouwen. In de herstemming vallen de heeren J. C. Slebe en W. J. Ilidde BokC. IV. K. van Strijen en W. J. Maalsteed. Wij geven toedat de kiezers voorlichting noodig hebbenbij verkiezing voor de Tweede Kamer of de Prov. Statenwanneer het over personen loopt, die buiten de gemeente woonachtig en aan hen onbekend zijn. Ook wanneer er personen voor den gemeenteraad in aanmerking komen, waarvan er grondige antecedenten bestaan, waarom ze minder geschikt zijn, dan achten wij het pligt dezulken niet aan te bevelen, ja zelfs daarvoor te waarschuwenmaar zoo iets is er bij ons van de vier genoemde personen niet bekend. Wanneer men in couranten-artikelen de kiezers wil voor lichten in liet doen eener keuze, dan is liet niet genoeg personen te noemen, dan moet, naar onze meening, die voorlichting ook van redenen vergezeld gaan uit welke blij ken kan, waarom men den eenen candidaat boven den anderen de voorkeur geeft. Wanneer de personen, waarover de stem ming loopt, zitting hebben gehad in eenig publiek collegie, dan kan men oordeelen over de wijze, waarop zij zich van de op hun genomen taak hebben gekwetenmaar wanneer men liehbe te kiezen tusschen vier personenwaarvan dit liet geval niet isen die aan de kiezers algemeen bekend zijn welke zouden dan alligt de consideratien zijn die ons leiden bij het doen eener aanbeveling wanneer van geen dier vier heeren daden zijn aan te wijzen, waaruit blijken kan dat zij onbekwaam zijn of die hen ongeschikt maken tot de betrekking van lid van den raad; wij vragen het nog eens: Welke zouden dan de consideratien zijndie ons leiden bij liet doen onzer aanbeveling er blijven dan immers geene andere over dan alleen personele sympathie voor den een of wel antipathie tegen den ander. En daarvoor moetnaar ons oordeeleen bladdat op den naam van onpartijdig aanspraak wil maken, zich wachten. Nog iets. Meermalen is er in dit blad geijverd voor het oprigten van kiezersvereenigingen in deze gemeente. Dat ideaal zien wij thans verwezenlijkt. Volgens de annonces, zijn er verscheidene; echter is het niet te betwijfelen dat er, zoo Diet meer, dan toch ééne vereeniging is, die een vrij aanzienlijk getal leden telt; ook daarom meenen wij ons thans niet op den voorgrond te mogen stellen en die vereenigingen vooruit te loopen. Door liaar zijn er candi- daten gesteld, laat ook thans de meerderheid van iedere

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1